หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส.

โดย
| |
อ่าน : 24,582
          ตามข้อบังคับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินเพื่อการสนับสนุนโครงการและกิจกรรม พ.ศ. 2559 กำหนดให้ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับคณะกรรมการบริหารแผนจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี เพื่อเสนอให้คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพพิจารณาเห็นชอบภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี
          เพื่อให้การจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี 2560 เป็นไปตามกรอบระยะเวลาและหลักการธรรมาภิบาลด้านการมีส่วนร่วมและความโปร่งใสในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร  สสส. จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการจัดทำ (ร่าง) แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้จนถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2559
          ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่
          1. ผ่านทางเวปไซด์
          2. ทางอีเมล์ - evaluation@thaihealth.or.th
          3. ส่งความคิดเห็นมาทางไปรษณีย์ที่
ฝ่ายติดตามและประเมินผล
อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี 
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
(วงเล็บมุมซอง “ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการจัดทำ (ร่าง) แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560”)

          การกำหนดแผนการดำเนินงานประจำปีเป็นส่วนสำคัญของกลไกการนำยุทธศาสตร์ สสส. ไปสู่การปฏิบัติ การกำหนดแผนการดำเนินงานประจำปี จึงเป็นกระบวนการสำคัญ (ก) การกำหนดเป้าหมายการทำงานประจำปีตามทิศทาง เป้าหมายและพันธกิจ 10 ปีของ สสส. (ข) การกำหนดแนวทางการทำงานในรอบปีงบประมาณนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว และ (ค) การจัดสรรทรัพยากรลงสู่แผนงานหลัก และโครงการต่างๆ ของ สสส.

          การวางแผนยุทธศาสตร์รวมถึงการกำหนดแผนดำเนินการประจำปีของ สสส. จึงจำเป็นต้องดำเนินการภายใต้หลักธรรมาภิบาลของ สสส. ทั้ง 6 ข้อ คือ

1) การปลอดจากสภาวะผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest; COI) 

2) การดำเนินการตามหลักความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน (Accountability) 

3) การดำเนินการตามหลักความมีส่วนร่วม (Participation) 

4) การดำเนินการตามหลักความโปร่งใส (Transparency) 

5) การปฏิบัติตามหลักนิติธรรม (Rule of Law) 

6) การปฏิบัติตามหลักความถูกต้องชอบธรรม (Integrity)

          เพื่อให้การกำหนดแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. เป็นไปตามกรอบระยะเวลาและหลักธรรมาภิบาลด้านการมีส่วนร่วม และความโปร่งใสในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร สสส. จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการจัดทำ (ร่าง) แผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

          ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่

1. ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.thaihealth.or.th/feedback.html

2. ทางอีเมล์ - workinggroup_gg@thaihealth.or.th

3. ส่งความคิดเห็นผ่านมาทางไปรษณีย์ที่ ฝ่ายติดตามและประเมินผล อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเฆม เขตสาทร กรุงเทพ 10120 (วงเล็บมุมซอง “ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการจัดทำ (ร่าง) แผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563”)

 

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563
รายชื่อแผน วันที่จัดทำ (ร่าง) แผนการดำเนินการ
แผน 1 แผนควบคุมยาสูบ 13 มิถุนายน 2562
แผน 2 แผนควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด 10 มิถุนายน 2562
แผน 3 แผนการจัดการความปลอดภัยและปัจจัยเสี่ยงทางสังคม 12, 17, 18 มิถุนายน 2562
แผน 4 แผนควบคุมปัจจััยเสี่ยงทางสุขภาพ 1 กรกฎาคม 2562
แผน 5 แผนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ 1 กรกฎาคม 2562
แผน 6 แผนสุขภาวะชุมชน 26 กรกฎาคม 2562
แผน 7 แผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว 9 กรกฎาคม 2562
แผน 8 แผนสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร 9 กรกฎาคม 2562
แผน 9 แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 9 กรกฎาคม 2562
แผน 10 แผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา 9 กรกฎาคม 2562
แผน 11 แผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ 30-31 พฤษภาคม 2562
แผน 12 แผนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพผ่านระบบบริการสุขภาพ 11 กรกฎาคม 2562
แผน 13 แผนพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 9 กรกฎาคม 2562
แผน 14 แผนอาหารเพื่อสุขภาวะ 9 กรกฎาคม 2562
แผน 15 แผนสร้างเสริมความเข้าใจสุขภาวะ 9 กรกฎาคม 2562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการพิจารณา
 1. ทิศทาง เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ระยะ 10 ปี (2555-2564)
 2. แผนหลัก สสส. ระยะ 3 ปี (2561-2563)
 3. แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562
 4. รายงานประจำปี 2561
 5. หลักธรรมาภิบาลในการจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี สสส.
 6. แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563

 

 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม