รายนามคณะกรรมการกองทุนฯ

นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รองประธานกรรมการคนที่ 1
นายวีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์
รองประธานกรรมการคนที่ 2
กรรมการโดยตำแหน่ง
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ผู้แทนสำนักงานปลัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี
 
ผู้แทนกระทรวงการคลัง
 
 
ผู้แทนกระทรวงคมนาคม
 
 
ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
 
 
ผู้แทนกระทรวงแรงงาน
 
 
ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ
 
 
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
 
ผู้แทนสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายคำนวณ อึ้งชูศักดิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
นายพิทยา จินาวัฒน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการพัฒนาชุมชน
นายวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน
ด้านการสื่อสารมวลชน
นางทิชา ณ นคร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน
ด้านการศึกษา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน
ด้านการกีฬา
นางจิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน
ด้านศิลปวัฒนธรรม
นายไพโรจน์ แก้วมณี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านกฎหมาย
นายสัมพันธ์ ศิลปนาฎ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน
ด้านการบริหาร
นายสุปรีดา อดุลยานนท์
กรรมการและเลขานุการ
 
 
 
ที่ปรึกษาของคณะกรรมการกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
-
ที่ปรึกษาด้านการสาธารณสุข
รศ.จิราพร ลิ้มปานานนท์
ที่ปรึกษาด้านการศึกษาและการเรียนรู้
นายธวัชชัย ฟักอังกูร
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาชุมชน
ศ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม
ที่ปรึกษาด้านการตลาดเพื่อสังคม
และ/หรือธุรกิจเพื่อสังคม
รศ.วรากรณ์ สามโกเศศ
ที่ปรึกษาด้านสังคมวิทยา
และ/หรือมานุษยวิทยา
นายระพีพันธุ์ สริวัฒน์
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
นางอุไร ร่มโพธิหยก
ที่ปรึกษาด้านการกำกับและการประเมินผล