14 มิถุนายน 2024

Time

9:00 am - 12:00 pm
แชร์

การประชุม Forum สุขภาพคนไทย 2567 “ความเครียด” ภัยเงียบของสังคมไทย

กำหนดการ

การประชุม Forum สุขภาพคนไทย 2567 “ความเครียด” ภัยเงียบของสังคมไทย

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุม 201 สสส.

09.00 – 09.20 น. กล่าวเปิดประชุม

โดย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม รองผู้จัดการ สสส.

กล่าววัตถุประสงค์ แนะนำรายงานสุขภาพคนไทย แนะนำคณะจัดทำรายงานฯ และผู้เข้าร่วมประชุม จาก สสส.

โดย

• ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส.) และรักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการและนวัตกรรม สสส.

• รศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ หัวหน้าโครงการฯ

09.20 – 11.50 น. ข้อมูลสำคัญ และมุมมองการใช้ประโยชน์รายงานสุขภาพคนไทย 2567

เรื่องพิเศษประจำฉบับ “ความเครียด ภัยเงียบของสังคมไทย”

โดย ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร

ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง โดย

• ผศ.ณัฐสุดา เต้พันธ์ คณบดีคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผอ.สภาบันวิชาการเพื่อความยั่งยืนทางสุขภาพจิต (TIMS)

• ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม รองผู้จัดการ สสส.

ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์

11 หมวดตัวชี้วัด “เทคโนโลยีดิจิทัลกับสุขภาพคนไทย”

โดย รศ.ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา

ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองโดย

• นพ.สุรัคเมธ มหาศิริมงคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

• คุณกนิษฐา ไทยกล้า นักสถิติเชี่ยวชาญ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย อ.ดร.นุชราภรณ์เลี้ยงรื่นรมย์

“10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ 2567”

โดย ผศ.ดร.สักกรินทร์ นิยมศิลป์

ดำเนินรายการ และร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง

โดย คุณแพรวพรรณ ศิริเลิศ นักสื่อสารองค์ความรู้ SDG Move

11.50 – 12.00 น. แลกเปลี่ยนข้อมูล มุมมอง ความคิดเห็นเพิ่มเติม

สรุปการประชุม และปิดการประชุม

 

QR Code :
QR Code