ร่วมงานกับเรา
นักตรวจสอบภายใน 1 ตำแหน่ง
สร้างโดย: webmaster
3 กุมภาพันธ์ 2563
944

 

          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการประสงค์จะคัดเลือกบุคลากร รุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานสร้างเสริมสุขภาพ ดังนี้
นักตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
1.ประสานงาน กำกับติดตาม และดูแลการจัดซื้อจัดจ้างของฝ่ายตรวจสอบภายในให้ถูกต้องสอดคล้องกับแผนงาน แผนงบประมาณ และกฎระเบียบข้อบังคับที่กำหนดไว้ รวมถึงงานด้านเอกสารต่างๆของฝ่ายตรวจสอบภายใน
2.ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง สนับสนุน และควบคุมงานให้ผู้ตรวจสอบภายนอก สามารถเข้ามาดำเนินการตรวจสอบได้บรรลุผลอย่างราบรื่น ทันเวลา มีคุณภาพ และเกิดประสิทธิผล
3.ติดตามและสอบทานผลการตรวจสอบตามระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งจัดทำรายงานผลการติดตามอย่างสม่ำเสมอ (Follow up after Audit Report)เสนอผู้บริหาร
4.มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรฐาน  จรรยาบรรณและแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้  
5.มีส่วนร่วมในการวางแผน การจัดทำแผนตรวจสอบตามประเด็นความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการวิเคราะห์ผลตรวจสอบ เพื่อจัดทำรายงานผลตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
6.ให้ความรู้ และคำปรึกษาเบื้องต้นเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม ในการแก้ไขปรับปรุงพัฒนางานตามหลักธรรมาภิบาล และการควบคุมภายในที่ดี   
7.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
คุณสมบัติ
1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในทุกสาขา 
3. มีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานต่างๆรวมแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  หรือมีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายใน ไม่น้อยกว่า 2 ปี   
4. มีความสามารถในการคิด การออกแบบวิธีการปฏิบัติงานต่างๆ การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ 
5. มีความละเอียด รอบคอบ และใช้ภาษาไทยอย่างดี โดยเฉพาะการเขียนรายงาน การสรุปใจความสาระสำคัญ และการนำเสนองานได้ดีพอควร
6. มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานได้ในระดับดี และสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อสื่อสาระสำคัญของงานตรวจสอบและการนำเสนองานได้ในระดับดี
7. สามารถทำงานล่วงเวลา ในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้   
8. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน มีความซื่อสัตย์สุจริต ยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีอยู่ 
9. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious) และสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ
*หมายเหตุ กำหนดการรับสมัครงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
**ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**
**ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**
           ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส.ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่  ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) recruit@thaihealth.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครงานและประกาศรายชื่อต่างๆ ได้ที่ FB – Thai Health Recruitment Center
หมดเขตรับสมัครวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น

          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการประสงค์จะคัดเลือกบุคลากร รุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานสร้างเสริมสุขภาพ ดังนี้

นักตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา

บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

 1. ประสานงาน กำกับติดตาม และดูแลการจัดซื้อจัดจ้างของฝ่ายตรวจสอบภายในให้ถูกต้องสอดคล้องกับแผนงาน แผนงบประมาณ และกฎระเบียบข้อบังคับที่กำหนดไว้  รวมถึงงานด้านเอกสารต่างๆของฝ่ายตรวจสอบภายใน
 2. ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง สนับสนุน และควบคุมงานให้ผู้ตรวจสอบภายนอก สามารถเข้ามาดำเนินการตรวจสอบได้บรรลุผลอย่างราบรื่น ทันเวลา มีคุณภาพ และเกิดประสิทธิผล
 3. ติดตามและสอบทานผลการตรวจสอบตามระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งจัดทำรายงานผลการติดตามอย่างสม่ำเสมอ (Follow up after Audit Report)เสนอผู้บริหาร
 4. มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรฐาน  จรรยาบรรณและแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้  
 5. มีส่วนร่วมในการวางแผน การจัดทำแผนตรวจสอบตามประเด็นความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการวิเคราะห์ผลตรวจสอบ เพื่อจัดทำรายงานผลตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
 6. ให้ความรู้ และคำปรึกษาเบื้องต้นเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม ในการแก้ไขปรับปรุงพัฒนางานตามหลักธรรมาภิบาล และการควบคุมภายในที่ดี   
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติ

 1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในทุกสาขา 
 3. มีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานต่างๆรวมแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  โดยมีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายใน ไม่น้อยกว่า 2 ปี   
 4. มีความสามารถในการคิด การออกแบบวิธีการปฏิบัติงานต่างๆ การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ 
 5. มีความละเอียด รอบคอบ และใช้ภาษาไทยอย่างดี โดยเฉพาะการเขียนรายงาน การสรุปใจความสาระสำคัญ และการนำเสนองานได้ดีพอควร
 6. มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานได้ในระดับดี และสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อสื่อสาระสำคัญของงานตรวจสอบและการนำเสนองานได้ในระดับดี
 7. สามารถทำงานล่วงเวลา ในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้   
 8. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน มีความซื่อสัตย์สุจริต ยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีอยู่ 
 9. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious) และสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ

กำหนดการรับสมัคร

การดำเนินการ
ระยะเวลา
หมายเหตุ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 3 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63 เว็บไซต์ สสส., FB Thai Health Recruitment Center
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันที่ 10 มีนาคม 2563
สอบข้อเขียน 16,17 มีนาคม 2563

ห้องประชุม 310 ชั้น 3 สสส.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 23 มีนาคม 2563 เว็บไซต์ สสส., FB Thai Health Recruitment Center
สอบสัมภาษณ์ 27 มีนาคม 2563 ห้องประชุม 320 ชั้น 3 สสส.
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 31 มีนาคม 2563 เว็บไซต์ สสส., FBThai Health Recruitment Center

*หมายเหตุ กำหนดการรับสมัครงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

**ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

**ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

          ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส.ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่  ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) recruit@thaihealth.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครงานและประกาศรายชื่อต่างๆ ได้ที่ FB – Thai Health Recruitment Center

 

หมดเขตรับสมัครวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น

 

  เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน + ดูเพิ่มเติม