ร่วมงานกับเรา
เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายการตลาด SOOK SHOP 1 ตำแหน่ง
สร้างโดย: webmaster
2 มีนาคม 2563
636

 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการประสงค์จะคัดเลือกบุคลากร รุ่นใหม่ ไฟแรง             
มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานสร้างเสริมสุขภาพ ดังนี้
เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายการตลาด SOOK SHOP จำนวน 1 ตำแหน่ง
บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
1. วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน วิเคราะห์ช่องทางการขายต่างๆ รวมทั้งการจัดทำโปรโมชั่นรายเดือน รายไตรมาส  
2. การบริการจัดการการขาย : ให้บริการขายสินค้าร้านค้าเพื่อสุขภาวะ SOOK SHOP ในทุกช่องทาง ตามแนวคิดและเป้าหมายที่วางไว้ 
3. ดูแลกิจกรรมและบริหารงานขายด้านการตลาด
4. ดูแลช่องทางการตลาดออนไลน์
5. ประสานงานติดต่อกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางการขาย
6. บริหารจัดการด้านสั่งสินค้า การจัดส่ง รวมทั้งการจัดการต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น วางบิล   ตรวจสอบเอกสารการเงินและบัญชี  รับเช็ค
7. บริหารการจัดวางสินค้าหน้าร้านฝากขาย ช่องทางสื่อสาร และโปรโมชั่นต่างๆ
8. จัดทำรายงานข้อมูลการดำเนินงาน การวิเคราะห์สินค้า และรวบรวมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง และรายงานประจำเดือนส่งให้กับ สสส. ได้แก่ ยอดขายสินค้าประจำเดือน  รายรับ-รายจ่าย รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงาน 
9. ประสานงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนให้องค์กร บรรลุภารกิจที่กำหนดไว้ 
คุณสมบัติ
1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป 
2. จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 
(ด้านการบริหารธุรกิจ/การตลาดหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)
3. มีประสบการณ์การทำงาน 3-5 ปี ในด้านการบริหารจัดการร้านค้าหรือการตลาดออนไลน์
4. มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานได้ในระดับดี 
5. มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
6. มีความสามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป ได้ในระดับดี
7. สามารถทำงานในวันหยุดได้  (ทำงาน 5 วันต่ออาทิตย์) 
8. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
9. มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในกฎระเบียบ 
ผู้สนใจกรุณาส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน มาที่  คุณปุญญิศา อุตหัต Punyisa.u@thaihealth.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 080-988-4800
**ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**
**ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการประสงค์จะคัดเลือกบุคลากร รุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานสร้างเสริมสุขภาพ ดังนี้

 

เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายการตลาด SOOK SHOP จำนวน 1 ตำแหน่ง

 

บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

 1. วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน วิเคราะห์ช่องทางการขายต่างๆ รวมทั้งการจัดทำโปรโมชั่นรายเดือน รายไตรมาส  
 2. การบริการจัดการการขาย : ให้บริการขายสินค้าร้านค้าเพื่อสุขภาวะ SOOK SHOP ในทุกช่องทาง ตามแนวคิดและเป้าหมายที่วางไว้ 
 3. ดูแลกิจกรรมและบริหารงานขายด้านการตลาด
 4. ดูแลช่องทางการตลาดออนไลน์
 5. ประสานงานติดต่อกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางการขาย
 6. บริหารจัดการด้านสั่งสินค้า การจัดส่ง รวมทั้งการจัดการต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น วางบิล   ตรวจสอบเอกสารการเงินและบัญชี  รับเช็ค
 7. บริหารการจัดวางสินค้าหน้าร้านฝากขาย ช่องทางสื่อสาร และโปรโมชั่นต่างๆ
 8. จัดทำรายงานข้อมูลการดำเนินงาน การวิเคราะห์สินค้า และรวบรวมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง และรายงานประจำเดือนส่งให้กับ สสส. ได้แก่ ยอดขายสินค้าประจำเดือน  รายรับ-รายจ่าย รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงาน 
 9. ประสานงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนให้องค์กร บรรลุภารกิจที่กำหนดไว้ 

 

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป 
 2. จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง (ด้านการบริหารธุรกิจ/การตลาดหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)
 3. มีประสบการณ์การทำงาน 3-5 ปี ในด้านการบริหารจัดการร้านค้าหรือการตลาดออนไลน์
 4. มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานได้ในระดับดี 
 5. มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 6. มีความสามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป ได้ในระดับดี
 7. สามารถทำงานในวันหยุดได้  (ทำงาน 5 วันต่ออาทิตย์) 
 8. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
 9. มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในกฎระเบียบ 

 

          ผู้สนใจกรุณาส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน มาที่  คุณปุญญิศา อุตหัต Punyisa.u@thaihealth.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 080-988-4800

**ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

**ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

 

  เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน + ดูเพิ่มเติม