ร่วมงานกับเรา
ผู้ประสานงานและเจ้าหน้าที่การเงิน-บัญชี 1 ตำแหน่ง
สร้างโดย: webmaster
15 ตุลาคม 2562
1K

 

ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง (ศวภ.ใต้ล่าง)
ประกาศรับสมัครงานประจำที่ สำนักงาน ศวภ.ใต้ล่าง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง เป็นองค์กรขนาดเล็ก ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) ให้ทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแผนสุขภาวะชุมชน และอำนวยการบริหารจัดการเครือข่ายในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง มีพื้นที่ดำเนินการครอบคลุม 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดร่วมกับสำนัก 3 และเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงาน ดังนี้
ตำแหน่งและคุณสมบัติ
ตำแหน่ง ผู้ประสานงานและเจ้าหน้าที่การเงิน-บัญชี จำนวน 1 อัตรา 
ค่าจ้างที่จะได้รับ 
เดือนละ 15,000 – 18,000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ
3.1 ประสานงานกับโครงการที่รับการสนับสนุนจากแผนสุขภาวะชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
3.2 สนับสนุนการกำกับติดตามโครงการของนักวิชาการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
3.3 ประสานการประชุม
3.4 ประสานงานภายในและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
3.5 รักษาเงินสด-ย่อย
3.6 เบิกจ่ายงบประมาณ
3.7 จัดทำบัญชีรับ-จ่ายรายวัน
3.8 ปิดงบประมาณ และกระทบยอดบัญชี
3.9 จัดทำรายงานการเงินโครงการ
3.10 อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติและประสบการณ์
4.1 อายุไม่เกิน 35 ปี 
4.2 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในทุกสาขา
4.3 ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี
4.4 มีคอมพิวเตอร์ (notebook) เป็นของตนเองและสามารถนำมาใช้ในการทำงานได้
4.5 มีความสามารถในการประสานงานและการจัดการประชุม
4.6 สามารถทำงานล่วงเวลาและเดินทางไปต่างจังหวัดได้
4.7 มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย 
4.8 ไม่มีโรคประจำตัว และอดทนในการทำงาน
4.10 มีภูมิลำเนาในพื้นที่ภาคใต้ 
4.11 สามารถเริ่มงาน 1 พฤศจิกายน 2562
คุณลักษณะ
5.1 มีความสามารถในการจับประเด็นและสื่อสารที่ชัดเจน
5.2 มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี อาทิเช่น E-mail, Microsoft Word, และ Microsoft Excel 
5.3 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถทำงานกับเครือข่ายและภาคีร่วมงานได้เป็นอย่างดี
5.4 มีประสบการณ์ทางด้านการเงินและบัญชี
5.5 สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
5.6 มีความซื่อสัตย์สุจริต
การรับสมัคร 
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจส่งประวัติ พร้อมหลักฐานการสมัคร มาที่ warochasri@gmail.com หรือ ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง(ศวภ.ใต้ล่าง) เลขที่ 65/6 ถ.ชลธารา ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 081-4892308 หมดเขตรับสมัครวันที่ 20 ตุลาคม 2562
หลักฐานที่ต้องยื่นสมัคร
1) ประวัติส่วนบุคคลแนบรูปถ่าย พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครงาน 
2) สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
3) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
6) สำเนาใบสำคัญทหารกองเกินหรือผ่านการเกณ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
7) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้เขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย
ผู้สนใจส่งประวัติ พร้อมหลักฐานการสมัคร 
มาที่ warochasri@gmail.com
หรือ ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง(ศวภ.ใต้ล่าง)
เลขที่ 65/6 ถนนชลธารา ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โทรศัพท์ 081-4892308
หมดเขตรับสมัครวันที่ 20 ตุลาคม 2562

ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง (ศวภ.ใต้ล่าง)

ประกาศรับสมัครงานประจำที่ สำนักงาน ศวภ.ใต้ล่าง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

          ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง เป็นองค์กรขนาดเล็ก ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) ให้ทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแผนสุขภาวะชุมชน และอำนวยการบริหารจัดการเครือข่ายในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง มีพื้นที่ดำเนินการครอบคลุม 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดร่วมกับสำนัก 3 และเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงาน ดังนี้

ตำแหน่งและคุณสมบัติ

ตำแหน่ง ผู้ประสานงานและเจ้าหน้าที่การเงิน-บัญชี จำนวน 1 อัตรา 

ค่าจ้างที่จะได้รับ 

เดือนละ 15,000 – 18,000 บาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ประสานงานกับโครงการที่รับการสนับสนุนจากแผนสุขภาวะชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
 • สนับสนุนการกำกับติดตามโครงการของนักวิชาการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
 • ประสานการประชุม
 • ประสานงานภายในและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
 • รักษาเงินสด-ย่อย
 • เบิกจ่ายงบประมาณ
 • จัดทำบัญชีรับ-จ่ายรายวัน
 • ปิดงบประมาณ และกระทบยอดบัญชี
 • จัดทำรายงานการเงินโครงการ
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติและประสบการณ์

 • อายุไม่เกิน 35 ปี 
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในทุกสาขา
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีคอมพิวเตอร์ (notebook) เป็นของตนเองและสามารถนำมาใช้ในการทำงานได้
 • มีความสามารถในการประสานงานและการจัดการประชุม
 • สามารถทำงานล่วงเวลาและเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย 
 • ไม่มีโรคประจำตัว และอดทนในการทำงาน
 • มีภูมิลำเนาในพื้นที่ภาคใต้ 
 • สามารถเริ่มงาน 1 พฤศจิกายน 2562

คุณลักษณะ

 • มีความสามารถในการจับประเด็นและสื่อสารที่ชัดเจน
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี อาทิเช่น E-mail, Microsoft Word, และ Microsoft Excel 
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถทำงานกับเครือข่ายและภาคีร่วมงานได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ทางด้านการเงินและบัญชี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต

การรับสมัคร 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจส่งประวัติ พร้อมหลักฐานการสมัคร มาที่ warochasri@gmail.com หรือ ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง(ศวภ.ใต้ล่าง) เลขที่ 65/6 ถ.ชลธารา ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ 081-4892308 หมดเขตรับสมัครวันที่ 20 ตุลาคม 2562

หลักฐานที่ต้องยื่นสมัคร

 1. ประวัติส่วนบุคคลแนบรูปถ่าย พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครงาน 
 2. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 5. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 6. สำเนาใบสำคัญทหารกองเกินหรือผ่านการเกณ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
 7. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  ทั้งนี้สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้เขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

ผู้สนใจส่งประวัติ พร้อมหลักฐานการสมัคร 

มาที่ warochasri@gmail.com

หรือ ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง(ศวภ.ใต้ล่าง)

เลขที่ 65/6 ถนนชลธารา ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โทรศัพท์ 081-4892308

 

หมดเขตรับสมัครวันที่ 20 ตุลาคม 2562

 

  เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน + ดูเพิ่มเติม