ร่วมงานกับเรา
นักสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม ด้านบริหารงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง
สร้างโดย:
18 กรกฎาคม 2562
859

 

          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการประสงค์จะคัดเลือกบุคลากร รุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานสร้างเสริมสุขภาพ ดังนี้
นักสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม ด้านบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 
บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
1. สนับสนุนการวางแผนงบประมาณรายปี ของฝ่ายสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม 
2. บริหารจัดการแผนงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
3. วิเคราะห์งบประมาณของฝ่ายสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม รายเดือนและรายปี และจัดทำรายงานสรุปงบประมาณ
4. สนับสนุนงานพิจารณาโครงการรับทุน ประสาน ร่วมสร้างสรรค์ พัฒนาโครงการที่ได้รับทุน
5. สนับสนุนและประสานกับหน่วยงานภายใน สสส. ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ งานจัดซื้อจัดจ้าง งานกฎหมาย และงานอำนวยการทั่วไป
6. สนับสนุนงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารจัดการสัญญา ทั้งสัญญาให้ทุนและสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาทั้งด้านผลงาน ระยะเวลา และงบประมาณ
7. บริหารจัดการงานธุรการของฝ่ายสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเงิน/จัดเตรียมเอกสารจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ/เอกสารขออนุมัติหรือเบิกจ่ายเงินโครงการ 
8. สนับสนุนงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายของฝ่ายสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม
คุณสมบัติ
1. สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี  
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือโท ในสาขาสังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจและบัญชี การจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 3 ปี ด้านบริหารงานทั่วไป งานจัดซื้อจัดจ้าง การจัดการประชุม ทำแผนบริหารโครงการ หากมีประสบการณ์ทำงานในหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรรับทุนภาคประชาสังคม (NGO) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถใช้ภาษาไทยได้ระดับดีมาก และภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
5. สามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป ได้ในระดับดี โดยเฉพาะ MS Excel
6. สามารถทำงานนอกเวลาหรือในวันหยุด นอกพื้นที่หรือต่างจังหวัดได้
**ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**
**ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**
          ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่  ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่อยู่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือ recruit@thaihealth.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชนะภัย อดิเรกศิวกุล ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ FB – Thai Health Recruitment Center
หมดเขตรับสมัครวันที่ 20 สิงหาคม 2562
สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น

          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการประสงค์จะคัดเลือกบุคลากร รุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานสร้างเสริมสุขภาพ ดังนี้

นักสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม ด้านบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 

บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

 1. สนับสนุนการวางแผนงบประมาณรายปี ของฝ่ายสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม 
 2. บริหารจัดการแผนงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 3. วิเคราะห์งบประมาณของฝ่ายสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม รายเดือนและรายปี และจัดทำรายงานสรุปงบประมาณ
 4. สนับสนุนงานพิจารณาโครงการรับทุน ประสาน ร่วมสร้างสรรค์ พัฒนาโครงการที่ได้รับทุน
 5. สนับสนุนและประสานกับหน่วยงานภายใน สสส. ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ งานจัดซื้อจัดจ้าง งานกฎหมาย และงานอำนวยการทั่วไป
 6. สนับสนุนงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารจัดการสัญญา ทั้งสัญญาให้ทุนและสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาทั้งด้านผลงาน ระยะเวลา และงบประมาณ
 7. บริหารจัดการงานธุรการของฝ่ายสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเงิน/จัดเตรียมเอกสารจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ/เอกสารขออนุมัติหรือเบิกจ่ายเงินโครงการ 
 8. สนับสนุนงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายของฝ่ายสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม

คุณสมบัติ

 1. สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี  
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือโท ในสาขาสังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจและบัญชี การจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 3 ปี ด้านบริหารงานทั่วไป งานจัดซื้อจัดจ้าง การจัดการประชุม ทำแผนบริหารโครงการ หากมีประสบการณ์ทำงานในหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรรับทุนภาคประชาสังคม (NGO) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. สามารถใช้ภาษาไทยได้ระดับดีมาก และภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 5. สามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป ได้ในระดับดี โดยเฉพาะ MS Excel
 6. สามารถทำงานนอกเวลาหรือในวันหยุด นอกพื้นที่หรือต่างจังหวัดได้

กำหนดการรับสมัคร

การดำเนินการ
ระยะเวลา
หมายเหตุ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 19 กรกฎาคม - 20 สิงหาคม 62 เว็บไซต์ สสส., FB Thai Health Recruitment Center
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 23 สิงหาคม 2562
สอบข้อเขียน 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 ข้อสอบ talk home ส่งให้ทางอีเมล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ 1 5 กันยายน 2562 เว็บไซต์ สสส., FB
สอบสัมภาษณ์ รอบ 1 11 - 12 กันยายน 2562 ห้องประชุม 312 ชั้น 3 สสส.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  รอบ 2 13 กันยายน 2562 เว็บไซต์ สสส., FB
สอบสัมภาษณ์ รอบ 2 18 กันยายน 2562 13.30 - 17.00 น. ห้องประชุม 311 ชั้น 3
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 20 กันยายน 2562 เว็บไซต์ สสส., FB

**ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

**ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

 

          ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่  ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่อยู่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือ recruit@thaihealth.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชนะภัย อดิเรกศิวกุล ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ FB – Thai Health Recruitment Center

 

หมดเขตรับสมัครวันที่ 20 สิงหาคม 2562

สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น

 

  ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา + ดูเพิ่มเติม

  เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน + ดูเพิ่มเติม