20 กรกฎาคม 2023

Time

8:30 am - 12:30 pm
แชร์

การประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานของสมาคมฮักชุมชน ในหัวข้อ “สามประสานเพื่อสุขภาวะ…ทำได้อย่างไรในชุมชน”

กำหนดการ

การประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานของสมาคมฮักชุมชน

ในหัวข้อ “สามประสานเพื่อสุขภาวะ…ทำได้อย่างไรในชุมชน”

ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 – 13.00 น.

ณ ห้องประชุมยุคลธร โรงแรมอมารีดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.20 น. กล่าวเปิดการประชุม

โดย   นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ

ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก (สำนัก 1) สสส.

09.20 – 12.30 น. ถอดบทเรียน หัวข้อ “สามประสานเพื่อสุขภาวะ…ทำได้อย่างไรในชุมชน”

รูปแบบธรรมนำทาง

– พระครูประทีปจันทรังษี เจ้าอาวาสวัดเกาะตาเถียร/คณะทำงานศูนย์ฮักชุมชน วัดเกาะตาเถียร อ.เมือง จ.ตาก

– นางอุไรวรรณ    ฐิติวัฒนากูล   ผู้อำนวยการ รพ.สต.โคกเทียม/คณะทำงานศูนย์

ฮักชุมชนวัดป่าก้าว อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

– นายอภิรักษ์ ภูวงศ์ กำนันตำบลปอพาน/คณะทำงานศูนย์ฮักชุมชน วัดโพธิ์ชัย อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

– พระจีรศักดิ์ ภูสะพาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมธรรมนำทาง พื้นที่วัดบูรพาหนองบัว อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

รูปแบบกลุ่มฮักครอบครัว

– พระครูวรสุตเขต ดร.เจ้าอาวาสวัดสันทราย คณะทำงานกลุ่มฮักครอบครัว

บ้านสันทราย อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

– นางสาวพิสมัย  ธรรมใจ ปลัดเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

– นายพิชญ์ทิภัทร รัตนจันทร์กุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

– นายชุมพล นวลอ่อน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มฮักครอบครัวบ้านสันทราย อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

มุมมองผู้เชี่ยวชาญ ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

– อ.สังวรณ์ สมบัติใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

– อ.บังอร สุปรีดา ศูนย์ดูแลสุขภาพจิตและฟื้นฟูร่างกาย beekeeper  house

ดำเนินรายการโดย นางสาวรักชนก  จินดาคำ นายกสมาคมฮักชุมชน

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก

QR Code :
QR Code