รายนามคณะกรรมการกองทุนฯ

นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รองประธานกรรมการคนที่ 1
นายวีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์
รองประธานกรรมการคนที่ 2
กรรมการโดยตำแหน่ง
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ผู้แทนสำนักงานปลัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี
 
ผู้แทนกระทรวงการคลัง
 
 
ผู้แทนกระทรวงคมนาคม
 
 
ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
 
 
ผู้แทนกระทรวงแรงงาน
 
 
ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ
 
 
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
 
ผู้แทนสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายคำนวณ อึ้งชูศักดิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
นายพิทยา จินาวัฒน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการพัฒนาชุมชน
นายวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน
ด้านการสื่อสารมวลชน
นางทิชา ณ นคร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน
ด้านการศึกษา
รศ.ปัญญา ไข่มุก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน
ด้านการกีฬา
นางจิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน
ด้านศิลปวัฒนธรรม
นายไพโรจน์ แก้วมณี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านกฎหมาย
นายสัมพันธ์ ศิลปนาฎ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน
ด้านการบริหาร
นายสุปรีดา อดุลยานนท์
กรรมการและเลขานุการ
 
 
 
ที่ปรึกษาของคณะกรรมการกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ศ.เกียรติคุณ ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
ที่ปรึกษาด้านการสาธารณสุข
รศ.จิราพร ลิ้มปานานนท์
ที่ปรึกษาด้านการศึกษาและการเรียนรู้
นายธวัชชัย ฟักอังกูร
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาชุมชน
ศ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม
ที่ปรึกษาด้านการตลาดเพื่อสังคม
และ/หรือธุรกิจเพื่อสังคม
รศ.วรากรณ์ สามโกเศศ
ที่ปรึกษาด้านสังคมวิทยา
และ/หรือมานุษยวิทยา
นายระพีพันธุ์ สริวัฒน์
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
นางอุไร ร่มโพธิหยก
ที่ปรึกษาด้านการกำกับและการประเมินผล