รายนามคณะกรรมการกองทุนฯ

นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รองประธานกรรมการคนที่ 1
นายสุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย
รองประธานกรรมการคนที่ 2
กรรมการโดยตำแหน่ง
ผู้แทนสำนักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ผู้แทนสำนักงานปลัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี
 
ผู้แทนกระทรวงการคลัง
 
 
ผู้แทนกระทรวงคมนาคม
 
 
ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
 
 
ผู้แทนกระทรวงแรงงาน
 
 
ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ
 
 
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
 
ผู้แทน
กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
นายศรีสุวรรณ ควรขจร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน
ด้านการพัฒนาชุมชน
รศ.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการสื่อสารมวลชน
รศ.สรนิต ศิลธรรม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการศึกษา
นางประภาศรี บุญวิเศษ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการกีฬา
นางจิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน
ด้านศิลปวัฒนธรรม
นายไพโรจน์ แก้วมณี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน
ด้านกฎหมาย
ศ.สมคิด เลิศไพฑูรย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการบริหาร
นายสุปรีดา อดุลยานนท์
กรรมการและเลขานุการ
 
 
 
ที่ปรึกษาของคณะกรรมการกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ศ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม
ที่ปรึกษาด้านการสาธารณสุข
รศ.จิราพร ลิ้มปานานนท์
ที่ปรึกษาด้านการศึกษาและการเรียนรู้
นายธวัชชัย ฟักอังกูร
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาชุมชน
นายสัมพันธ์ ศิลปนาฏ
ที่ปรึกษาด้านการตลาดเพื่อสังคม
และ/หรือธุรกิจเพื่อสังคม
รศ.วรากรณ์ สามโกเศศ
ที่ปรึกษาด้านสังคมวิทยา
และ/หรือมานุษยวิทยา
นายระพีพันธุ์ สริวัฒน์
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
นางอุไร ร่มโพธิหยก
ที่ปรึกษาด้านการกำกับและการประเมินผล