ร่วมงานกับเรา
นักพัฒนาการเรียนรู้สุขภาวะ 1 ตำแหน่ง
สร้างโดย: Nopparat​ Narisaranon
14 กันยายน 2564
866

 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
นักพัฒนาการเรียนรู้สุขภาวะ จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะงาน
ปฏิบัติงานด้านการพัฒนารูปแบบการสื่อสารความรู้ด้านสุขภาวะ (content product / knowledge creation) เพื่อสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านสุขภาวะแก่ประชาชน (Health promotion experience) และ/หรือกระบวนการเรียนรู้สร้างเสริมประสบการณ์สุขภาวะ ด้วยการคัดสรรองค์ความรู้ มาสกัดและสรุปสาระสำคัญ ตลอดจนพัฒนาแนวคิด วิธีการนำเสนอเนื้อหา การสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย ดึงดูด กระตุ้นการเรียนรู้ สอดคล้องกับการนำไปพัฒนาทักษะชีวิตและขีดความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาวะของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
1. วางแผนและกำหนดทิศทางการพัฒนารูปแบบการสื่อสาร และ/หรือกระบวนการเรียนรู้สร้างเสริมประสบการณ์สุขภาวะ ให้สอดคล้องกับพลวัตรของพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย
2. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มเป้าหมาย และจัดประเภทกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำเสนอการสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ ที่ตรงกับพฤติกรรม ความสนใจ และนำไปใช้ขยายผลได้ในวงกว้าง
3. ศึกษา วิเคราะห์สาเหตุหลัก (root cause) ของประเด็นสุขภาวะ และความเชื่อมโยงของประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับคัดสรรองค์ความรู้จากแผนงาน/โครงการต่างๆ ของ สสส. และภาคีเครือข่าย มาสกัด และสรุปสาระสำคัญ พร้อมกับเรียบเรียงเนื้อหา ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และรูปแบบการสื่อสาร 
4. กำหนดแนวคิด วิธีการนำเสนอเนื้อหา และริเริ่มออกแบบแนวทางการสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และเนื้อหาที่กำหนดไว้ เพื่อให้การสื่อสารดึงดูด น่าสนใจ กระตุ้นการเรียนรู้ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อมัลติมีเดีย ชุดสื่อการเรียนรู้ (Knowledge Package/ Toolkits) นิทรรศการ โปรแกรมการเรียนรู้ โครงการ กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่างๆ
5. ควบคุมดูแลการออกแบบ ผลิต จัดทำการสื่อสาร ให้เป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด
6. เชื่อมโยงและประสานการทำงานร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในส่วนต่าง ๆ เพื่อร่วมพัฒนารูปแบบการสื่อสาร                       ให้มีประสิทธิภาพ 
7. ศึกษารูปแบบ เทคโนโลยี และเครื่องมือใหม่ๆ ที่ใช้พัฒนาการสื่อสาร นำเสนอเนื้อหา สร้างประสบการณ์เรียนรู้สุขภาวะ ที่เป็นประโยชน์ต่อ สสส.
8. ติดตามแนวคิดและ Best practice ใหม่ๆ รวมถึงแนวทางการแก้ปัญหาของประเด็นสุขภาวะนั้นๆ และนำมาปรับใช้ในการพัฒนาการสื่อสารให้มีประสิทธิผล
9. กำหนดแนวทางการติดตาม ประเมินผลการใช้ประโยชน์จากสื่อหรือกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อเป็นปัจจัยนำเข้า (Input) ในการนำไปปรับปรุง ต่อยอด พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
10. ประสานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนให้องค์กรดำเนินงานตามภารกิจ
คุณสมบัติ
1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี 
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสายอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และ/หรือนิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี ในด้านการพัฒนาเนื้อหาการสื่อสาร การออกแบบ/สร้างสรรค์การสื่อสารในรูปแบบต่างๆ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐาน ได้ในระดับดี
5. สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
6. มีความสามารถในการวิเคราะห์ เข้าใจในความต้องการของผู้อื่น
7. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ด้วยตนเอง
8. มีความอดทน กระตือรือร้น สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
9. มีทักษะในการสื่อสาร เจราจาต่อรอง และการติดตามงานที่ดี
10. มีทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้ดี 
11. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
12. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

นักพัฒนาการเรียนรู้สุขภาวะ จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงาน

               ปฏิบัติงานด้านการพัฒนารูปแบบการสื่อสารความรู้ด้านสุขภาวะ (content product / knowledge creation) เพื่อสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านสุขภาวะแก่ประชาชน (Health promotion experience) และ/หรือกระบวนการเรียนรู้สร้างเสริมประสบการณ์สุขภาวะ ด้วยการคัดสรรองค์ความรู้ มาสกัดและสรุปสาระสำคัญ ตลอดจนพัฒนาแนวคิด วิธีการนำเสนอเนื้อหา การสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย ดึงดูด กระตุ้นการเรียนรู้ สอดคล้องกับการนำไปพัฒนาทักษะชีวิตและขีดความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาวะของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

 

บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

 1. วางแผนและกำหนดทิศทางการพัฒนารูปแบบการสื่อสาร และ/หรือกระบวนการเรียนรู้สร้างเสริมประสบการณ์สุขภาวะ ให้สอดคล้องกับพลวัตรของพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย
 2. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มเป้าหมาย และจัดประเภทกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำเสนอการสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ ที่ตรงกับพฤติกรรม ความสนใจ และนำไปใช้ขยายผลได้ในวงกว้าง
 3. ศึกษา วิเคราะห์สาเหตุหลัก (root cause) ของประเด็นสุขภาวะ และความเชื่อมโยงของประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับคัดสรรองค์ความรู้จากแผนงาน/โครงการต่างๆ ของ สสส. และภาคีเครือข่าย มาสกัด และสรุปสาระสำคัญ พร้อมกับเรียบเรียงเนื้อหา ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และรูปแบบการสื่อสาร 
 4. กำหนดแนวคิด วิธีการนำเสนอเนื้อหา และริเริ่มออกแบบแนวทางการสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และเนื้อหาที่กำหนดไว้ เพื่อให้การสื่อสารดึงดูด น่าสนใจ กระตุ้นการเรียนรู้ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อมัลติมีเดีย ชุดสื่อการเรียนรู้ (Knowledge Package/ Toolkits) นิทรรศการ โปรแกรมการเรียนรู้ โครงการ กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่างๆ
 5. ควบคุมดูแลการออกแบบ ผลิต จัดทำการสื่อสาร ให้เป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด
 6. เชื่อมโยงและประสานการทำงานร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในส่วนต่าง ๆ เพื่อร่วมพัฒนารูปแบบการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ 
 7. ศึกษารูปแบบ เทคโนโลยี และเครื่องมือใหม่ๆ ที่ใช้พัฒนาการสื่อสาร นำเสนอเนื้อหา สร้างประสบการณ์เรียนรู้สุขภาวะ ที่เป็นประโยชน์ต่อ สสส.
 8. ติดตามแนวคิดและ Best practice ใหม่ๆ รวมถึงแนวทางการแก้ปัญหาของประเด็นสุขภาวะนั้นๆ และนำมาปรับใช้ในการพัฒนาการสื่อสารให้มีประสิทธิผล
 9. กำหนดแนวทางการติดตาม ประเมินผลการใช้ประโยชน์จากสื่อหรือกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อเป็นปัจจัยนำเข้า (Input) ในการนำไปปรับปรุง ต่อยอด พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 10. ประสานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนให้องค์กรดำเนินงานตามภารกิจ

 

คุณสมบัติ

 1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี 
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสายอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และ/หรือนิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี ในด้านการพัฒนาเนื้อหาการสื่อสาร การออกแบบ/สร้างสรรค์การสื่อสารในรูปแบบต่างๆ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 4. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐาน ได้ในระดับดี
 5. สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
 6. มีความสามารถในการวิเคราะห์ เข้าใจในความต้องการของผู้อื่น
 7. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ด้วยตนเอง
 8. มีความอดทน กระตือรือร้น สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 9. มีทักษะในการสื่อสาร เจราจาต่อรอง และการติดตามงานที่ดี
 10. มีทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้ดี 
 11. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
 12. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ

กำหนดการรับสมัคร

การดำเนินการ
ระยะเวลา
หมายเหตุ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 14 ก.ย. – 30 ก.ย. 64 Jobsdb , Jobtopgun ,เว็บไซต์ สสส. e-mail ผู้สมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 7 ต.ค. 64
สอบข้อเขียน 9 – 10 ต.ค. 64 สอบข้อเขียนแบบ Take home ส่งข้อสอบผ่านทาง e-mail
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 14 ต.ค. 64 เว็บไซต์ สสส. และ e-mail ผู้สมัครงาน
สอบสัมภาษณ์ 21 ต.ค. 64 ผ่านทาง Online
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 26 ต.ค. 64 เว็บไซต์ สสส., e-mail ผู้สมัครงาน

 

**ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

**ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

 

               ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป e-mail: recruit@thaihealth.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500