ร่วมงานกับเรา
นักพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ (Developer) อัตราจ้างลูกจ้าง 1 ตำแหน่ง
สร้างโดย: webmaster
7 พฤศจิกายน 2562
361

 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการประสงค์จะคัดเลือกบุคลากร รุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานสร้างเสริมสุขภาพ ดังนี้
ตำแหน่ง : นักพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ (Developer)
จำนวน 1 อัตรา  (อัตราจ้าง ลูกจ้าง)  เงินเดือน 20,000-40,000
ลักษณะของงาน
          ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์ขั้นตอนกระบวนการทำงานปัจจุบัน (As-Is) และรวบรวมความต้องการของผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องในระดับต่างๆ เพื่อออกแบบการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในขั้นตอนการทำงานที่เป็นเป้าหมาย (To-Be) ออกแบบกระบวนการจัดเก็บข้อมูล การเชื่อมต่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้มาตรฐานการจัดการข้อมูลขององค์กร (Data governance) ในการพัฒนาโปรแกรมในกระบวนการทำงานที่กำหนดโดยมีการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนตามมาตรฐานการพัฒนาสารสนเทศที่ดี สามารถสื่อสารและประสานงานกับผู้พัฒนาระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
การปฏิบัติงาน
1. วิเคราะห์กระบวนการทำงานและระบบข้อมูลทั้งในส่วนที่เป็น computerized และ manual เพื่อออกแบบและเสนอทางเลือกในการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงกระบวนการทำงานและการไหลของข้อมูลให้มีความอัตโนมัติและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยศึกษาและเปรียบเทียบกับมาตรฐาน ระบบที่มีอยู่เดิม วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด และผลกระทบต่อการดำเนินงาน
2. ออกแบบฐานข้อมูล โดยคำนึงถึงระบบงานที่เกี่ยวข้อง และการเชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งอื่น
3. เขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบ ตลอดจนตรวจสอบการเขียนโปรแกรมของผู้พัฒนาระบบที่เกี่ยวข้อง
4. ประสานงาน ติดตามความก้าวหน้า นำเสนอและจัดทำรายงานของผลที่ได้/ผลลัพธ์/ปัญหาอุปสรรค/ความก้าวหน้าของงานที่ได้รับมอบหมาย โดยต้องประสานกับผู้ใช้งานหลัก ผู้พัฒนาระบบ และผู้บริหาร
5. จัดทำหรือมีส่วนร่วมในการทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ
6. ดำเนินการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูล เช่น การนำเข้า การวิเคราะห์ การรายงานผล
7. ดูแลและบริหารจัดการงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น
คุณสมบัตินักพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
1. เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
3. มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C#.Net เป็นอย่างน้อย
4. มีประสบการณ์ออกแบบฐานข้อมูลและการเขียนโปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูล Microsoft SQL
5. มีความสามารถในการศึกษาและทำความเข้าใจ ในลักษณะของธุรกิจ กระบวนการทำงาน และข้อมูล ได้อย่างรวดเร็ว
6. มีทักษะในด้านมนุษยสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน และการทำงานร่วมกับผู้อื่น
7. หากมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเขียน Web Service จะพิจารณาเป็นพิเศษ
**ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**
**ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**
          ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่  ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่อยู่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10220 หรือ recruit@thaihealth.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 ต่อ 3106 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ FB – Thai Health Recruitment Center
หมดเขตรับสมัครวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น

          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการประสงค์จะคัดเลือกบุคลากร รุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานสร้างเสริมสุขภาพ ดังนี้

 

ตำแหน่ง : นักพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ (Developer)

จำนวน 1 อัตรา (อัตราจ้าง ลูกจ้าง) 

เงินเดือน 20,000-40,000

 

ลักษณะของงาน

          ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์ขั้นตอนกระบวนการทำงานปัจจุบัน (As-Is) และรวบรวมความต้องการของผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องในระดับต่างๆ เพื่อออกแบบการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในขั้นตอนการทำงานที่เป็นเป้าหมาย (To-Be) ออกแบบกระบวนการจัดเก็บข้อมูล การเชื่อมต่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้มาตรฐานการจัดการข้อมูลขององค์กร (Data governance) ในการพัฒนาโปรแกรมในกระบวนการทำงานที่กำหนดโดยมีการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนตามมาตรฐานการพัฒนาสารสนเทศที่ดี สามารถสื่อสารและประสานงานกับผู้พัฒนาระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

 

การปฏิบัติงาน

  1. วิเคราะห์กระบวนการทำงานและระบบข้อมูลทั้งในส่วนที่เป็น computerized และ manual เพื่อออกแบบและเสนอทางเลือกในการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงกระบวนการทำงานและการไหลของข้อมูลให้มีความอัตโนมัติและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยศึกษาและเปรียบเทียบกับมาตรฐาน ระบบที่มีอยู่เดิม วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด และผลกระทบต่อการดำเนินงาน
  2. ออกแบบฐานข้อมูล โดยคำนึงถึงระบบงานที่เกี่ยวข้อง และการเชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งอื่น
  3. เขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบ ตลอดจนตรวจสอบการเขียนโปรแกรมของผู้พัฒนาระบบที่เกี่ยวข้อง
  4. ประสานงาน ติดตามความก้าวหน้า นำเสนอและจัดทำรายงานของผลที่ได้/ผลลัพธ์/ปัญหาอุปสรรค/ความก้าวหน้าของงานที่ได้รับมอบหมาย โดยต้องประสานกับผู้ใช้งานหลัก ผู้พัฒนาระบบ และผู้บริหาร
  5. จัดทำหรือมีส่วนร่วมในการทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ
  6. ดำเนินการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูล เช่น การนำเข้า การวิเคราะห์ การรายงานผล
  7. ดูแลและบริหารจัดการงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น

 

คุณสมบัตินักพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

1. เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

2. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

3. มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C#.Net เป็นอย่างน้อย

4. มีประสบการณ์ออกแบบฐานข้อมูลและการเขียนโปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูล Microsoft SQL

5. มีความสามารถในการศึกษาและทำความเข้าใจ ในลักษณะของธุรกิจ กระบวนการทำงาน และข้อมูล ได้อย่างรวดเร็ว

6. มีทักษะในด้านมนุษยสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน และการทำงานร่วมกับผู้อื่น

7. หากมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเขียน Web Service จะพิจารณาเป็นพิเศษ

กำหนดการรับสมัคร

การดำเนินการ
ระยะเวลา
หมายเหตุ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร วันที่ 7-21 พ.ย. 62 เว็บไซต์ สสส., FB Thai Health Recruitment Center , Jobsdb , jobtophun
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 26 พ.ย. 62 เว็บไซต์ สสส., FB Thai Health Recruitment Center
สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 2 ธ.ค. 62 13.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 319 ชั้น 3 สสส.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 4 ธ.ค. 62 เว็บไซต์ สสส., FB Thai Health Recruitment
สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 18 ธ.ค. 62 13.30 – 17.00 น. ห้องประชุม 319 ชั้น 3 สสส.
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 20 ธ.ค. 62 เว็บไซต์ สสส., FB Thai Health Recruitment

**ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

**ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

 

          ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่  ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่อยู่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10220 หรือ recruit@thaihealth.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 ต่อ 3106 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ FB – Thai Health Recruitment Center

 

หมดเขตรับสมัครวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น

 

  เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน + ดูเพิ่มเติม