ร่วมงานกับเรา
พนักงานขายร้านค้าเพื่อสุขภาวะ SOOK SHOP 1 ตำแหน่ง
สร้างโดย: webmaster
12 กรกฎาคม 2562
343

 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการประสงค์จะคัดเลือกบุคลากร รุ่นใหม่ ไฟแรง             
มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานสร้างเสริมสุขภาพ ดังนี้
พนักงานขายร้านค้าเพื่อสุขภาวะ SOOK SHOP จำนวน 1 ตำแหน่ง
บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
1. ให้บริการขายสินค้าร้านค้าเพื่อสุขภาวะ SOOK SHOP ตามระยะเวลาการเปิดทำการของร้าน ดูแลจัดวางสินค้าภายในร้านให้ดูเป็นระเบียบ น่าซื้ออยู่เสมอ และดูแลความสะอาดภายในร้าน และดำเนินการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขาย เช่น ใบเสร็จรับเงิน
2. ดูแลระบบสต็อค ทั้งในด้านตรวจรับสินค้าและนับสินค้าเพื่อเช็คสต็อก (สุ่มนับรายสัปดาห์  นับทั้งหมดรายเดือน) และจัดทำรายงานฐานข้อมูลสต็อคสินค้า 
3. ติดต่อประสานงานกับผู้ฝากขายสินค้าภายในร้านค้าเพื่อสุขภาวะ SOOK SHOP พร้อมเคลียร์เอกสารและยอดจำหน่ายให้กับฝากขายสินค้า รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลสินค้าฝากขายภายในร้านค้าเพื่อสุขภาวะ SOOK SHOP
4. จัดทำรายงานประจำเดือนส่งให้กับ สสส. ได้แก่ ยอดขายสินค้าประจำเดือน  รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน  จำนวนผู้เข้าใช้บริการ   
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตาม สสส. กำหนด 
คุณสมบัติ
1. เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป 
2. จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย ขึ้นไปหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
3. มีประสบการณ์การทำงานในด้านการบริการหรือการขาย  
4. มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานได้ในระดับดี
5. มีความสามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป ได้ในระดับพอใช้
6. สามารถทำงานในวันหยุดได้  (ทำงาน 5 วันต่ออาทิตย์) 
7. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
8. มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในกฎระเบียบ
**ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**
**ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**
          ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่  ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่อยู่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือ recruit@thaihealth.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชนะภัย อดิเรกศิวกุล ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่เว็บไซต์ สสส. หรือ FB – Thai Health Recruitment Center
หมดเขตรับสมัครวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562
สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการประสงค์จะคัดเลือกบุคลากร รุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานสร้างเสริมสุขภาพ ดังนี้

พนักงานขายร้านค้าเพื่อสุขภาวะ SOOK SHOP จำนวน 1 ตำแหน่ง

บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

 1. ให้บริการขายสินค้าร้านค้าเพื่อสุขภาวะ SOOK SHOP ตามระยะเวลาการเปิดทำการของร้าน ดูแลจัดวางสินค้าภายในร้านให้ดูเป็นระเบียบ น่าซื้ออยู่เสมอ และดูแลความสะอาดภายในร้าน และดำเนินการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขาย เช่น ใบเสร็จรับเงิน
 2. ดูแลระบบสต็อค ทั้งในด้านตรวจรับสินค้าและนับสินค้าเพื่อเช็คสต็อก (สุ่มนับรายสัปดาห์  นับทั้งหมดรายเดือน) และจัดทำรายงานฐานข้อมูลสต็อคสินค้า 
 3. ติดต่อประสานงานกับผู้ฝากขายสินค้าภายในร้านค้าเพื่อสุขภาวะ SOOK SHOP พร้อมเคลียร์เอกสารและยอดจำหน่ายให้กับฝากขายสินค้า รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลสินค้าฝากขายภายในร้านค้าเพื่อสุขภาวะ SOOK SHOP
 4. จัดทำรายงานประจำเดือนส่งให้กับ สสส. ได้แก่ ยอดขายสินค้าประจำเดือน  รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน  จำนวนผู้เข้าใช้บริการ   
 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตาม สสส. กำหนด 

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป 
 2. จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย ขึ้นไปหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
 3. มีประสบการณ์การทำงานในด้านการบริการหรือการขาย  
 4. มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานได้ในระดับดี
 5. มีความสามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป ได้ในระดับพอใช้
 6. สามารถทำงานในวันหยุดได้  (ทำงาน 5 วันต่ออาทิตย์) 
 7. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
 8. มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในกฎระเบียบ

กำหนดการรับสมัคร

การดำเนินการ
ระยะเวลา
หมายเหตุ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร วันนี้ - 19 กรกฎาคม 62 เว็บไซต์ สสส., FB Thai Health
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 22 กรกฎาคม 2562 เว็บไซต์ สสส., FB Thai Health
สอบสัมภาษณ์ 25 กรกฎาคม 2562 13.30 - 16.30 น. ห้องประชุม 320 ชั้น 3
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 26 กรกฎาคม 2562 เว็บไซต์ สสส., FB

*หมายเหตุ กำหนดการรับสมัครอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

**ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

**ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

          ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่  ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่อยู่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือ recruit@thaihealth.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชนะภัย อดิเรกศิวกุล ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่เว็บไซต์ สสส. หรือ FB – Thai Health Recruitment Center

 

หมดเขตรับสมัครวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562

สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น

 

  ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา + ดูเพิ่มเติม

  เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน + ดูเพิ่มเติม