23-24 สิงหาคม 2023

Time

8:00 am - 12:00 pm
แชร์

การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2566 การขับเคลื่อนและพัฒนาเด็กปฐมวัย “ชวนรู้ ชวนเล่น สร้างสรรค์ผ่านนวัตกรรมเด็กปฐมวัย”

กำหนดการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2566 การขับเคลื่อนและพัฒนาเด็กปฐมวัย

“ชวนรู้ ชวนเล่น สร้างสรรค์ผ่านนวัตกรรมเด็กปฐมวัย”

ระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2566

ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

วันที่ 23 สิงหาคม 2566

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม การจัดแสดงผลงานทางวิชาการ
09.00 – 09.05 น. ฉายวีดิทัศน์เปิดตัวเว็บไซต์ “ปฐมวัยไทยแลนด์”
09.05 – 09.10 น. รายงานวัตถุประสงค์

โดย เลขาธิการสภาการศึกษา (นายสุเทพ แก่งสันเทียะ)

09.10 – 09.30 น. แสดงความยินดีและกล่าวถึงความร่วมมือด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย

โดย ผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

09.30 – 10.00 น. เปิดการประชุม และนำเสนอวิสัยทัศน์

โดย ประธานในพิธี (ประธานคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย)

10.00 – 11.00 น. บรรยายพิเศษ International best practice

โดย Ms. Sonali Khan (Managing Director of Sesame workshop India)

11.00 – 12.00 น. เสวนาทางวิชาการ “ชวนรู้ ชวนเล่น สร้างสรรค์ผ่านนวัตกรรมเด็กปฐมวัย”

โดย – นพ.อุดม อัศวุตมางกุร ผอ.กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย สธ.

– ผศ.ดร.เอื้ออารี จันทร อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

– ผู้แทนจากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

12.00 – 12.15 น. ประธานเยี่ยมชมการนาเสนอผลงานทางวิชาการ

วันที่ 24 สิงหาคม 2566

11.00 – 12.00 น. เสวนา “ประเทศไทยต้องทำอะไรเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเร่งด่วนและเท่าเทียม

โดย – คุณณัฐยา บุญภักดี ผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส.

– อ.ธิดา พิทักษ์สินสุข กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

– ผู้แทนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

– ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

QR Code :
QR Code