ร่วมงานกับเรา
นักวิชาการสนับสนุนงานวิชาการและนวัตกรรม 1 ตำแหน่ง
สร้างโดย: webmaster
1 พฤศจิกายน 2562
672

 

          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคลากร รุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานสร้างเสริมสุขภาพ ดังนี้
นักวิชาการสนับสนุนงานวิชาการและนวัตกรรม จำนวน 1 อัตรา
ขอบเขตงาน
- บริหารจัดการ ประสานในการพัฒนาและจัดสรรประโยชน์งานวิจัย ผลงานวิชาการ นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาของ สสส.
- สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา และการถ่ายทอดเทคโนโลยีของ สสส. เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ
บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
1. ร่วมวางแผนการกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ในงานที่ตนเองรับผิดชอบให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักวิชาการและนวัตกรรม ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
2. บริหารและกำกับดูแล แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดขององค์กร และเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไข
3. วิเคราะห์ ศึกษาและประเมินศักยภาพผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่และภาคี สสส.
4. ดำเนินการร่วมกับส่วนงานต่างๆ ด้านการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
5. ประสานงานด้านการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 
คุณสมบัติ
1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี  
4. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Word/Excel/PowerPoint ได้ในระดับดี
5. มีทักษะสื่อสาร มีจิตบริการ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงานและบริหารงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี
6. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี
7. หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา หรืองานที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาจะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
8. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
9. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
10. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ
**ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**
**ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**
           ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่  ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่อยู่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10220 หรือ recruit@thaihealth.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 ต่อ 3106 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ FB – Thai Health Recruitment Center
หมดเขตรับสมัครวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น

          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคลากร รุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานสร้างเสริมสุขภาพ ดังนี้

นักวิชาการสนับสนุนงานวิชาการและนวัตกรรม จำนวน 1 อัตรา

ขอบเขตงาน

 • บริหารจัดการ ประสานในการพัฒนาและจัดสรรประโยชน์งานวิจัย ผลงานวิชาการ นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาของ สสส.
 • สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา และการถ่ายทอดเทคโนโลยีของ สสส. เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ

บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

 1. ร่วมวางแผนการกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ในงานที่ตนเองรับผิดชอบให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักวิชาการและนวัตกรรม ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. บริหารและกำกับดูแล แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดขององค์กร และเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไข
 3. วิเคราะห์ ศึกษาและประเมินศักยภาพผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่และภาคี สสส.
 4. ดำเนินการร่วมกับส่วนงานต่างๆ ด้านการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
 5. ประสานงานด้านการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งภายในและภายนอกองค์กร

คุณสมบัติ

 1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี  
 4. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Word/Excel/PowerPoint ได้ในระดับดี
 5. มีทักษะสื่อสาร มีจิตบริการ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงานและบริหารงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี
 6. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี
 7. หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา หรืองานที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาจะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 8. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
 9. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
 10. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ

กำหนดการรับสมัคร

การดำเนินการ
ระยะเวลา
หมายเหตุ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร วันที่ 1-22 พฤศจิกายน 62 เว็บไซต์ สสส., FB Thai Health Recruitment Center , JobsDB , JOBTOPGUN
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 26 พฤศจิกายน 62 เว็บไซต์ สสส., FB Thai Health Recruitment Center
สอบข้อเขียน 3 ธันวาคม 62 09.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 320 ชั้น 3 สสส.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 9 ธันวาคม 62 เว็บไซต์ สสส., Facebook
สอบสัมภาษณ์ 23 ธันวาคม 62 13.30 – 17.00 น. ห้องประชุม 320 ชั้น 3 สสส.
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 27 ธันวาคม 62 เว็บไซต์ สสส., Facebook

**ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

**ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

           ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่  ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่อยู่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10220 หรือ recruit@thaihealth.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 ต่อ 3106 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ FB – Thai Health Recruitment Center

 

หมดเขตรับสมัครวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น

 

  เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน + ดูเพิ่มเติม