ร่วมงานกับเรา
ผู้ช่วยจัดการร้านค้าเพื่อสุขภาวะ SOOK SHOP 1 ตำแหน่ง
สร้างโดย: webmaster
13 สิงหาคม 2562
907

 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการประสงค์จะคัดเลือกบุคลากร รุ่นใหม่ ไฟแรง             
มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานสร้างเสริมสุขภาพ ดังนี้
ผู้ช่วยจัดการร้านค้าเพื่อสุขภาวะ SOOK SHOP จำนวน 1 ตำแหน่ง
บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
1. วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน วางแผนกลยุทธ์การขายช่องทางต่างๆ รวมทั้งการจัดทำโปรโมชั่นรายเดือน รายไตรมาส  
2. การบริการจัดการการขาย : ให้บริการขายสินค้าร้านค้าเพื่อสุขภาวะ SOOK SHOP ในทุกช่องทาง ตามแนวคิดและเป้าหมายที่วางไว้ 
3. ควบคุมการบริหารสินค้า ทั้งด้านวางแผนการสั่งผลิตสินค้า ประสานงานกับผู้ผลิต และติดตามการผลิตสินค้า รวมทั้งสรรหาสินค้าเพื่อฝากขายที่ร้านค้าเพื่อสุขภาวะ SOOK SHOP
4. ประสานงานติดต่อกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการฝากขายสินค้าแบรนด์ SOOK ณ ร้านค้าภายนอกอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะและช่องทางจำหน่ายสินค้าออนไลน์ (e-Marketplace)  รายละเอียดดังนี้
5. สรรหาร้านฝากขายสินค้า ช่องทางจำหน่าย
6. บริหารจัดการด้านสั่งสินค้า การจัดส่ง รวมทั้งการจัดการต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น วางบิล   ตรวจสอบเอกสารการเงินและบัญชี  รับเช็ค
7. บริหารการจัดวางสินค้าหน้าร้านฝากขาย , ข้อมูลการสื่อสาร ,โปรโมชั่นต่างๆ
8. ประสานงานตอบข้อมูลลูกค้าภายในเวลาที่กำหนด
9. จัดทำรายงานข้อมูลการดำเนินงาน การวิเคราะห์สินค้า และรวบรวมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง และรายงานประจำเดือนส่งให้กับ สสส. ได้แก่ ยอดขายสินค้าประจำเดือน  รายรับ-รายจ่าย รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงาน 
10. ประสานงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนให้องค์กร บรรลุภารกิจที่กำหนดไว้ 
คุณสมบัติ
1. เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป 
2. จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไปหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
3. มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี ในด้านการบริหารจัดการร้านค้าหรือการตลาด  
4. มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานได้ในระดับดี
5. มีความสามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป ได้ในระดับดี
6. สามารถทำงานในวันหยุดได้  (ทำงาน 5 วันต่ออาทิตย์) 
7. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
8. มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในกฎระเบียบ 
ผู้สนใจกรุณาส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน มาที่  คุณปุณยนุช ยอแสงรัตน์ punyanut@thaihealth.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 098-985-5624 
**ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**
**ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการประสงค์จะคัดเลือกบุคลากร รุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานสร้างเสริมสุขภาพ ดังนี้

ผู้ช่วยจัดการร้านค้าเพื่อสุขภาวะ SOOK SHOP จำนวน 1 ตำแหน่ง

บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

 1. วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน วางแผนกลยุทธ์การขายช่องทางต่างๆ รวมทั้งการจัดทำโปรโมชั่นรายเดือน รายไตรมาส  
 2. การบริการจัดการการขาย : ให้บริการขายสินค้าร้านค้าเพื่อสุขภาวะ SOOK SHOP ในทุกช่องทาง ตามแนวคิดและเป้าหมายที่วางไว้ 
 3. ควบคุมการบริหารสินค้า ทั้งด้านวางแผนการสั่งผลิตสินค้า ประสานงานกับผู้ผลิต และติดตามการผลิตสินค้า รวมทั้งสรรหาสินค้าเพื่อฝากขายที่ร้านค้าเพื่อสุขภาวะ SOOK SHOP
 4. ประสานงานติดต่อกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการฝากขายสินค้าแบรนด์ SOOK ณ ร้านค้าภายนอกอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะและช่องทางจำหน่ายสินค้าออนไลน์ (e-Marketplace)  รายละเอียดดังนี้
 5. สรรหาร้านฝากขายสินค้า ช่องทางจำหน่าย
 6. บริหารจัดการด้านสั่งสินค้า การจัดส่ง รวมทั้งการจัดการต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น วางบิล   ตรวจสอบเอกสารการเงินและบัญชี  รับเช็ค
 7. บริหารการจัดวางสินค้าหน้าร้านฝากขาย , ข้อมูลการสื่อสาร ,โปรโมชั่นต่างๆ
 8. ประสานงานตอบข้อมูลลูกค้าภายในเวลาที่กำหนด
 9. จัดทำรายงานข้อมูลการดำเนินงาน การวิเคราะห์สินค้า และรวบรวมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง และรายงานประจำเดือนส่งให้กับ สสส. ได้แก่ ยอดขายสินค้าประจำเดือน  รายรับ-รายจ่าย รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงาน 
 10. ประสานงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนให้องค์กร บรรลุภารกิจที่กำหนดไว้ 

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป 
 2. จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไปหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
 3. มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี ในด้านการบริหารจัดการร้านค้าหรือการตลาด  
 4. มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานได้ในระดับดี
 5. มีความสามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป ได้ในระดับดี
 6. สามารถทำงานในวันหยุดได้  (ทำงาน 5 วันต่ออาทิตย์) 
 7. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
 8. มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในกฎระเบียบ 

          ผู้สนใจกรุณาส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน มาที่  คุณปุณยนุช ยอแสงรัตน์ punyanut@thaihealth.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 098-985-5624 

**ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

**ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

 

 

 

  เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน + ดูเพิ่มเติม