ร่วมงานกับเรา
เจ้าหน้าที่ธุรการและงานจัดซื้อ ประจำ สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (Thaihealth Academy) 1 ตำแหน่ง
สร้างโดย: Nopparat​ Narisaranon
16 พฤศจิกายน 2564
1K

 

เจ้าหน้าที่ธุรการและงานจัดซื้อ
บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
1. ติดตามความคืบหน้าของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และกระบวนการบริหารสัญญาให้ดำเนินงานตามกรอบ เงื่อนไข และภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2. ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการใช้งานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง (e-GP) ได้ และสามารถเรียนรู้การใช้งานระบบ ERP หรือระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างได้
3. งานดูแลตารางนัดหมายผู้บริหาร : กำหนดตารางนัดหมาย ประสานงานด้านเอกสาร และการเดินทาง
4. งานดูแลเอกสารเบิกจ่ายต่างๆ ของผู้บริหาร : จัดทำข้อมูลและรวบรวมเอกสารต่างๆ เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและรวดเร็ว และจัดเก็บข้อมูล/เอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ
5. งานดูแลการประชุมของสถาบัน :  จองห้องประชุมและจัดหาอาหารต่างๆ ขออนุมัติจัดประชุม ยืมเงิน จัดเตรียมเอกสารลงทะเบียน ใบสำคัญรับเงิน เอกสารประกอบการประชุม ดูแลระบบต่างๆ ในห้องประชุม ตลอดจนประสานการเดินทางในรูปแบบต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดประชุม
6. งานดูแลการรับ-ส่งหนังสือและวัสดุต่างๆ : จัดทำระบบการควบคุมเอกสาร การรับส่งหนังสือต่างๆ ที่สำคัญในหน่วยงาน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการสูญหาย หรือล่าช้า
7. งานจัดหาและจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์สำนักงานหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานของสถาบันอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี 
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในทุกสาขา
3. มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี ในด้านการบริหารจัดการประชุม หรือการติดต่อประสานงาน   งานเอกสาร งานธุรการ งานสารบรรณ งานดูแลผู้บริหาร หากมีประสบการณ์งานจัดซื้อจัดจ้าง-พัสดุ หน่วยงานภาครัฐจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
4.  มีความสามารถในการใช้กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับของสำนักงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
5. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐาน ได้ในระดับดีมาก
6. มีทักษะในการสื่อสาร เขียนภาษาไทยได้ดีมาก และใช้ภาษาอังกฤษได้พอใช้-ดี
7. สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
8. มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
9. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
10. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
11. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ
**ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**
**ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**
           ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่ recruit@thaihealth.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 ต่อ 3106 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ FB – Thai Health Recruitment Center

เจ้าหน้าที่ธุรการและงานจัดซื้อ

บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

 1. ติดตามความคืบหน้าของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และกระบวนการบริหารสัญญาให้ดำเนินงานตามกรอบ เงื่อนไข และภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 2. ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการใช้งานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง (e-GP) ได้ และสามารถเรียนรู้การใช้งานระบบ ERP หรือระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างได้
 3. งานดูแลตารางนัดหมายผู้บริหาร : กำหนดตารางนัดหมาย ประสานงานด้านเอกสาร และการเดินทาง
 4. งานดูแลเอกสารเบิกจ่ายต่างๆ ของผู้บริหาร : จัดทำข้อมูลและรวบรวมเอกสารต่างๆ เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและรวดเร็ว และจัดเก็บข้อมูล/เอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 5. งานดูแลการประชุมของสถาบัน :  จองห้องประชุมและจัดหาอาหารต่างๆ ขออนุมัติจัดประชุม ยืมเงิน จัดเตรียมเอกสารลงทะเบียน ใบสำคัญรับเงิน เอกสารประกอบการประชุม ดูแลระบบต่างๆ ในห้องประชุม ตลอดจนประสานการเดินทางในรูปแบบต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดประชุม
 6. งานดูแลการรับ-ส่งหนังสือและวัสดุต่างๆ : จัดทำระบบการควบคุมเอกสาร การรับส่งหนังสือต่างๆ ที่สำคัญในหน่วยงาน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการสูญหาย หรือล่าช้า
 7. งานจัดหาและจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์สำนักงานหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานของสถาบันอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
 8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี 
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในทุกสาขา
 3. มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี ในด้านการบริหารจัดการประชุม หรือการติดต่อประสานงาน   งานเอกสาร งานธุรการ งานสารบรรณ งานดูแลผู้บริหาร หากมีประสบการณ์งานจัดซื้อจัดจ้าง-พัสดุ หน่วยงานภาครัฐจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 4. มีความสามารถในการใช้กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับของสำนักงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
 5. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐาน ได้ในระดับดีมาก
 6. มีทักษะในการสื่อสาร เขียนภาษาไทยได้ดีมาก และใช้ภาษาอังกฤษได้พอใช้-ดี
 7. สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
 8. มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 9. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
 10. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
 11. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ

**ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

**ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

           ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่ recruit@thaihealth.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 ต่อ 3106 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ FB – Thai Health Recruitment Center

กำหนดการรับสมัคร

การดำเนินการ
ระยะเวลา
หมายเหตุ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 16 - 30 พ.ย. 64 www.thaihealth.or.th www.jobsdb.com , www.jobtopgun.com
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 7 ธ.ค. 64 www.thaihealth.or.th
สอบข้อเขียน 8 - 10 ธ.ค. 64 รูปแบบการสอบข้อเขียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 13 ธ.ค. 64 www.thaihealth.or.th
สอบสัมภาษณ์ 23 ธ.ค. 64 รูปแบบการสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 28 ธ.ค. 64 www.thaihealth.or.th