ร่วมงานกับเรา
นักวิชาการโครงการ 2 ตำแหน่ง
สร้างโดย: webmaster
15 ตุลาคม 2562
1K

 

นักวิชาการโครงการ
ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง (ศวภ.ใต้ล่าง)
ประกาศรับสมัครงานประจำที่ สำนักงาน ศวภ.ใต้ล่าง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง เป็นองค์กรขนาดเล็ก ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) ให้ทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแผนสุขภาวะชุมชน และอำนวยการบริหารจัดการเครือข่ายในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง มีพื้นที่ดำเนินการครอบคลุม 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดร่วมกับสำนัก 3 และเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงาน ดังนี้
ตำแหน่งและคุณสมบัติ
ตำแหน่ง นักวิชาการโครงการ จำนวน 2 อัตรา 
ค่าจ้างที่จะได้รับ 
เดือนละ 15,000 – 20,000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ประสานงานกับโครงการที่รับการสนับสนุนจากแผนสุขภาวะชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
• สนับสนุนและกำกับติดตามโครงการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
• ประสานงานวิชาการ ได้แก่ ประสานงานเพื่อจัดประชุมหรือกระบวนการพัฒนาต่างๆ สื่อสาร ทำความเข้าใจกับหน่วยงานภายนอก และหน่วยงานเครือข่าย
• จัดทำงานวิชาการ และสนับสนุนกระบวนการทำงานทางวิชาการของโครงการ เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างทีมทำงานโครงการ และหน่วยงานเครือข่าย
• ร่วมมือกับทีมทำงานในการสื่อสารและเผยแพร่กิจกรรม ผลการดำเนินงาน และองค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินโครงการแก่สาธารณะ รวมทั้งสื่อสารและเผยแพร่ผ่านช่องทาง ICT
คุณสมบัติและประสบการณ์
• เพศชายหรือเพศหญิง
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป และ ปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น สังคม พัฒนาชุมชน รัฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาธารณสุข ฯลฯ 
• มีความสามารถในการบันทึกข้อมูลงานวิชาการเช่น งานวิจัย การประชุม ฯลฯ
• มีคอมพิวเตอร์ (notebook) เป็นของตนเองและสามารถนำมาใช้ในการทำงานได้
• มีความสามารถในการประสานงานและการจัดการประชุม 
• สามารถทำงานล่วงเวลาและเดินทางไปต่างจังหวัดได้
• มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย 
• ไม่มีโรคประจำตัว และอดทนในการทำงาน 
• อายุ ไม่เกิน 40 ปี 
• มีภูมิลำเนาในพื้นที่ภาคใต้ 
• สามารถเริ่มงาน 1 พฤศจิกายน 2562
คุณลักษณะ
• มีความสามารถในการจับประเด็นและการสื่อสารที่ชัดเจน
• มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การสื่อสาร 
• มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเครือข่ายและภาคีร่วมงานมีเจตคติที่สอดคล้องกันการทำงานร่วมกับชุมชน 
• มีกรอบความคิดที่ให้ความสำคัญกับการค้นหาคุณค่าและความหมายจากชุมชน 
• ทักษะและความสามารถในการทำวิจัยและการเขียนรายงานทางวิชาการ 
• มีความยืดหยุ่นในการปรับแผนการดำเนินงานได้ตามความเหมาะสม
• สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
• อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายดำเนินงาน
การรับสมัคร 
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจส่งประวัติ พร้อมหลักฐานการสมัคร มาที่ warochasri@gmail.com หรือ ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง(ศวภ.ใต้ล่าง) เลขที่ 65/6 ถ.ชลธารา ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 081-4892308 หมดเขตรับสมัครวันที่ 20 ตุลาคม 2562
หลักฐานที่ต้องยื่นสมัคร
1) ประวัติส่วนบุคคลแนบรูปถ่าย พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครงาน 
2) สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
3) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
6) สำเนาใบสำคัญทหารกองเกินหรือผ่านการเกณ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
7) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้เขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย
ผู้สนใจส่งประวัติ พร้อมหลักฐานการสมัคร 
มาที่ warochasri@gmail.com
หรือ ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง(ศวภ.ใต้ล่าง)
เลขที่ 65/6 ถนนชลธารา ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โทรศัพท์ 081-4892308
หมดเขตรับสมัครวันที่ 20 ตุลาคม 2562

ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง (ศวภ.ใต้ล่าง)

ประกาศรับสมัครงานประจำที่ สำนักงาน ศวภ.ใต้ล่าง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

          ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง เป็นองค์กรขนาดเล็ก ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) ให้ทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแผนสุขภาวะชุมชน และอำนวยการบริหารจัดการเครือข่ายในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง มีพื้นที่ดำเนินการครอบคลุม 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดร่วมกับสำนัก 3 และเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงาน ดังนี้

ตำแหน่ง

นักวิชาการโครงการ จำนวน 2 อัตรา 

ค่าจ้างที่จะได้รับ 

เดือนละ 15,000 – 20,000 บาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ประสานงานกับโครงการที่รับการสนับสนุนจากแผนสุขภาวะชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
 • สนับสนุนและกำกับติดตามโครงการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
 • ประสานงานวิชาการ ได้แก่ ประสานงานเพื่อจัดประชุมหรือกระบวนการพัฒนาต่างๆ สื่อสาร ทำความเข้าใจกับหน่วยงานภายนอก และหน่วยงานเครือข่าย
 • จัดทำงานวิชาการ และสนับสนุนกระบวนการทำงานทางวิชาการของโครงการ เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างทีมทำงานโครงการ และหน่วยงานเครือข่าย
 • ร่วมมือกับทีมทำงานในการสื่อสารและเผยแพร่กิจกรรม ผลการดำเนินงาน และองค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินโครงการแก่สาธารณะ รวมทั้งสื่อสารและเผยแพร่ผ่านช่องทาง ICT

คุณสมบัติและประสบการณ์

 • เพศชายหรือเพศหญิง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป และ ปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น สังคม พัฒนาชุมชน รัฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาธารณสุข ฯลฯ 
 • มีความสามารถในการบันทึกข้อมูลงานวิชาการเช่น งานวิจัย การประชุม ฯลฯ
 • มีคอมพิวเตอร์ (notebook) เป็นของตนเองและสามารถนำมาใช้ในการทำงานได้
 • มีความสามารถในการประสานงานและการจัดการประชุม 
 • สามารถทำงานล่วงเวลาและเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย 
 • ไม่มีโรคประจำตัว และอดทนในการทำงาน 
 • อายุ ไม่เกิน 40 ปี 
 • มีภูมิลำเนาในพื้นที่ภาคใต้ 
 • สามารถเริ่มงาน 1 พฤศจิกายน 2562

คุณลักษณะ

 • มีความสามารถในการจับประเด็นและการสื่อสารที่ชัดเจน
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การสื่อสาร 
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเครือข่ายและภาคีร่วมงานมีเจตคติที่สอดคล้องกันการทำงานร่วมกับชุมชน 
 • มีกรอบความคิดที่ให้ความสำคัญกับการค้นหาคุณค่าและความหมายจากชุมชน 
 • ทักษะและความสามารถในการทำวิจัยและการเขียนรายงานทางวิชาการ 
 • มีความยืดหยุ่นในการปรับแผนการดำเนินงานได้ตามความเหมาะสม
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายดำเนินงาน

การรับสมัคร 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

          ผู้สนใจส่งประวัติ พร้อมหลักฐานการสมัคร มาที่ warochasri@gmail.com หรือ ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง(ศวภ.ใต้ล่าง) เลขที่ 65/6 ถ.ชลธารา ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ 081-4892308 หมดเขตรับสมัครวันที่ 20 ตุลาคม 2562

หลักฐานที่ต้องยื่นสมัคร

 1. ประวัติส่วนบุคคลแนบรูปถ่าย พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครงาน 
 2. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 5. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 6. สำเนาใบสำคัญทหารกองเกินหรือผ่านการเกณ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
 7. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  ทั้งนี้สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้เขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

ผู้สนใจส่งประวัติ พร้อมหลักฐานการสมัคร 

มาที่ warochasri@gmail.com

หรือ ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง(ศวภ.ใต้ล่าง)

เลขที่ 65/6 ถนนชลธารา ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โทรศัพท์ 081-4892308

 

หมดเขตรับสมัครวันที่ 20 ตุลาคม 2562

 

  เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน + ดูเพิ่มเติม