25 กันยายน 2023

Time

8:30 am - 3:00 pm
แชร์

การขับเคลื่อนพื้นที่สุขภาวะวิถีพุทธเขตเมือง “กลุ่มพระสงฆ์และเยาวชนพุทธจิตอาสา เพื่อการพัฒนาสถานศึกษากับพื้นที่สุขภาวะ”

กำหนดการ

การขับเคลื่อนพื้นที่สุขภาวะวิถีพุทธเขตเมือง

“กลุ่มพระสงฆ์และเยาวชนพุทธจิตอาสา เพื่อการพัฒนาสถานศึกษากับพื้นที่สุขภาวะ”

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 15.00 น.

ณ วัดยานนาวา

08.30 – 08.45 น. กล่าวรายงานถึงที่มาและความสำคัญ

โดย พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม และคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

08.45 – 09.15 น. สัมมทนียกถา และให้แนวทางการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะวิถีพุทธเขตเมือง

โดย พระธรรมวชิราจารย์, รศ.ดร. รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร และเจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม

09.15 – 09.30 น. กล่าวแนะนำถึงความสำคัญและที่มาของ “กลุ่มพระสงฆ์และเยาวชนพุทธจิตอาสา เพื่อกาพัฒนาสถานศึกษากับพื้นที่สุขภาวะ”

โดย พระมหาชาครินทร์ กิตฺติเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา

09.30 – 11.30 น. เวทีแลกเปลี่ยนประเด็น “ทิศทางและความคาดหวังต่อการดำเนินงานของกลุ่มพระสงฆ์ และเยาวชนพุทธจิตอาสาเพื่อการพัฒนาสถานศึกษากับพื้นที่สุขภาวะ” โดย

• นายพงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส.

• นายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตสาทร

• นางณิชชา ขออาฟัด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยานนาวา

• นางสาวกรรณิกา ไผทฉันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

• นางสาวรุ่งอรุณ เกสรมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอน

ดำเนินการแลกเปลี่ยนโดย ผศ.ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11.30 – 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
12.30 – 14.30 น. กระบวนการระดมความคิดเพื่อออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมของ “กลุ่มพระสงฆ์และเยาวชนพุทธจิตอาสาเพื่อการพัฒนาสถานศึกษากับพื้นที่สุขภาวะ” โดย

• พระมหาชาครินทร์ กิตฺติเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา

• พระสงฆ์ผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมจากวัดยานนาวา และวัดดอน

• เยาวชนพุทธจิตอาสาจากโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

นำกระบวนการโดย อ.ภูเบศ วณิชชานนท์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

14.30 – 15.00 น. สรุปผลการระดมความคิดเห็น

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร

QR Code :
QR Code