ร่วมงานกับเรา
ผู้ประสานงานด้านการติดตามโครงการ 1 ตำแหน่ง
สร้างโดย: webmaster
4 มีนาคม 2563
464

 

โครงการสนับสนุนและส่งเสริมองค์กรสุขภาวะสำหรับข้าราชการพลเรือน
รับสมัครผู้ประสานงานด้านการติดตามโครงการ
• เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/ตรี สาขาสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านประสานงานโครงการ/การติดตามหรือประเมินผลโครงการ
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรม Ms Office และโปรแกรมอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
• มีทักษะด้านการใช้ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
• มีความรับผิดชอบสูง
• เดินทางต่างจังหวัดได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
• ปฏิบัติงานประสานงานโครงการ และการติดตามงานของเครือข่ายที่อยู่ในความดูแลของโครงการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• จัดประชุม สัมมนา จัดการงานเอกสาร/การจัดการฐานข้อมูล
• สรุปประชุมและจัดทำรายงานต่างๆ ของโครงการ
• อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฏิบัติงาน         
- สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 5
หลักฐานการสมัคร
- ประวัติส่วนตัว (Resume)
- สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
- รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
- transcript ป.ตรี หรือโท อย่างละ 1 ชุด
- ใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร
- เอกสารอื่นๆ เช่น ใบประกาศนียบัตร การได้รับรางวัล ผลงานต่างๆ ฯลฯ
** หลักฐานการรับสมัครงานสามารถแปลง file เป็น Pdf. แล้วส่งมายังคุณสุธาทิพย์ สัมปทานนท์ โทร. 02-2187391 มือถือ. 064-5395685
E-mail address: kaewwis@gmail.com 

โครงการสนับสนุนและส่งเสริมองค์กรสุขภาวะสำหรับข้าราชการพลเรือน

รับสมัครผู้ประสานงานด้านการติดตามโครงการ

 

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/ตรี สาขาสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านประสานงานโครงการ/การติดตามหรือประเมินผลโครงการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรม Ms Office และโปรแกรมอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะด้านการใช้ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • เดินทางต่างจังหวัดได้

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 • ปฏิบัติงานประสานงานโครงการ และการติดตามงานของเครือข่ายที่อยู่ในความดูแลของโครงการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • จัดประชุม สัมมนา จัดการงานเอกสาร/การจัดการฐานข้อมูล
 • สรุปประชุมและจัดทำรายงานต่างๆ ของโครงการ
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

- สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 5

 

หลักฐานการสมัคร

- ประวัติส่วนตัว (Resume)

- สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

- รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

- transcript ป.ตรี หรือโท อย่างละ 1 ชุด

- ใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร

- เอกสารอื่นๆ เช่น ใบประกาศนียบัตร การได้รับรางวัล ผลงานต่างๆ ฯลฯ

 

** หลักฐานการรับสมัครงานสามารถแปลง file เป็น Pdf. แล้วส่งมายังคุณสุธาทิพย์ สัมปทานนท์ โทร. 02-2187391 มือถือ. 064-5395685

E-mail address : kaewwis@gmail.com 

 

  เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน + ดูเพิ่มเติม