ร่วมงานกับเรา
นักการเงิน 1 ตำแหน่ง
สร้างโดย: webmaster
19 กันยายน 2562
367

 

          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการประสงค์จะคัดเลือกบุคลากร รุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานสร้างเสริมสุขภาพ ดังนี้
นักการเงิน จำนวน 1 อัตรา
บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
1. การรวบรวมข้อมูลด้านการเงิน และจัดทำตัวเลขทางการเงินตามที่ได้รับมอบหมาย อันรวมถึงการคำนวณและจัดทำรายงานทางการเงินต่างๆ ตามมาตรฐานหรือ Ratio ที่ได้กำหนดไว้
2. ดำเนินการด้านเงินรับ เงินจ่าย  โดยเข้าใจและสามารถตรวจสอบและกำกับดูแลหรือดำเนินการด้านการรับจ่ายเงินให้เป็นไปตามกระบวนการที่กำหนด ภายใต้เครดิต และเดบิตเทอม ที่ถูกต้อง มีเอกสารถูกต้องครบถ้วน โดยสามารถดำเนินการจ่ายเงินด้วยวิธีการต่างๆ เช่น เช็ค หรือการโอนเงิน ฯลฯ ตามที่องค์กรกำหนดได้อย่างถูกต้อง
3. ดำเนินการด้านภาษี ประกอบด้วย การหักและการนำส่งภาษี และให้คำแนะนำแก่สำนัก/ฝ่ายต่างๆ ในองค์กรให้ถูกต้อง โปร่งใส เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
4. กำกับแผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามที่ได้รับมอบหมายได้ และสามารถวิเคราะห์งบประมาณและสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการจัดทำงบประมาณตามเวลาและมาตรฐานที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง
5. ติดตามและตรวจสอบเอกสารเงินยืมทดรองจ่าย/เอกสารเบิกเงินต่างๆ /เอกสารภาษี  ฯลฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6. พัฒนาระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการรับ-โอนเงินของ สสส. ให้สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีภาครัฐ 
7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักฝ่าย
คุณสมบัติ
1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  ในสาขาการเงิน/การธนาคาร/บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 
3. มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 10 ปี ในด้านการเงิน/การตรวจสอบเอกสารการเงิน/เงินยืมทดรองจ่าย/เอกสารค่าใช้จ่ายต่างๆ /เอกสารภาษี  หากมีประสบการณ์ในหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานของรัฐ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4 มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงิน-บัญชี โดยใช้งานผ่านระบบสารสนเทศ เช่น โปรแกรม SAP หรือ SAGE จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความสามารถในการใช้กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับของสำนักงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
6. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
7. มีทักษะในการสื่อสารและการติดตามงานที่ดี
8. มีมนุษยสัมพันธ์ ความรับผิดชอบสูง และ Proactive
9. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
10. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ
**ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**
**ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**
          ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่  ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่อยู่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือ recruit@thaihealth.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 ต่อ นายชนะภัย อดิเรกศิวกุล และสามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครงานและประกาศรายชื่อต่างๆ ได้ที่ FB – Thai Health Recruitment Center
หมดเขตรับสมัครวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562
สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น

          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการประสงค์จะคัดเลือกบุคลากร รุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานสร้างเสริมสุขภาพ ดังนี้

นักการเงิน จำนวน 1 อัตรา

บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

 1. การรวบรวมข้อมูลด้านการเงิน และจัดทำตัวเลขทางการเงินตามที่ได้รับมอบหมาย อันรวมถึงการคำนวณและจัดทำรายงานทางการเงินต่างๆ ตามมาตรฐานหรือ Ratio ที่ได้กำหนดไว้
 2. ดำเนินการด้านเงินรับ เงินจ่าย  โดยเข้าใจและสามารถตรวจสอบและกำกับดูแลหรือดำเนินการด้านการรับจ่ายเงินให้เป็นไปตามกระบวนการที่กำหนด ภายใต้เครดิต และเดบิตเทอม ที่ถูกต้อง มีเอกสารถูกต้องครบถ้วน โดยสามารถดำเนินการจ่ายเงินด้วยวิธีการต่างๆ เช่น เช็ค หรือการโอนเงิน ฯลฯ ตามที่องค์กรกำหนดได้อย่างถูกต้อง
 3. ดำเนินการด้านภาษี ประกอบด้วย การหักและการนำส่งภาษี และให้คำแนะนำแก่สำนัก/ฝ่ายต่างๆ ในองค์กรให้ถูกต้อง โปร่งใส เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
 4. กำกับแผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามที่ได้รับมอบหมายได้ และสามารถวิเคราะห์งบประมาณและสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการจัดทำงบประมาณตามเวลาและมาตรฐานที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง
 5. ติดตามและตรวจสอบเอกสารเงินยืมทดรองจ่าย/เอกสารเบิกเงินต่างๆ /เอกสารภาษี  ฯลฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 6. พัฒนาระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการรับ-โอนเงินของ สสส. ให้สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีภาครัฐ 
 7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักฝ่าย

คุณสมบัติ

 1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  ในสาขาการเงิน/การธนาคาร/บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 
 3. มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 10 ปี ในด้านการเงิน/การตรวจสอบเอกสารการเงิน/เงินยืมทดรองจ่าย/เอกสารค่าใช้จ่ายต่างๆ /เอกสารภาษี  หากมีประสบการณ์ในหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานของรัฐ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงิน-บัญชี โดยใช้งานผ่านระบบสารสนเทศ เช่น โปรแกรม SAP หรือ SAGE จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีความสามารถในการใช้กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับของสำนักงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
 6. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
 7. มีทักษะในการสื่อสารและการติดตามงานที่ดี
 8. มีมนุษยสัมพันธ์ ความรับผิดชอบสูง และ Proactive
 9. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
 10. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ

กำหนดการรับสมัคร

การดำเนินการ
ระยะเวลา
หมายเหตุ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ถึงวันที่ 30 กันยายน 62 เว็บไซต์ สสส., FB Thai Health Recruitment Center
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 4 ตุลาคม 2562
สอบข้อเขียน 5-6 ตุลาคม 2562 แบบ take home ทางอีเมล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 11 ตุลาคม 2562 เว็บไซต์ สสส., FB
สอบสัมภาษณ์ 16 ตุลาคม 2562 13.30-15.30 น. ห้องประชุม 311 ชั้น 3
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 21 ตุลาคม 2562 เว็บไซต์ สสส., FB

* หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

**ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

**ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

          ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่  ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่อยู่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือ recruit@thaihealth.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 ต่อ นายชนะภัย อดิเรกศิวกุล และสามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครงานและประกาศรายชื่อต่างๆ ได้ที่ FB – Thai Health Recruitment Center

 

หมดเขตรับสมัครวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562

สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น

 

  เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน + ดูเพิ่มเติม