ร่วมงานกับเรา
ผู้ประสานงานและเจ้าหน้าที่การเงิน-บัญชี 1 ตำแหน่ง
สร้างโดย: webmaster
4 กันยายน 2562
323
ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง เป็นองค์กรขนาดเล็ก ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3)  ให้ทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแผนสุขภาวะชุมชน และอำนวยการบริหารจัดการเครือข่ายในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง มีพื้นที่ดำเนินการครอบคลุม 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดร่วมกับสำนัก 3 และเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงาน จำนวน 2 อัตรา ดังนี้
1. ตำแหน่งและคุณสมบัติ
1.1 ตำแหน่ง นักวิชาการโครงการ
1) จำนวน 1 อัตรา 
2) ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 15,000 – 18,000 บาท
3) หน้าที่ความรับผิดชอบ
3.1 ประสานงานกับโครงการที่รับการสนับสนุนและนักวิชาการตามแผนงาน
3.2 สนับสนุนการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการร่วมกับนักวิชาการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
3.3 ประสานงานวิชาการ ได้แก่ ประสานงานเพื่อจัดประชุมหรือกระบวนการพัฒนาต่างๆ สื่อสาร ทำความเข้าใจกับนักวิชาการภายนอก และหน่วยงานเครือข่าย
3.4 จัดทำงานวิชาการ และสนับสนุนกระบวนการทำงานทางวิชาการของโครงการ เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างทีมทำงานโครงการ นักวิชาการภายนอก และหน่วยงานเครือข่าย
3.5 ร่วมมือกับทีมทำงานในการสื่อสารและเผยแพร่กิจกรรม ผลการดำเนินงาน และองค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินโครงการแก่สาธารณะ รวมทั้งสื่อสารและเผยแพร่ผ่านช่องทาง ICT
4) คุณสมบัติและประสบการณ์
4.1 เพศชายหรือเพศหญิง
4.2 วุฒิการศึกษาปริญญาตรีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป และ ปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น สังคม พัฒนาชุมชน รัฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาธารณสุข ฯลฯ 
4.3 มีความสามารถในการบันทึกข้อมูลงานวิชาการเช่น งานวิจัย การประชุม ฯลฯ
4.4 มีคอมพิวเตอร์ (notebook) เป็นของตนเองและสามารถนำมาใช้ในการทำงานได้
4.5 มีความสามารถในการประสานงานและการจัดการประชุม 
4.6 สามารถทำงานล่วงเวลาและเดินทางไปต่างจังหวัดได้
4.7 มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย 
4.8 ไม่มีโรคประจำตัว และอดทนในการทำงาน 
4.9 อายุ ไม่เกิน 40 ปี 
4.10 มีภูมิลำเนาในพื้นที่ภาคใต้ และประจำที่ สำนักงาน ศวภ.ใต้ล่าง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
4.11 สามารถเริ่มงาน 1 ตุลาคม 2562
5) คุณลักษณะ
5.1 มีความสามารถในการจับประเด็นและการสื่อสารที่ชัดเจน
5.2 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การสื่อสาร 
5.3 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเครือข่ายและภาคีร่วมงานมีเจตคติที่สอดคล้องกันการทำงานร่วมกับชุมชน 
5.4 มีกรอบความคิดที่ให้ความสำคัญกับการค้นหาคุณค่าและความหมายจากชุมชน 
5.5 ทักษะและความสามารถในการทำวิจัยและการเขียนรายงานทางวิชาการ 
5.6 มีความยืดหยุ่นในการปรับแผนการดำเนินงานได้ตามความเหมาะสม
5.7 สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
5.8 อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายดำเนินงาน

          ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง เป็นองค์กรขนาดเล็ก ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3)  ให้ทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแผนสุขภาวะชุมชน และอำนวยการบริหารจัดการเครือข่ายในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง มีพื้นที่ดำเนินการครอบคลุม 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดร่วมกับสำนัก 3 และเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

          มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงาน จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งและคุณสมบัติ

ตำแหน่ง ผู้ประสานงานและเจ้าหน้าที่การเงิน-บัญชี

1) จำนวน 1 อัตรา 

2) ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 15,000 – 18,000 บาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ประสานงานกับโครงการและนักวิชาการตามแผนงาน
 • สนับสนุนการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการของนักวิชาการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
 • ประสานการประชุม
 • ประสานงานภายในและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
 • รักษาเงินสด-ย่อย
 • เบิกจ่ายงบประมาณ
 • จัดทำบัญชีรับ-จ่ายรายวัน
 • ปิดงบประมาณ และกระทบยอดบัญชี
 • จัดทำรายงานการเงินโครงการ
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติและประสบการณ์

 • อายุไม่เกิน 35 ปี 
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในทุกสาขา
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีคอมพิวเตอร์ (notebook) เป็นของตนเองและสามารถนำมาใช้ในการทำงานได้
 • มีความสามารถในการประสานงานและการจัดการประชุม 
 • สามารถทำงานล่วงเวลาและเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย 
 • ไม่มีโรคประจำตัว และอดทนในการทำงาน
 • มีภูมิลำเนาในพื้นที่ภาคใต้ และประจำที่ สำนักงาน ศวภ.ใต้ล่าง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 • สามารถเริ่มงาน 1 ตุลาคม 2562

คุณลักษณะ

 • มีความสามารถในการจับประเด็นและสื่อสารที่ชัดเจน
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี อาทิเช่น E-mail, Microsoft Word, และ Microsoft Excel 
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถทำงานกับเครือข่ายและภาคีร่วมงานได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ทางด้านการเงินและบัญชี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต

การรับสมัคร 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

          ผู้สนใจส่งประวัติ พร้อมหลักฐานการสมัคร มาที่ warochasri@gmail.com หรือ ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง(ศวภ.ใต้ล่าง) เลขที่ 65/6 ถ.ชลธารา ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 081 4892308 หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 กันยายน 2562

หลักฐานที่ต้องยื่นสมัคร

 1. ประวัติส่วนบุคคลแนบรูปถ่าย พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครงาน 
 2. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 5. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 6. สำเนาใบสำคัญทหารกองเกินหรือผ่านการเกณ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
 7. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

          ทั้งนี้สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้เขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

 

หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 กันยายน 2562

  เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน + ดูเพิ่มเติม