ร่วมงานกับเรา
นักวิชาการโครงการ 2 ตำแหน่ง
สร้างโดย: webmaster
11 มิถุนายน 2562
1K

 

ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง (ศวภ.ใต้ล่าง)
ประกาศรับสมัครงาน 2 อัตรา
          ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง เป็นองค์กรขนาดเล็ก ได้รับการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ทำหน้าที่สนับสนุนวิชาการและอำนวยการบริหารจัดการเครือข่ายในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง มีพื้นที่ดำเนินการครอบคลุม 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดร่วมกับสำนัก 3 และเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงาน จำนวน 2 อัตรา ดังนี้
1. ตำแหน่งและรายละเอียดการจ้างงาน
ตำแหน่ง นักวิชาการโครงการ 
1) จำนวน 2 อัตรา 
2) ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 18,000 - 20,000 บาท
2. คุณสมบัติ 
นักวิชาการโครงการ จำนวน 2 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. ประสานงานกับโครงการที่รับการสนับสนุนและนักวิชาการตามแผนงาน 
2. สนับสนุนการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการร่วมกับนักวิชาการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
3. ประสานงานวิชาการ ได้แก่ ประสานงานเพื่อจัดประชุมหรือกระบวนการพัฒนาต่างๆ สื่อสาร ทำความเข้าใจกับนักวิชาการภายนอก และหน่วยงานเครือข่าย 
4. จัดทำงานวิชาการ และสนับสนุนกระบวนการทำงานทางวิชาการของโครงการ เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างทีมทำงานโครงการ นักวิชาการภายนอก และหน่วยงานเครือข่าย
5. ร่วมมือกับทีมทำงานในการสื่อสารและเผยแพร่กิจกรรม ผลการดำเนินงาน และองค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินโครงการแก่สาธารณะ รวมทั้งสื่อสารและเผยแพร่ผ่านช่องทาง ICT
คุณสมบัติและประสบการณ์ 
1. เพศชายหรือเพศหญิง
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป และ ปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น สังคม พัฒนาชุมชน รัฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาธารณสุข ฯลฯ 
3. มีความสามารถในการบันทึกข้อมูลงานวิชาการเช่น งานวิจัย การประชุม ฯลฯ 
4. มีคอมพิวเตอร์ (notebook) เป็นของตนเองและสามารถนำมาใช้ในการทำงานได้
5. มีความสามารถในการประสานงานและการจัดการประชุม 
6. สามารถทำงานล่วงเวลาและเดินทางไปต่างจังหวัดได้
7. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย 
8. ไม่มีโรคประจำตัว และอดทนในการทำงาน 
9. อายุ ไม่เกิน 40 ปี 
10. มีภูมิลำเนาในพื้นที่ภาคใต้ และประจำที่ สำนักงาน ศวภ.ใต้ล่าง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
11. สามารถเริ่มงานเดือนกรกฎาคม 2562
คุณลักษณะ
1. มีความสามารถในการจับประเด็นและการสื่อสารที่ชัดเจน
2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การสื่อสาร 
3. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเครือข่ายและภาคีร่วมงานมีเจตคติที่สอดคล้องกันการทำงานร่วมกับชุมชน 
4. มีกรอบความคิดที่ให้ความสำคัญกับการค้นหาคุณค่าและความหมายจากชุมชน 
5. ทักษะและความสามารถในการทำวิจัยและการเขียนรายงานทางวิชาการ 
6. มีความยืดหยุ่นในการปรับแผนการดำเนินงานได้ตามความเหมาะสม
7. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
8. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายดำเนินงาน
3. การรับสมัคร 
          3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
          ผู้สนใจส่งประวัติ พร้อมหลักฐานการสมัคร มาที่ warochasri@gmail.com หรือ ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง(ศวภ.ใต้ล่าง) เลขที่ 65/6 ถ.ชลธารา ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 081 4892308  หมดเขตรับสมัครวันที่ 25 มิถุนายน 2562
          3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นสมัคร
          1) ประวัติส่วนบุคคลแนบรูปถ่าย พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครงาน 
          2) สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
          3) สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ
          4) สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ
          5) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
          6) สำเนาใบสำคัญทหารกองเกินหรือผ่านการเกณ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
          7) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
          ทั้งนี้สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้เขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย
ผู้สนใจส่งประวัติ พร้อมหลักฐานการสมัคร 
มาที่ warochasri@gmail.com
หรือ ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง(ศวภ.ใต้ล่าง)
เลขที่ 65/6 ถ.ชลธารา ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โทรศัพท์ 081 4892308
หมดเขตรับสมัครวันที่ 25 มิถุนายน 2562

ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง (ศวภ.ใต้ล่าง)

ประกาศรับสมัครงาน 2 อัตรา

 

          ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง เป็นองค์กรขนาดเล็ก ได้รับการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ทำหน้าที่สนับสนุนวิชาการและอำนวยการบริหารจัดการเครือข่ายในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง มีพื้นที่ดำเนินการครอบคลุม 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดร่วมกับสำนัก 3 และเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงาน จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่งและรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่ง นักวิชาการโครงการ 

1) จำนวน 2 อัตรา 

2) ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 18,000 - 20,000 บาท

2. คุณสมบัติ 

นักวิชาการโครงการ จำนวน 2 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 1. ประสานงานกับโครงการที่รับการสนับสนุนและนักวิชาการตามแผนงาน 
 2. สนับสนุนการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการร่วมกับนักวิชาการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
 3. ประสานงานวิชาการ ได้แก่ ประสานงานเพื่อจัดประชุมหรือกระบวนการพัฒนาต่างๆ สื่อสาร ทำความเข้าใจกับนักวิชาการภายนอก และหน่วยงานเครือข่าย 
 4. จัดทำงานวิชาการ และสนับสนุนกระบวนการทำงานทางวิชาการของโครงการ เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างทีมทำงานโครงการ นักวิชาการภายนอก และหน่วยงานเครือข่าย
 5. ร่วมมือกับทีมทำงานในการสื่อสารและเผยแพร่กิจกรรม ผลการดำเนินงาน และองค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินโครงการแก่สาธารณะ รวมทั้งสื่อสารและเผยแพร่ผ่านช่องทาง ICT

คุณสมบัติและประสบการณ์ 

 1. เพศชายหรือเพศหญิง
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป และ ปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น สังคม พัฒนาชุมชน รัฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาธารณสุข ฯลฯ 
 3. มีความสามารถในการบันทึกข้อมูลงานวิชาการเช่น งานวิจัย การประชุม ฯลฯ 
 4. มีคอมพิวเตอร์ (notebook) เป็นของตนเองและสามารถนำมาใช้ในการทำงานได้
 5. มีความสามารถในการประสานงานและการจัดการประชุม 
 6. สามารถทำงานล่วงเวลาและเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 7. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย 
 8. ไม่มีโรคประจำตัว และอดทนในการทำงาน 
 9. อายุ ไม่เกิน 40 ปี 
 10. มีภูมิลำเนาในพื้นที่ภาคใต้ และประจำที่ สำนักงาน ศวภ.ใต้ล่าง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 11. สามารถเริ่มงานเดือนกรกฎาคม 2562

คุณลักษณะ

 1. มีความสามารถในการจับประเด็นและการสื่อสารที่ชัดเจน
 2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การสื่อสาร 
 3. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเครือข่ายและภาคีร่วมงานมีเจตคติที่สอดคล้องกันการทำงานร่วมกับชุมชน 
 4. มีกรอบความคิดที่ให้ความสำคัญกับการค้นหาคุณค่าและความหมายจากชุมชน 
 5. ทักษะและความสามารถในการทำวิจัยและการเขียนรายงานทางวิชาการ 
 6. มีความยืดหยุ่นในการปรับแผนการดำเนินงานได้ตามความเหมาะสม
 7. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 8. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายดำเนินงาน

3. การรับสมัคร 

          3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

          ผู้สนใจส่งประวัติ พร้อมหลักฐานการสมัคร มาที่ warochasri@gmail.com หรือ ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง(ศวภ.ใต้ล่าง) เลขที่ 65/6 ถ.ชลธารา ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 081 4892308  หมดเขตรับสมัครวันที่ 25 มิถุนายน 2562

          3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นสมัคร

          1) ประวัติส่วนบุคคลแนบรูปถ่าย พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครงาน 

          2) สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

          3) สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ

          4) สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ

          5) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

          6) สำเนาใบสำคัญทหารกองเกินหรือผ่านการเกณ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ

          7) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

          ทั้งนี้สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้เขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

 

ผู้สนใจส่งประวัติ พร้อมหลักฐานการสมัคร 

มาที่ warochasri@gmail.com

หรือ ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง(ศวภ.ใต้ล่าง)

เลขที่ 65/6 ถ.ชลธารา ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โทรศัพท์ 081 4892308

 

หมดเขตรับสมัครวันที่ 8 กรกฎาคม 2562

 

  ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา + ดูเพิ่มเติม

  เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน + ดูเพิ่มเติม