ร่วมงานกับเรา
นักตรวจสอบภายใน 1 ตำแหน่ง
สร้างโดย: webmaster
23 สิงหาคม 2562
391

          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการประสงค์จะคัดเลือกบุคลากร รุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานสร้างเสริมสุขภาพ ดังนี้

นักตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา

บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

 1. ดำเนินการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ และร่วมจัดทำแผนตรวจสอบตามประเด็นความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย 
 2. ความสามารถในการวางแผน วิเคราะห์ผลการตรวจสอบ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะและรายงานผลตรวจสอบ 
 3. ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง สนับสนุน และควบคุมงานให้ผู้ตรวจสอบภายนอก สามารถเข้ามาดำเนินการตรวจสอบได้บรรลุผลอย่างมีคุณภาพ และเกิดประสิทธิผล
 4. ความสามารถในการบริหารจัดการต่างๆ ได้ดี วางแผนจัดระบบงานเพื่อพัฒนาองค์กรได้
 5. ให้ความรู้ และคำปรึกษา สนับสนุนช่วยเหลือ ผู้เกี่ยวข้อง/หน่วยงานต่างๆได้อย่างเหมาะสมในการแก้ไขปรับปรุงพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม  ตามหลักธรรมาภิบาล และ การควบคุมภายในที่ดี   
 6. ติดตามและสอบทานผลการตรวจสอบตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งจัดทำรายงานผลการติดตาม
 7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 32 ปี 
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในทุกสาขา 
 3. มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายใน ไม่น้อยกว่า 1 ปี หากมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในในหน่วยงานของรัฐ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  
 4. มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและใช้ภาษาไทยอย่างดี โดยเฉพาะการเขียนรายงาน การสรุปใจความสาระสำคัญ และนำเสนองานได้ดี
 5. มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานได้ในระดับดีมาก 
 6. มีความสามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป ได้ในระดับดีมาก
 7. สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
 8. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
 9. มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในกฎระเบียบ 
 10. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
 11. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ

กำหนดการรับสมัคร

การดำเนินการ
ระยะเวลา
หมายเหตุ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร วันนี้ - 15 กันยายน 62 เว็บไซต์ สสส., FB Thai Health Recruitment Center
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 19 กันยายน 2562
สอบข้อเขียน 26-27 กันยายน 2562 ห้องอาศรมสุขภาวะ ชั้น 3 สสส.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 4 ตุลาคม 2562 เว็บไซต์ สสส., FB
สอบสัมภาษณ์ 11 ตุลาคม 2562 09.30-11.30 น. ห้องประชุม 311 ชั้น 3
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 18 ตุลาคม 2562 เว็บไซต์ สสส., FB

* หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

**ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

**ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

          ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่  ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่อยู่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือ recruit@thaihealth.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครงานและประกาศรายชื่อต่างๆ ได้ที่ FB – Thai Health Recruitment Center

 

หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 กันยายน 2562

สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น

 

  เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน + ดูเพิ่มเติม