ร่วมงานกับเรา
เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน ประจำ สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (Thaihealth Academy) 1 ตำแหน่ง
สร้างโดย:
16 พฤศจิกายน 2564
746

 

เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
1. ปฏิบัติงานด้านการรับและเบิกจ่ายเงิน และตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามระยะเวลาที่กำหนด
2. ตรวจสอบรายการรับเงินเข้าบัญชีสถาบัน พร้อมออกใบเสร็จรับเงินให้เป็นไปตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. บันทึกค่าใช้จ่ายในระบบบัญชี และสรุปค่าใช้จ่ายรายวัน/รายเดือน/ครึ่งปี/รายปี 
4. จัดทำรายละเอียดเจ้าหนี้ ลูกหนี้คงค้าง และติดตามลูกหนี้คงค้าง
5. จัดทำข้อมูลการจัดเก็บ ขอคืน และนำส่งภาษี ณ ที่จ่าย ให้ถูกต้องทันตามเวลาที่กำหนด และเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามที่กฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีอนุญาตในการจัดทำรายงานการเงินประจำปี 
7. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ของสถาบัน และฝ่ายบัญชีและการเงิน สสส. เพื่อพัฒนาระบบงานการเงิน บัญชี และการเบิกจ่ายเงิน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
8. สนับสนุนการวิเคราะห์ปัญหาด้านการเงินและจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอต่อผู้บริหารเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้อง
9. สนับสนุนการประเมินความเสี่ยงและดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในของงานเบิกจ่ายเงินของสถาบัน
10. สนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ เพื่อการดำเนินงานของสถาบันบรรลุวัตถุประสงค์
11. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1. อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 3 - 5 ปี ในด้านการเงินและบัญชี/การตรวจสอบเอกสารการเงิน/รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานของรัฐ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความสามารถในการใช้กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับของสำนักงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน 
5. มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงิน-บัญชี โดยใช้ผ่านระบบสารสนเทศ เช่น โปรแกรม SAP หรือ Sage จะได้รับการพิจารณาเป้นพิเศษ 
6. มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
7. มีทักษะในการสื่อสารและการติดตามงานที่ดี
8. มีมนุษยสัมพันธ์ ความรับผิดชอบสูงและ Proactive
9. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
10. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ
 
**ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**
**ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**
           ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่ recruit@thaihealth.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500

เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

 1. ปฏิบัติงานด้านการรับและเบิกจ่ายเงิน และตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามระยะเวลาที่กำหนด
 2. ตรวจสอบรายการรับเงินเข้าบัญชีสถาบัน พร้อมออกใบเสร็จรับเงินให้เป็นไปตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 3. บันทึกค่าใช้จ่ายในระบบบัญชี และสรุปค่าใช้จ่ายรายวัน/รายเดือน/ครึ่งปี/รายปี 
 4. จัดทำรายละเอียดเจ้าหนี้ ลูกหนี้คงค้าง และติดตามลูกหนี้คงค้าง
 5. จัดทำข้อมูลการจัดเก็บ ขอคืน และนำส่งภาษี ณ ที่จ่าย ให้ถูกต้องทันตามเวลาที่กำหนด และเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามที่กฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 6. ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีอนุญาตในการจัดทำรายงานการเงินประจำปี 
 7. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ของสถาบัน และฝ่ายบัญชีและการเงิน สสส. เพื่อพัฒนาระบบงานการเงิน บัญชี และการเบิกจ่ายเงิน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 8. สนับสนุนการวิเคราะห์ปัญหาด้านการเงินและจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอต่อผู้บริหารเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้อง
 9. สนับสนุนการประเมินความเสี่ยงและดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในของงานเบิกจ่ายเงินของสถาบัน
 10. สนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ เพื่อการดำเนินงานของสถาบันบรรลุวัตถุประสงค์
 11. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 3 - 5 ปี ในด้านการเงินและบัญชี/การตรวจสอบเอกสารการเงิน/รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานของรัฐ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีความสามารถในการใช้กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับของสำนักงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน 
 5. มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงิน-บัญชี โดยใช้ผ่านระบบสารสนเทศ เช่น โปรแกรม SAP หรือ Sage จะได้รับการพิจารณาเป้นพิเศษ 
 6. มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
 7. มีทักษะในการสื่อสารและการติดตามงานที่ดี
 8. มีมนุษยสัมพันธ์ ความรับผิดชอบสูงและ Proactive
 9. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
 10. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ

**ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

**ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

           ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่ recruit@thaihealth.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500

กำหนดการรับสมัคร

การดำเนินการ
ระยะเวลา
หมายเหตุ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 16 - 30 พ.ย. 64 www.thaihealth.or.th www.jobsdb.com , www.jobtopgun.com
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 7 ธ.ค. 64 www.thaihealth.or.th
สอบข้อเขียน 8 – 10 ธ.ค. 64 รูปแบบการสอบข้อเขียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 13 ธ.ค. 64 www.thaihealth.or.th
สอบสัมภาษณ์ 17 ธ.ค. 64 รูปแบบการสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 20 ธ.ค. 64 www.thaihealth.or.th