ร่วมงานกับเรา
ร่วมงานกับ สสส.
 •  

  เจ้าหน้าที่ธุรการและงานจัดซื้อ
  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
  1. ติดตามความคืบหน้าของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และกระบวนการบริหารสัญญาให้ดำเนินงานตามกรอบ เงื่อนไข และภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการใช้งานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง (e-GP) ได้ และสามารถเรียนรู้การใช้งานระบบ ERP หรือระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างได้
  3. งานดูแลตารางนัดหมายผู้บริหาร : กำหนดตารางนัดหมาย ประสานงานด้านเอกสาร และการเดินทาง
  4. งานดูแลเอกสารเบิกจ่ายต่างๆ ของผู้บริหาร : จัดทำข้อมูลและรวบรวมเอกสารต่างๆ เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและรวดเร็ว และจัดเก็บข้อมูล/เอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ
  5. งานดูแลการประชุมของสถาบัน :  จองห้องประชุมและจัดหาอาหารต่างๆ ขออนุมัติจัดประชุม ยืมเงิน จัดเตรียมเอกสารลงทะเบียน ใบสำคัญรับเงิน เอกสารประกอบการประชุม ดูแลระบบต่างๆ ในห้องประชุม ตลอดจนประสานการเดินทางในรูปแบบต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดประชุม
  6. งานดูแลการรับ-ส่งหนังสือและวัสดุต่างๆ : จัดทำระบบการควบคุมเอกสาร การรับส่งหนังสือต่างๆ ที่สำคัญในหน่วยงาน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการสูญหาย หรือล่าช้า
  7. งานจัดหาและจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์สำนักงานหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานของสถาบันอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
  8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
  คุณสมบัติ
  1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี 
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในทุกสาขา
  3. มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี ในด้านการบริหารจัดการประชุม หรือการติดต่อประสานงาน   งานเอกสาร งานธุรการ งานสารบรรณ งานดูแลผู้บริหาร หากมีประสบการณ์งานจัดซื้อจัดจ้าง-พัสดุ หน่วยงานภาครัฐจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
  4.  มีความสามารถในการใช้กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับของสำนักงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
  5. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐาน ได้ในระดับดีมาก
  6. มีทักษะในการสื่อสาร เขียนภาษาไทยได้ดีมาก และใช้ภาษาอังกฤษได้พอใช้-ดี
  7. สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
  8. มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
  9. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
  10. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
  11. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ
  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**
  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**
             ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่ recruit@thaihealth.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 ต่อ 3106 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ FB – Thai Health Recruitment Center

  เจ้าหน้าที่ธุรการและงานจัดซื้อ

  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

  1. ติดตามความคืบหน้าของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และกระบวนการบริหารสัญญาให้ดำเนินงานตามกรอบ เงื่อนไข และภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการใช้งานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง (e-GP) ได้ และสามารถเรียนรู้การใช้งานระบบ ERP หรือระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างได้
  3. งานดูแลตารางนัดหมายผู้บริหาร : กำหนดตารางนัดหมาย ประสานงานด้านเอกสาร และการเดินทาง
  4. งานดูแลเอกสารเบิกจ่ายต่างๆ ของผู้บริหาร : จัดทำข้อมูลและรวบรวมเอกสารต่างๆ เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและรวดเร็ว และจัดเก็บข้อมูล/เอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ
  5. งานดูแลการประชุมของสถาบัน :  จองห้องประชุมและจัดหาอาหารต่างๆ ขออนุมัติจัดประชุม ยืมเงิน จัดเตรียมเอกสารลงทะเบียน ใบสำคัญรับเงิน เอกสารประกอบการประชุม ดูแลระบบต่างๆ ในห้องประชุม ตลอดจนประสานการเดินทางในรูปแบบต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดประชุม
  6. งานดูแลการรับ-ส่งหนังสือและวัสดุต่างๆ : จัดทำระบบการควบคุมเอกสาร การรับส่งหนังสือต่างๆ ที่สำคัญในหน่วยงาน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการสูญหาย หรือล่าช้า
  7. งานจัดหาและจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์สำนักงานหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานของสถาบันอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
  8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ

  1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี 
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในทุกสาขา
  3. มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี ในด้านการบริหารจัดการประชุม หรือการติดต่อประสานงาน   งานเอกสาร งานธุรการ งานสารบรรณ งานดูแลผู้บริหาร หากมีประสบการณ์งานจัดซื้อจัดจ้าง-พัสดุ หน่วยงานภาครัฐจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
  4. มีความสามารถในการใช้กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับของสำนักงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
  5. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐาน ได้ในระดับดีมาก
  6. มีทักษะในการสื่อสาร เขียนภาษาไทยได้ดีมาก และใช้ภาษาอังกฤษได้พอใช้-ดี
  7. สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
  8. มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
  9. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
  10. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
  11. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ

  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

             ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่ recruit@thaihealth.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 ต่อ 3106 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ FB – Thai Health Recruitment Center

  กำหนดการรับสมัคร

  การดำเนินการ
  ระยะเวลา
  หมายเหตุ
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 16 - 30 พ.ย. 64 www.thaihealth.or.th www.jobsdb.com , www.jobtopgun.com
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 7 ธ.ค. 64 www.thaihealth.or.th
  สอบข้อเขียน 8 - 10 ธ.ค. 64 รูปแบบการสอบข้อเขียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 13 ธ.ค. 64 www.thaihealth.or.th
  สอบสัมภาษณ์ 23 ธ.ค. 64 รูปแบบการสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 28 ธ.ค. 64 www.thaihealth.or.th

   

 •  

  เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
  1. ปฏิบัติงานด้านการรับและเบิกจ่ายเงิน และตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามระยะเวลาที่กำหนด
  2. ตรวจสอบรายการรับเงินเข้าบัญชีสถาบัน พร้อมออกใบเสร็จรับเงินให้เป็นไปตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  3. บันทึกค่าใช้จ่ายในระบบบัญชี และสรุปค่าใช้จ่ายรายวัน/รายเดือน/ครึ่งปี/รายปี 
  4. จัดทำรายละเอียดเจ้าหนี้ ลูกหนี้คงค้าง และติดตามลูกหนี้คงค้าง
  5. จัดทำข้อมูลการจัดเก็บ ขอคืน และนำส่งภาษี ณ ที่จ่าย ให้ถูกต้องทันตามเวลาที่กำหนด และเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามที่กฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  6. ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีอนุญาตในการจัดทำรายงานการเงินประจำปี 
  7. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ของสถาบัน และฝ่ายบัญชีและการเงิน สสส. เพื่อพัฒนาระบบงานการเงิน บัญชี และการเบิกจ่ายเงิน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  8. สนับสนุนการวิเคราะห์ปัญหาด้านการเงินและจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอต่อผู้บริหารเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้อง
  9. สนับสนุนการประเมินความเสี่ยงและดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในของงานเบิกจ่ายเงินของสถาบัน
  10. สนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ เพื่อการดำเนินงานของสถาบันบรรลุวัตถุประสงค์
  11. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติ
  1. อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 3 - 5 ปี ในด้านการเงินและบัญชี/การตรวจสอบเอกสารการเงิน/รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานของรัฐ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีความสามารถในการใช้กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับของสำนักงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน 
  5. มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงิน-บัญชี โดยใช้ผ่านระบบสารสนเทศ เช่น โปรแกรม SAP หรือ Sage จะได้รับการพิจารณาเป้นพิเศษ 
  6. มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
  7. มีทักษะในการสื่อสารและการติดตามงานที่ดี
  8. มีมนุษยสัมพันธ์ ความรับผิดชอบสูงและ Proactive
  9. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
  10. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ
   
  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**
  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**
             ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่ recruit@thaihealth.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500

  เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

  1. ปฏิบัติงานด้านการรับและเบิกจ่ายเงิน และตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามระยะเวลาที่กำหนด
  2. ตรวจสอบรายการรับเงินเข้าบัญชีสถาบัน พร้อมออกใบเสร็จรับเงินให้เป็นไปตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  3. บันทึกค่าใช้จ่ายในระบบบัญชี และสรุปค่าใช้จ่ายรายวัน/รายเดือน/ครึ่งปี/รายปี 
  4. จัดทำรายละเอียดเจ้าหนี้ ลูกหนี้คงค้าง และติดตามลูกหนี้คงค้าง
  5. จัดทำข้อมูลการจัดเก็บ ขอคืน และนำส่งภาษี ณ ที่จ่าย ให้ถูกต้องทันตามเวลาที่กำหนด และเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามที่กฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  6. ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีอนุญาตในการจัดทำรายงานการเงินประจำปี 
  7. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ของสถาบัน และฝ่ายบัญชีและการเงิน สสส. เพื่อพัฒนาระบบงานการเงิน บัญชี และการเบิกจ่ายเงิน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  8. สนับสนุนการวิเคราะห์ปัญหาด้านการเงินและจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอต่อผู้บริหารเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้อง
  9. สนับสนุนการประเมินความเสี่ยงและดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในของงานเบิกจ่ายเงินของสถาบัน
  10. สนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ เพื่อการดำเนินงานของสถาบันบรรลุวัตถุประสงค์
  11. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ

  1. อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 3 - 5 ปี ในด้านการเงินและบัญชี/การตรวจสอบเอกสารการเงิน/รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานของรัฐ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีความสามารถในการใช้กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับของสำนักงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน 
  5. มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงิน-บัญชี โดยใช้ผ่านระบบสารสนเทศ เช่น โปรแกรม SAP หรือ Sage จะได้รับการพิจารณาเป้นพิเศษ 
  6. มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
  7. มีทักษะในการสื่อสารและการติดตามงานที่ดี
  8. มีมนุษยสัมพันธ์ ความรับผิดชอบสูงและ Proactive
  9. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
  10. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ

  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

             ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่ recruit@thaihealth.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500

  กำหนดการรับสมัคร

  การดำเนินการ
  ระยะเวลา
  หมายเหตุ
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 16 - 30 พ.ย. 64 www.thaihealth.or.th www.jobsdb.com , www.jobtopgun.com
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 7 ธ.ค. 64 www.thaihealth.or.th
  สอบข้อเขียน 8 – 10 ธ.ค. 64 รูปแบบการสอบข้อเขียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 13 ธ.ค. 64 www.thaihealth.or.th
  สอบสัมภาษณ์ 17 ธ.ค. 64 รูปแบบการสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 20 ธ.ค. 64 www.thaihealth.or.th

   

 • กราฟฟิกดีไซน์ 1 ตำแหน่ง
  สร้างโดย: webmaster
  10 พฤศจิกายน 2564
  1K
   
  ประกาศรับสมัครงาน
  เจ้าหน้าที่ประจำทีมเว็บไซต์ สสส. ตำแหน่ง web content
   
   
  คุณสมบัติ
  • เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
  • สามารถเขียนข่าว สกู๊ปข่าว บทความ เขียนเชิงสร้างสรรค์ หรือที่เกี่ยวข้องกับงานได้อย่างดี
  • มีความสนใจในการทำ social media
  • มีความมุ่งมั่น อดทน ขยัน รับผิดชอบ และตรงเวลา
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  • ใช้โปรแกรม Photoshop, Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถถ่ายภาพข่าว สกู๊ป ได้
  • สามารถออกไปทำงานต่างจังหวัดและนอกสถานที่ได้
  • มีความขยัน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ตั้งใจทำงานที่ตนเองรับผิดชอบ และยินดีช่วยเหลืองานของผู้ร่วมงาน เป็นมิตรกับผู้อื่น พร้อมสู้งานหนักในเวลาที่บริษัทต้องรับงานหนักและเร่งด่วน
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดีสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี
  • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
  • ผู้ที่ไม่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถเริ่มงานได้ทันที
   
  สนใจกรุณาส่งใบสมัครมาที่
  อีเมล์ webmaster@thaihealth.or.th
  หรือเข้าสมัครด้วยตนเอง/ส่งเอกสาร มาที่
  ทีมเว็บไซต์ สสส. อาคารกริต เลขที่ 1032/1-5 ชั้น 4
  ถ.พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  โทร. 02-679-7766
   
  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครงานได้ ที่นี่
   
   
  หมดเขตรับสมัครวันที่ 22 ธันวาคม 2556
  **ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่กรอกใบสมัครงานของ สสส. เท่านั้น**

  ประกาศรับสมัครงาน

  ตำแหน่ง กราฟฟิกดีไซน์

   

   คุณสมบัติ

  • เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

  • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาออกแบบสื่อ นิเทศศิลป์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  • มีความสามารถในการใช้ Adobe Photoshop, Illustrator และ อื่นๆ

  • มีประสบการณ์ทางด้าน Graphic Design อย่างน้อย 1 ปี (ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่)

  • สามารถบริหารจัดการงานที่หลากหลายได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว และนำเสนอเพื่อปรับปรุงระบบการทำงานอยู่เสมอ มีความรับผิดชอบในงานสูง สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน

  • ติดตามเทรนด์ต่างๆ บน Social Media อยู่เสมอ และมีไอเดียในการนำมาปรับใช้

  • มีความขยัน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ตั้งใจทำงานที่ตนเองรับผิดชอบ และยินดีช่วยเหลืองาน

    ของผู้ร่วมงาน เป็นมิตรกับผู้อื่น พร้อมสู้งานหนักในเวลาที่บริษัทต้องรับงานหนักและเร่งด่วน

  • สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดีสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี

  • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

  • ผู้ที่ไม่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

   

  สนใจกรุณาส่งใบสมัครมาที่

  อีเมล์ webmaster@thaihealth.or.th

   

  **ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่กรอกใบสมัครงานของ สสส. เท่านั้น**

  หมดเขตรับสมัคร 30 พ.ย. 2564

   

 •  

  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
  นักการเงินชำนาญการ (บริหารงบประมาณและการลงทุน) จำนวน 1 อัตรา (เจ้าหน้าที่)
  เงินเดือน 40,000 - 60,000 บาท
  ลักษณะงาน
  ปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณและการลงทุน จัดทำข้อเสนอการบริหารงบประมาณ แผนการลงทุนและบริหารจัดการให้เกิดการปฏิบัติตามแผนการลงทุน ภายใต้กรอบนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่กองทุนกำหนด เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทุนมีประสิทธิภาพและได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมและรักษาสภาพคล่องให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่ต้องการใช้เงิน ความมั่นคงปลอดภัยของเงินลงทุนมีความมั่นคงปลอดภัยและมีระดับความเสี่ยงไม่เกินกว่าที่กำหนด
  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
  1. วิเคราะห์ จัดทำ วางแผนกลยุทธ์ดำเนินงานด้านระบบการเงินการลงทุน ทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยาวขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อการรักษาสภาพคล่องทางการเงินขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนงบประมาณ (Forecasting and Planning)
  2. บริหารจัดการระบบบริหารงบประมาณเพื่อให้เป็นเครื่องมือในการควบคุมการดำเนินงานขององค์กร ร่วมกำหนดกลยุทธ์และวางแผนการเงิน โครงสร้างเงินลงทุน จัดทำประมาณการทางการเงิน และบริหารความเสี่ยงทางการเงิน รายละเอียดดังนี้
  ด้านงบประมาณ
  - บริหารจัดการงบประมาณเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมกำกับการดำเนินงานขององค์กรให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อบังคับกองทุนฯ กำหนด รวมถึงการวิเคราะห์และทบทวนเพื่อจัดทำข้อเสนอของระดับเงินทุนสำรองที่เหมาะสมของกองทุน
  ด้านการลงทุน
  - จัดทำข้อเสนอกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมตามสถานการณ์และสภาวะตลาดเงิน พร้อมทั้งดำเนินการลงทุนตามข้อเสนอ
  - วิเคราะห์/ทบทวนสถานการณ์และสภาวะตลาดเงิน พร้อมจัดทำข้อเสนอเพื่อปรับดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในส่วนที่บริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอก
  3. มีบทบาทในการคัดเลือก ผกจ.กองทุนฯ รวมไปถึงการกำกับ ติดตาม รายงานผลการบริหารเงินลงทุนของ ผจก.กองทุนฯ ติดตามรายงานผลว่าทำตามข้อบังขององค์กร รวมไปถึงการวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอในการคัดเลือกผู้จัดการกองทุนภายนอก
  4. ศึกษาและนำเสนอเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนวิเคราะห์และพัฒนาแบบจำลองในการประเมิน คาดการณ์แนวโน้ม บริหารเงินกองทุน ประมาณการทางการเงิน รายได้ รายจ่ายที่เกิดขึ้น โดยนำเอาภาวะเศรษฐกิจการเงินเข้ามาวิเคราะห์ และกำหนดกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสม
  5. จัดเตรียมข้อมูลด้านบัญชีและการเงินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือสภาพคล่องของสำนักงาน ประสานงาน ให้การสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ และรายงานผลต่อคณะกรรมการ อนุกรรมการ ผู้บริหาร เพื่อการปรับปรุงการดำเนินการขององค์กร ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
  6. วิเคราะห์ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ระบุปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยนำสู่ความสำเร็จทางการเงิน เพื่อประกอบการนำเสนอแผนการควบคุมค่าใช้จ่ายขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  7. ร่วมปฏิบัติงาน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  คุณสมบัติ
  1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปี 
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน การธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 
  3. มีประสบการณ์ทำงานรวมไม่น้อยกว่า 10 ปี และต้องมีประสบการณ์ด้านการลงทุนอย่างน้อย 3 ปี หรือการจัดทำแผนการลงทุน การบริหารจัดการกองทุน วิเคราะห์การลงทุนและความเสี่ยงทางการเงิน
  4. หากมีประสบการณ์ในการวางแผนกลยุทธ์ดำเนินงานด้านระบบการเงินการลงทุนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. มีความสามารถในการใช้กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับของสำนักงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
  6. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
  7. มีทักษะในการสื่อสารและติดตามงานที่ดี มีความรับผิดชอบสูง และ Proactive
  8. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
  9. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ
  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**
  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**
             ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป e-mail: recruit@thaihealth.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่       นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500

  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

  นักการเงินชำนาญการ (บริหารงบประมาณและการลงทุน) จำนวน 1 อัตรา (เจ้าหน้าที่)

  เงินเดือน 40,000 - 60,000 บาท

  ลักษณะงาน

                 ปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณและการลงทุน จัดทำข้อเสนอการบริหารงบประมาณ แผนการลงทุนและบริหารจัดการให้เกิดการปฏิบัติตามแผนการลงทุน ภายใต้กรอบนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่กองทุนกำหนด เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทุนมีประสิทธิภาพและได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมและรักษาสภาพคล่องให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่ต้องการใช้เงิน ความมั่นคงปลอดภัยของเงินลงทุนมีความมั่นคงปลอดภัยและมีระดับความเสี่ยงไม่เกินกว่าที่กำหนด

  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

  1. วิเคราะห์ จัดทำ วางแผนกลยุทธ์ดำเนินงานด้านระบบการเงินการลงทุน ทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยาวขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อการรักษาสภาพคล่องทางการเงินขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนงบประมาณ (Forecasting and Planning)
  2. บริหารจัดการระบบบริหารงบประมาณเพื่อให้เป็นเครื่องมือในการควบคุมการดำเนินงานขององค์กร ร่วมกำหนดกลยุทธ์และวางแผนการเงิน โครงสร้างเงินลงทุน จัดทำประมาณการทางการเงิน และบริหารความเสี่ยงทางการเงิน รายละเอียดดังนี้

   ด้านงบประมาณ
   • บริหารจัดการงบประมาณเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมกำกับการดำเนินงานขององค์กรให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อบังคับกองทุนฯ กำหนด รวมถึงการวิเคราะห์และทบทวนเพื่อจัดทำข้อเสนอของระดับเงินทุนสำรองที่เหมาะสมของกองทุน

   ด้านการลงทุน
   • จัดทำข้อเสนอกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมตามสถานการณ์และสภาวะตลาดเงิน พร้อมทั้งดำเนินการลงทุนตามข้อเสนอ
   • วิเคราะห์/ทบทวนสถานการณ์และสภาวะตลาดเงิน พร้อมจัดทำข้อเสนอเพื่อปรับดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในส่วนที่บริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอก
  3. มีบทบาทในการคัดเลือก ผกจ.กองทุนฯ รวมไปถึงการกำกับ ติดตาม รายงานผลการบริหารเงินลงทุนของ ผจก.กองทุนฯ ติดตามรายงานผลว่าทำตามข้อบังขององค์กร รวมไปถึงการวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอในการคัดเลือกผู้จัดการกองทุนภายนอก
  4. ศึกษาและนำเสนอเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนวิเคราะห์และพัฒนาแบบจำลองในการประเมิน คาดการณ์แนวโน้ม บริหารเงินกองทุน ประมาณการทางการเงิน รายได้ รายจ่ายที่เกิดขึ้น โดยนำเอาภาวะเศรษฐกิจการเงินเข้ามาวิเคราะห์ และกำหนดกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสม
  5. จัดเตรียมข้อมูลด้านบัญชีและการเงินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือสภาพคล่องของสำนักงาน ประสานงาน ให้การสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ และรายงานผลต่อคณะกรรมการ อนุกรรมการ ผู้บริหาร เพื่อการปรับปรุงการดำเนินการขององค์กร ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
  6. วิเคราะห์ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ระบุปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยนำสู่ความสำเร็จทางการเงิน เพื่อประกอบการนำเสนอแผนการควบคุมค่าใช้จ่ายขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  7. ร่วมปฏิบัติงาน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  คุณสมบัติ

  1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปี 
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน การธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 
  3. มีประสบการณ์ทำงานรวมไม่น้อยกว่า 10 ปี และต้องมีประสบการณ์ด้านการลงทุนอย่างน้อย 3 ปี หรือการจัดทำแผนการลงทุน การบริหารจัดการกองทุน วิเคราะห์การลงทุนและความเสี่ยงทางการเงิน
  4. หากมีประสบการณ์ในการวางแผนกลยุทธ์ดำเนินงานด้านระบบการเงินการลงทุนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. มีความสามารถในการใช้กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับของสำนักงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
  6. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
  7. มีทักษะในการสื่อสารและติดตามงานที่ดี มีความรับผิดชอบสูง และ Proactive
  8. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
  9. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ

  กำหนดการรับสมัคร (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)*

  การดำเนินการ
  ระยะเวลา
  หมายเหตุ
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 3– 19 พ.ย. 64 Jobsdb , Jobtopgun ,เว็บไซต์ สสส. e-mail ผู้สมัครงาน
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 25 พ.ย. 64
  สอบข้อเขียน 29 – 30 พ.ย. 64 สอบข้อเขียนแบบ Take home ส่งข้อสอบผ่านทาง e-mail
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 7 ธ.ค. 64 เว็บไซต์ สสส. และ e-mail ผู้สมัครงาน
  สอบสัมภาษณ์ 21 ธ.ค. 64 ผ่านทาง Online
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 29 ธ.ค. 64 เว็บไซต์ สสส., e-mail ผู้สมัครงาน

   

  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

   

             ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป e-mail: recruit@thaihealth.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500

   

 •  

  SOOK Enterprise (ศูนย์กิจการสร้างสุข)
  Position: Business Development Specialist (Strategic Partnership - Individual Contributor Position) 35,000 - 50,000
  Job Purpose
  Contributes to team effort by accomplishing related results as needed.
  Key Responsibilities
  Maintain or Improves Revenue through Outstanding Customer Relationships
  - Creating effective sales plans for SOOK Enterprise
  - Sells SOOK Enterprise’s  solutions by implementing the sales plans
  - Determines annual unit and gross-profit plans by implementing marketing strategies; analyzing trends and results.
  - In charge of analyzing business processes and identifying opportunities to generate additional revenue.
  Maintain or Improve Business Development Process
  - Establishes sales objectives by forecasting and developing annual sales quotas for regions and territories; projecting expected sales volume and profit for existing and new products.
  - Maintains sales volume, product mix, and selling price by keeping current with supply and demand, changing trends, economic indicators, and competitors.
  - Assess potential clients and provide development support, as well as act as a facilitator between executives and external contracting sources.
  - Completes business development operational requirements by aligning with relevant team and network; following up on work results.
  - Research industries to find purchase patterns and emerging trends to recommend changes for SOOK Enterprise.
  Improvement of Teams performance
  - Implements together with Strategic Alliances and Internal Teams on Customer Programs by developing action plans to customer acquisition and retention.
  - Maintains professional and technical knowledge by attending educational workshops; reviewing professional publications; establishing personal networks; and participating in professional societies.
  Maintains or Improves of the financial aspects Customer Service
  - Establishes and adjusts selling prices by monitoring costs, competition, and supply and demand.
  - Work with the Business Transformation team to create value to customers for up-selling the solutions, services and products.
  Qualification and Experience
  - A Bachelor’s Degree in Business Management or relevant fields
  - At least 5 - 7 Years (experiences in business and product development fields)
  - Strong presentation and Communication Skill
  - Fast Learning and can work under pressure
  - Good Command in English
  ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่ e-mail : recruit@thaihealth.or.th ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-343-1500 นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ FB – ThaiHealth Recruitment Center

  SOOK Enterprise (ศูนย์กิจการสร้างสุข)

  Position: Business Development Specialist (Strategic Partnership - Individual Contributor Position) 35,000 - 50,000

  Job Purpose

  Contributes to team effort by accomplishing related results as needed.

  Key Responsibilities

  Maintain or Improves Revenue through Outstanding Customer Relationships

  - Creating effective sales plans for SOOK Enterprise

  - Sells SOOK Enterprise’s  solutions by implementing the sales plans

  - Determines annual unit and gross-profit plans by implementing marketing strategies; analyzing trends and results.

  - In charge of analyzing business processes and identifying opportunities to generate additional revenue.

  Maintain or Improve Business Development Process

  - Establishes sales objectives by forecasting and developing annual sales quotas for regions and territories; projecting expected sales volume and profit for existing and new products.

  - Maintains sales volume, product mix, and selling price by keeping current with supply and demand, changing trends, economic indicators, and competitors.

  - Assess potential clients and provide development support, as well as act as a facilitator between executives and external contracting sources.

  - Completes business development operational requirements by aligning with relevant team and network; following up on work results.

  - Research industries to find purchase patterns and emerging trends to recommend changes for SOOK Enterprise.

  Improvement of Teams performance

  - Implements together with Strategic Alliances and Internal Teams on Customer Programs by developing action plans to customer acquisition and retention.

  - Maintains professional and technical knowledge by attending educational workshops; reviewing professional publications; establishing personal networks; and participating in professional societies.

  Maintains or Improves of the financial aspects Customer Service

  - Establishes and adjusts selling prices by monitoring costs, competition, and supply and demand.

  - Work with the Business Transformation team to create value to customers for up-selling the solutions, services and products.

  Qualification and Experience

  - A Bachelor’s Degree in Business Management or relevant fields

  - At least 5 - 7 Years (experiences in business and product development fields)

  - Strong presentation and Communication Skill

  - Fast Learning and can work under pressure

  - Good Command in English

                 ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่ e-mail : recruit@thaihealth.or.th ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-343-1500 นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ FB – ThaiHealth Recruitment Center

   

 •  

  เจ้าหน้าที่สนับสนุนวิชาการ จำนวน 1 อัตรา ประจำสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน
  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
  1. งานด้านวิชาการและการบริหารจัดการ ประกอบด้วย
  1.1 ศึกษาและรับผิดชอบตามภารกิจต่างๆ ของแผนหลักภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักตามที่ผู้อำนวยการสำนักมอบหมาย
  1.2 การประสานงาน บุคคล และจัดเตรียมเอกสาร เพื่อให้พร้อมสำหรับการดำเนินงานขั้นตอนต่างๆ ต่อไป (ภายใต้การกำกับดูแลของนักวิเคราะห์และบริหารโครงการที่ผู้อำนวยการสำนักมอบหมาย) ได้แก่
  - การกลั่นกรองทางวิชาการ
  - การประสานเพื่อติดตามเอกสารสำหรับจัดทำสัญญาโครงการ
  - การติดตามงานตามงวดงานงวดเงินและการเบิกจ่าย
  - การปิดโครงการ
  - การติดตามโครงการล่าช้า 
  - สนับสนุนการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนของสำนักทั้งการประชุมประจำเดือน การจัดประชุมนอกสถานที่ และการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน 
  2. งานด้านการสรุปประเด็น สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
  - การสนับสนุนการเตรียมข้อมูลเพื่อใช้สื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  - การให้ข้อมูลเบื้องต้นกับผู้มาติดต่อสอบถามทั้งภายในและภายนอก สสส.  
  - การสนับสนุนงาน/กิจกรรมรณรงค์/กิจกรรม MOU ต่างๆ
  3. สร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบ สสส. ตาม Core Value ทั้ง 6 คือ Innovative, Collective Impact, Proactive, Sustainable, Health Conscious และ Public Mind
  4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติ
  1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี 
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาใดสาขาหนึ่ง หากสำเร็จการศึกษาด้านสาธารณสุข/สิ่งแวดล้อม/ สังคมศาสตร์/รัฐศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี ในด้านการบริหารจัดการโครงการ การประสานงาน การจัดการประชุม
  4. มีความสามารถคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง สรุปประเด็น และสรุปการประชุม
  5. มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานได้ในระดับดีมาก 
  6. มีความสามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป ได้ในระดับดีมาก
  7. สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้อย่างต่อเนื่อง
  8. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
  9. มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในกฎระเบียบ 
  10. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
  11. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ
  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**
  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**
                 ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่อีเมล recruit@thaihealth.or.th ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-343-1500 นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ FB – Thai Health Recruitment Center
  หมดเขตรับสมัครวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น

  เจ้าหน้าที่สนับสนุนวิชาการ จำนวน 1 อัตรา

  ประจำสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน

  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

  1. งานด้านวิชาการและการบริหารจัดการ ประกอบด้วย
   1.1 ศึกษาและรับผิดชอบตามภารกิจต่างๆ ของแผนหลักภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักตามที่ผู้อำนวยการสำนักมอบหมาย
   1.2 การประสานงาน บุคคล และจัดเตรียมเอกสาร เพื่อให้พร้อมสำหรับการดำเนินงานขั้นตอนต่างๆ ต่อไป (ภายใต้การกำกับดูแลของนักวิเคราะห์และบริหารโครงการที่ผู้อำนวยการสำนักมอบหมาย) ได้แก่
   - การกลั่นกรองทางวิชาการ
   - การประสานเพื่อติดตามเอกสารสำหรับจัดทำสัญญาโครงการ
   - การติดตามงานตามงวดงานงวดเงินและการเบิกจ่าย
   - การปิดโครงการ
   - การติดตามโครงการล่าช้า
   - สนับสนุนการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนของสำนักทั้งการประชุมประจำเดือน การจัดประชุมนอกสถานที่ และการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน 
  2. งานด้านการสรุปประเด็น สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
   - การสนับสนุนการเตรียมข้อมูลเพื่อใช้สื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
   - การให้ข้อมูลเบื้องต้นกับผู้มาติดต่อสอบถามทั้งภายในและภายนอก สสส. 
   - การสนับสนุนงาน/กิจกรรมรณรงค์/กิจกรรม MOU ต่างๆ
  3. สร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบ สสส. ตาม Core Value ทั้ง 6 คือ Innovative, Collective Impact, Proactive, Sustainable, Health Conscious และ Public Mind
  4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ

  1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี 
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาใดสาขาหนึ่ง หากสำเร็จการศึกษาด้านสาธารณสุข/สิ่งแวดล้อม/ สังคมศาสตร์/รัฐศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี ในด้านการบริหารจัดการโครงการ การประสานงาน การจัดการประชุม
  4. มีความสามารถคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง สรุปประเด็น และสรุปการประชุม
  5. มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานได้ในระดับดีมาก 
  6. มีความสามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป ได้ในระดับดีมาก
  7. สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้อย่างต่อเนื่อง
  8. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
  9. มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในกฎระเบียบ 
  10. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
  11. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ

  กำหนดการรับสมัคร

  การดำเนินการ
  ระยะเวลา
  หมายเหตุ
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 18 ต.ค. – 5 พ.ย. 64 www.thaihealth.or.th, Jobsdb , Jobtopgun
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 12 พ.ย. 64 www.thaihealth.or.th
  สอบข้อเขียน 13 พ.ย. 64 แจ้งให้ทราบอีกครั้ง
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 19 พ.ย. 64 www.thaihealth.or.th
  สอบสัมภาษณ์ 24 พ.ย. 64 แจ้งให้ทราบอีกครั้ง
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 26 พ.ย. 64 www.thaihealth.or.th

  *หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

                 ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่อีเมล recruit@thaihealth.or.th ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-343-1500 นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ FB - Thai Health Recruitment Center

   

  หมดเขตรับสมัครวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น

   

 •  

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายอำนวยการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (อัตราลูกจ้าง)
  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
  1. บริหารจัดการงานนัดหมายของผู้บริหาร ได้แก่ การดูแลตารางนัดหมาย ติดต่อประสานงาน จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนรับรองผู้มาติดต่อผู้บริหาร/สำนัก
  2. บริหารจัดการงานประชุม/สัมมนา/อบรม/ลงพื้นที่ของสำนัก ได้แก่ การติดต่อประสานงาน ทำหนังสือเชิญประชุม จัดเตรียมค่าใช้จ่ายและประสานงานในการจัดประชุม/พาหนะเดินทาง/ที่พัก/อาหาร/สถานที่ประชุม/สิ่งอำนวยความสะดวกในการประชุม ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม
  3. บริหารจัดการงานสารบรรณของสำนัก ได้แก่ การบันทึกรับ-ส่งเอกสาร/กลั่นกรอง/ตรวจสอบความถูกต้อง/จัดลำดับความสำคัญหรือความเร่งด่วนของเอกสารก่อนเสนอผู้บริหาร รวบรวมและจัดเก็บเอกสาร ตลอดจนจัดทำทะเบียนหรือฐานข้อมูลเอกสารของผู้บริหาร/สำนัก
  4. บริหารจัดการงานธุรการของสำนัก ได้แก่ การยืม-คืนเงินทดรองจ่าย การจัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเงิน/เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง-พัสดุ/เอกสารขออนุมัติหรือเบิกจ่ายเงินโครงการของสำนัก ตลอดจนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
  5. ติดต่อประสานงานและบริหารจัดการกับหน่วยงานหรือบุคคลอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติ
  1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี 
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในทุกสาขา
  3. มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี ในด้านการบริหารจัดการประชุม หรือการติดต่อประสานงาน   งานเอกสาร งานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดซื้อจัดจ้าง-พัสดุ และงานดูแลผู้บริหาร 
  4. มีความสามารถในการใช้กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับของสำนักงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
  5. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐาน ได้ในระดับดีมาก
  6. มีทักษะในการสื่อสาร เขียนภาษาไทยได้ดีมาก และใช้ภาษาอังกฤษได้พอใช้-ดี
  7. สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
  8. มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
  9. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
  10. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
  11. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ
  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**
  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**
                 ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน มาที่ recruit@thaihealth.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html
  หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 ตุลาคม 2564 
  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายอำนวยการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (อัตราลูกจ้าง)

  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

  1. บริหารจัดการงานนัดหมายของผู้บริหาร ได้แก่ การดูแลตารางนัดหมาย ติดต่อประสานงาน จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนรับรองผู้มาติดต่อผู้บริหาร/สำนัก
  2. บริหารจัดการงานประชุม/สัมมนา/อบรม/ลงพื้นที่ของสำนัก ได้แก่ การติดต่อประสานงาน ทำหนังสือเชิญประชุม จัดเตรียมค่าใช้จ่ายและประสานงานในการจัดประชุม/พาหนะเดินทาง/ที่พัก/อาหาร/สถานที่ประชุม/สิ่งอำนวยความสะดวกในการประชุม ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม
  3. บริหารจัดการงานสารบรรณของสำนัก ได้แก่ การบันทึกรับ-ส่งเอกสาร/กลั่นกรอง/ตรวจสอบความถูกต้อง/จัดลำดับความสำคัญหรือความเร่งด่วนของเอกสารก่อนเสนอผู้บริหาร รวบรวมและจัดเก็บเอกสาร ตลอดจนจัดทำทะเบียนหรือฐานข้อมูลเอกสารของผู้บริหาร/สำนัก
  4. บริหารจัดการงานธุรการของสำนัก ได้แก่ การยืม-คืนเงินทดรองจ่าย การจัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเงิน/เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง-พัสดุ/เอกสารขออนุมัติหรือเบิกจ่ายเงินโครงการของสำนัก ตลอดจนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
  5. ติดต่อประสานงานและบริหารจัดการกับหน่วยงานหรือบุคคลอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ

  1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี 
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในทุกสาขา
  3. มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี ในด้านการบริหารจัดการประชุม หรือการติดต่อประสานงาน   งานเอกสาร งานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดซื้อจัดจ้าง-พัสดุ และงานดูแลผู้บริหาร 
  4. มีความสามารถในการใช้กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับของสำนักงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
  5. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐาน ได้ในระดับดีมาก
  6. มีทักษะในการสื่อสาร เขียนภาษาไทยได้ดีมาก และใช้ภาษาอังกฤษได้พอใช้-ดี
  7. สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
  8. มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
  9. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
  10. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
  11. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ

  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

                 ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน มาที่ recruit@thaihealth.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html

  กำหนดการรับสมัคร

  การดำเนินการ
  ระยะเวลา
  หมายเหตุ
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 15 – 30 ต.ค. 64 www.thaihealth.or.th , www.jobsdb.com , www.jobtopgun.com
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 4 พ.ย. 64 www.thaihealth.or.th
  สอบข้อเขียน 6 พ.ย. 64 รูปแบบการสอบข้อเขียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 11 พ.ย. 64 www.thaihealth.or.th
  สอบสัมภาษณ์ 19 พ.ย. 64 รูปแบบการสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 22 พ.ย. 64 www.thaihealth.or.th


  หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 ตุลาคม 2564 

  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น

   

 • นักพัฒนาการเรียนรู้สุขภาวะ 1 ตำแหน่ง
  สร้างโดย: Nopparat​ Narisaranon
  14 กันยายน 2564
  1K
   

   

  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
  นักพัฒนาการเรียนรู้สุขภาวะ จำนวน 1 อัตรา
  ลักษณะงาน
  ปฏิบัติงานด้านการพัฒนารูปแบบการสื่อสารความรู้ด้านสุขภาวะ (content product / knowledge creation) เพื่อสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านสุขภาวะแก่ประชาชน (Health promotion experience) และ/หรือกระบวนการเรียนรู้สร้างเสริมประสบการณ์สุขภาวะ ด้วยการคัดสรรองค์ความรู้ มาสกัดและสรุปสาระสำคัญ ตลอดจนพัฒนาแนวคิด วิธีการนำเสนอเนื้อหา การสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย ดึงดูด กระตุ้นการเรียนรู้ สอดคล้องกับการนำไปพัฒนาทักษะชีวิตและขีดความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาวะของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
  1. วางแผนและกำหนดทิศทางการพัฒนารูปแบบการสื่อสาร และ/หรือกระบวนการเรียนรู้สร้างเสริมประสบการณ์สุขภาวะ ให้สอดคล้องกับพลวัตรของพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย
  2. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มเป้าหมาย และจัดประเภทกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำเสนอการสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ ที่ตรงกับพฤติกรรม ความสนใจ และนำไปใช้ขยายผลได้ในวงกว้าง
  3. ศึกษา วิเคราะห์สาเหตุหลัก (root cause) ของประเด็นสุขภาวะ และความเชื่อมโยงของประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับคัดสรรองค์ความรู้จากแผนงาน/โครงการต่างๆ ของ สสส. และภาคีเครือข่าย มาสกัด และสรุปสาระสำคัญ พร้อมกับเรียบเรียงเนื้อหา ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และรูปแบบการสื่อสาร 
  4. กำหนดแนวคิด วิธีการนำเสนอเนื้อหา และริเริ่มออกแบบแนวทางการสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และเนื้อหาที่กำหนดไว้ เพื่อให้การสื่อสารดึงดูด น่าสนใจ กระตุ้นการเรียนรู้ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อมัลติมีเดีย ชุดสื่อการเรียนรู้ (Knowledge Package/ Toolkits) นิทรรศการ โปรแกรมการเรียนรู้ โครงการ กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่างๆ
  5. ควบคุมดูแลการออกแบบ ผลิต จัดทำการสื่อสาร ให้เป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด
  6. เชื่อมโยงและประสานการทำงานร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในส่วนต่าง ๆ เพื่อร่วมพัฒนารูปแบบการสื่อสาร                       ให้มีประสิทธิภาพ 
  7. ศึกษารูปแบบ เทคโนโลยี และเครื่องมือใหม่ๆ ที่ใช้พัฒนาการสื่อสาร นำเสนอเนื้อหา สร้างประสบการณ์เรียนรู้สุขภาวะ ที่เป็นประโยชน์ต่อ สสส.
  8. ติดตามแนวคิดและ Best practice ใหม่ๆ รวมถึงแนวทางการแก้ปัญหาของประเด็นสุขภาวะนั้นๆ และนำมาปรับใช้ในการพัฒนาการสื่อสารให้มีประสิทธิผล
  9. กำหนดแนวทางการติดตาม ประเมินผลการใช้ประโยชน์จากสื่อหรือกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อเป็นปัจจัยนำเข้า (Input) ในการนำไปปรับปรุง ต่อยอด พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  10. ประสานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนให้องค์กรดำเนินงานตามภารกิจ
  คุณสมบัติ
  1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี 
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสายอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และ/หรือนิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี ในด้านการพัฒนาเนื้อหาการสื่อสาร การออกแบบ/สร้างสรรค์การสื่อสารในรูปแบบต่างๆ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  4. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐาน ได้ในระดับดี
  5. สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
  6. มีความสามารถในการวิเคราะห์ เข้าใจในความต้องการของผู้อื่น
  7. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ด้วยตนเอง
  8. มีความอดทน กระตือรือร้น สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
  9. มีทักษะในการสื่อสาร เจราจาต่อรอง และการติดตามงานที่ดี
  10. มีทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้ดี 
  11. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
  12. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ

  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

  นักพัฒนาการเรียนรู้สุขภาวะ จำนวน 1 อัตรา

  ลักษณะงาน

                 ปฏิบัติงานด้านการพัฒนารูปแบบการสื่อสารความรู้ด้านสุขภาวะ (content product / knowledge creation) เพื่อสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านสุขภาวะแก่ประชาชน (Health promotion experience) และ/หรือกระบวนการเรียนรู้สร้างเสริมประสบการณ์สุขภาวะ ด้วยการคัดสรรองค์ความรู้ มาสกัดและสรุปสาระสำคัญ ตลอดจนพัฒนาแนวคิด วิธีการนำเสนอเนื้อหา การสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย ดึงดูด กระตุ้นการเรียนรู้ สอดคล้องกับการนำไปพัฒนาทักษะชีวิตและขีดความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาวะของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

   

  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

  1. วางแผนและกำหนดทิศทางการพัฒนารูปแบบการสื่อสาร และ/หรือกระบวนการเรียนรู้สร้างเสริมประสบการณ์สุขภาวะ ให้สอดคล้องกับพลวัตรของพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย
  2. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มเป้าหมาย และจัดประเภทกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำเสนอการสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ ที่ตรงกับพฤติกรรม ความสนใจ และนำไปใช้ขยายผลได้ในวงกว้าง
  3. ศึกษา วิเคราะห์สาเหตุหลัก (root cause) ของประเด็นสุขภาวะ และความเชื่อมโยงของประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับคัดสรรองค์ความรู้จากแผนงาน/โครงการต่างๆ ของ สสส. และภาคีเครือข่าย มาสกัด และสรุปสาระสำคัญ พร้อมกับเรียบเรียงเนื้อหา ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และรูปแบบการสื่อสาร 
  4. กำหนดแนวคิด วิธีการนำเสนอเนื้อหา และริเริ่มออกแบบแนวทางการสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และเนื้อหาที่กำหนดไว้ เพื่อให้การสื่อสารดึงดูด น่าสนใจ กระตุ้นการเรียนรู้ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อมัลติมีเดีย ชุดสื่อการเรียนรู้ (Knowledge Package/ Toolkits) นิทรรศการ โปรแกรมการเรียนรู้ โครงการ กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่างๆ
  5. ควบคุมดูแลการออกแบบ ผลิต จัดทำการสื่อสาร ให้เป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด
  6. เชื่อมโยงและประสานการทำงานร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในส่วนต่าง ๆ เพื่อร่วมพัฒนารูปแบบการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ 
  7. ศึกษารูปแบบ เทคโนโลยี และเครื่องมือใหม่ๆ ที่ใช้พัฒนาการสื่อสาร นำเสนอเนื้อหา สร้างประสบการณ์เรียนรู้สุขภาวะ ที่เป็นประโยชน์ต่อ สสส.
  8. ติดตามแนวคิดและ Best practice ใหม่ๆ รวมถึงแนวทางการแก้ปัญหาของประเด็นสุขภาวะนั้นๆ และนำมาปรับใช้ในการพัฒนาการสื่อสารให้มีประสิทธิผล
  9. กำหนดแนวทางการติดตาม ประเมินผลการใช้ประโยชน์จากสื่อหรือกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อเป็นปัจจัยนำเข้า (Input) ในการนำไปปรับปรุง ต่อยอด พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  10. ประสานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนให้องค์กรดำเนินงานตามภารกิจ

   

  คุณสมบัติ

  1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี 
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสายอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และ/หรือนิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี ในด้านการพัฒนาเนื้อหาการสื่อสาร การออกแบบ/สร้างสรรค์การสื่อสารในรูปแบบต่างๆ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  4. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐาน ได้ในระดับดี
  5. สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
  6. มีความสามารถในการวิเคราะห์ เข้าใจในความต้องการของผู้อื่น
  7. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ด้วยตนเอง
  8. มีความอดทน กระตือรือร้น สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
  9. มีทักษะในการสื่อสาร เจราจาต่อรอง และการติดตามงานที่ดี
  10. มีทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้ดี 
  11. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
  12. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ

  กำหนดการรับสมัคร

  การดำเนินการ
  ระยะเวลา
  หมายเหตุ
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 14 ก.ย. – 30 ก.ย. 64 Jobsdb , Jobtopgun ,เว็บไซต์ สสส. e-mail ผู้สมัครงาน
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 7 ต.ค. 64
  สอบข้อเขียน 9 – 10 ต.ค. 64 สอบข้อเขียนแบบ Take home ส่งข้อสอบผ่านทาง e-mail
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 14 ต.ค. 64 เว็บไซต์ สสส. และ e-mail ผู้สมัครงาน
  สอบสัมภาษณ์ 21 ต.ค. 64 ผ่านทาง Online
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 26 ต.ค. 64 เว็บไซต์ สสส., e-mail ผู้สมัครงาน

   

  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

   

                 ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป e-mail: recruit@thaihealth.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500

ร่วมงานกับภาคี - แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
 •  

  ด่วน
  รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงิน ประจำแผนงาน 
  จำนวน 1 อัตรา
  หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  - ดูแลงานด้านการเงินและภาษีกับสรรพากรพื้นที่
  - จัดทำงบประมาณการเงินบัญชีโครงการ และรายงานทางการเงินและบัญชี การปิดงบบัญชีโครงการ
  - จัดทำงบประมาณการใช้จ่ายประจำเดือน เพื่อรายงานการประชุมประจำเดือน
  - จัดทำรายงานการเงินโครงการ 
  - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  คุณลักษณะและคุณสมบัติผู้สมัคร
  - เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  - มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินและบัญชี 1 - 3 ปี หรือมากกว่า
  - จบการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - ทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft officeและ Microsoft excel รวมถึงโปรแกรมอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
  - มีความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น และรักการเรียนรู้
  - มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี 
  - สามารถทำงานล่วงเวลาวันธรรมดา หรือวันเสาร์-อาทิตย์ได้
  - สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ครั้งละ 3-5 วันต่อเดือน (กรณีมีภาระกิจเพื่อปฏิบัติงานนอกสถานที่)
  - สามารถเริ่มงานได้ทันที
  ** หากมีประสบการณ์ในการบันทึกบัญชีโครงการ สสส. จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  กรณีผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือไม่สูบบุหรี่
  อัตราเงินเดือน : ตามตกลง หรือพิจารณาตามประสบการณ์
  ผู้สนใจส่งประวัติประสบการณ์การทำงาน และการศึกษา และหลักฐานการสมัคร 
  มาที่ ทาง Email : artculture4health@gmail.com (โดยระบุว่าหัวข้อว่าสมัครงานเจ้าหน้าที่การเงิน)
  ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัคร  คลิกที่นี่  
  สิ้นสุดการรับสมัคร 31 ตุลาคม 2564

  ด่วน

  รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงิน ประจำแผนงาน 

  จำนวน 1 อัตรา

   

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ดูแลงานด้านการเงินและภาษีกับสรรพากรพื้นที่
  • จัดทำงบประมาณการเงินบัญชีโครงการ และรายงานทางการเงินและบัญชี การปิดงบบัญชีโครงการ
  • จัดทำงบประมาณการใช้จ่ายประจำเดือน เพื่อรายงานการประชุมประจำเดือน
  • จัดทำรายงานการเงินโครงการ 
  • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณลักษณะและคุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินและบัญชี 1 - 3 ปี หรือมากกว่า
  • จบการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft officeและ Microsoft excel รวมถึงโปรแกรมอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
  • มีความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น และรักการเรียนรู้
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี 
  • สามารถทำงานล่วงเวลาวันธรรมดา หรือวันเสาร์-อาทิตย์ได้
  • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ครั้งละ 3-5 วันต่อเดือน (กรณีมีภาระกิจเพื่อปฏิบัติงานนอกสถานที่)
  • สามารถเริ่มงานได้ทันที

  ** หากมีประสบการณ์ในการบันทึกบัญชีโครงการ สสส. จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  กรณีผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือไม่สูบบุหรี่

  อัตราเงินเดือน : ตามตกลง หรือพิจารณาตามประสบการณ์

   

  ผู้สนใจส่งประวัติประสบการณ์การทำงาน และการศึกษา และหลักฐานการสมัคร มาที่ ทาง Email : artculture4health@gmail.com (โดยระบุว่าหัวข้อว่าสมัครงานเจ้าหน้าที่การเงิน)

   

  สิ้นสุดการรับสมัคร 31 ตุลาคม 2564

   

ร่วมงานกับภาคี - ทีมเว็บไซต์ สสส.
 • เจ้าหน้าที่มัลติมีเดีย 1 ตำแหน่ง
  สร้างโดย: Nopparat​ Narisaranon
  8 พฤศจิกายน 2564
  278
   
  ประกาศรับสมัครงาน
  เจ้าหน้าที่ประจำทีมเว็บไซต์ สสส. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เขียนบทและมัลติมีเดีย
   
  หน้าที่หลัก
  รับผิดชอบงานมัลติมีเดียทั้งหมด อาทิ เขียนสคริปต์ ถ่ายทำวีดิโอ กราฟฟิก ภาพประกอบ ตัดต่อ ถ่ายภาพ เป็นต้น
   
  คุณสมบัติ
  • อายุไม่เกิน 30 ปี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
  • มีความชำนาญในการเขียนสคริปต์-ผลิตวิดีโอ-ตัดต่อ-ถ่ายภาพได้
  • มีทักษะในการใช้โปรแกรมตัดต่อและแต่งภาพ เช่น Premiere Pro, Affter effect, Photoshop และ illustrator ได้ดี
  • มีทักษะในการวาดภาพการ์ตูน หรือภาพประกอบได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความมุ่งมั่น อดทน ขยัน รับผิดชอบ และตรงเวลา
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  • สามารถออกไปทำงานต่างจังหวัดและนอกสถานที่ได้
  • มีความขยัน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ตั้งใจทำงานที่ตนเองรับผิดชอบ และยินดีช่วยเหลืองานของผู้ร่วมงาน เป็นมิตรกับผู้อื่น พร้อมสู้งานหนักในเวลาที่บริษัทต้องรับงานหนักและเร่งด่วน
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดีสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี
  • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
  • ผู้ที่ไม่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถเริ่มงานได้ทันที
   
  สนใจกรุณาส่งใบสมัครมาที่
  อีเมล์ webmaster@thaihealth.or.th
  หรือเข้าสมัครด้วยตนเอง/ส่งเอกสาร มาที่
  ทีมเว็บไซต์ สสส. อาคารกริต เลขที่ 1032/1-5 ชั้น 4
  ถ.พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  โทร. 02-679-7766

  ประกาศรับสมัครงาน

  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่มัลติมีเดีย

   

  คุณสมบัติ

  • อายุไม่เกิน 35 ปี

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  • มีประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ และตัดต่อ

  • ทักษะที่จำเป็นในการใช้โปรแกรมตัดต่อและแต่งภาพ ได้แก่ Premiere Pro, Affter effect, Photoshop และ illustrator ได้ดี

  • มีความมุ่งมั่น อดทน ขยัน รับผิดชอบ และตรงเวลา

  • มีความคิดสร้างสรรค์ ละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น ทุ่มเท ใฝ่รู้ มีไหวพริบ

     ทำสื่อไปสู่การประยุกต์ได้หลายด้าน

  • สามารถออกไปทำงานต่างจังหวัดและนอกสถานที่ได้

  • มีความขยัน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ตั้งใจทำงานที่ตนเองรับผิดชอบ และยินดีช่วยเหลืองาน

    ของผู้ร่วมงาน เป็นมิตรกับผู้อื่น พร้อมสู้งานหนักในเวลาที่บริษัทต้องรับงานหนักและเร่งด่วน

  • สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดีสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี

  • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

  • ผู้ที่ไม่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  • สามารถเริ่มงานได้ทันที

  • เงินเดือนตามวุฒิการศึกษา

   

  สนใจกรุณาส่งใบสมัครมาที่

  อีเมล์ webmaster@thaihealth.or.th

   

  **ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่กรอกใบสมัครงานของ สสส. เท่านั้น**


ร่วมงานกับภาคี - มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
 • เจ้าหน้าที่โครงการ - นักวิชาการ 2 ตำแหน่ง
  สร้างโดย: Nopparat​ Narisaranon
  17 พฤศจิกายน 2564
  494
   

   

  รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการและบริหารจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคกลาง
  เป้าหมายโครงการ
                 ขับเคลื่อนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นพื้นที่ภาคกลาง ด้วยการสานพลังผู้นำชุมชนท้องถิ่น พลังทุนทางสังคมของพื้นที่ พลังการนำใช้ข้อมูล พลังนวัตกรรม และพลังความร่วมมือขององค์กรใน-นอกพื้นที่ อันนำไปสู่การเชื่อมโยงกับเชิงนโยบายและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  ตำแหน่งที่รับสมัคร นักวิชาการ จำนวน 2 คน
  คุณลักษณะ
  - วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป 
  - มีกรอบความคิดที่ให้ความสำคัญกับการค้นหาคุณค่าและความหมายจากชุมชน
  - พร้อมเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับลักษณะขององค์กรและการทำงานกับผู้คนที่หลากหลาย
  - ทำงานเต็มเวลา ทำงานในวันหยุดได้ และมีความยืดหยุ่นในการปรับแผนการดำเนินงานได้ตามความเหมาะสม
  - มีประสบการณ์ทำงานกับชุมชน การทำงานพัฒนา ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  - มีทักษะและความสามารถในการทำวิจัยและการเขียนรายงานทางวิชาการ
  - สามารถลงพื้นที่ทำกิจกรรมในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัดได้
  - สามารถทำงานโดยลำพังและทำงานเป็นทีมได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
  - มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การสื่อสาร
  - หากมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  - มีความซื่อสัตย์สุจริต
  บทบาทหน้าที่
  (1) สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวกับข้อมูลสุขภาวะตามที่ได้รับผิดชอบ
  (2) สร้างการเรียนรู้และการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ตำบลสุขภาวะตามแผนปฏิบัติการ
  (3) กำกับติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานของโครงการที่ได้รับมอบหมาย
  (5) รับผิดชอบกระบวนการวิจัยชุมชน การจัดทำระบบข้อมูล และการจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้
  (6) แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายพื้นที่
  (7) จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
  (8) รับผิดชอบการพัฒนาศักยภาพการวิจัยชุมชนและระบบข้อมูลตำบล ด้วยการประสานงานสนับสนุนแก่ศูนย์จัดการเครือข่าย ศูนย์เรียนรู้ และ ศูนย์ประสานงานเฉพาะประเด็นในพื้นที่รับผิดชอบ
  ค่าตอบแทน 15,000 - 25,000 บาท (พิจารณาจากความสามารถและประสบการณ์)
  ผู้สนใจสามารถส่งประวัติส่วนตัวพร้อมจดหมายแนะนำตัว:  ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 
  มาที่ อีเมล์ tussaneepan@yahoo.com หรือ 
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการและบริหารจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคกลาง
  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) 3/13 หมู่ที่ 6 ซอยบางอ้อ 2 ถนนบางรักน้อย 18 ตำบลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 086-300-4342

  รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ

  โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการและบริหารจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคกลาง

  เป้าหมายโครงการ

                 ขับเคลื่อนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นพื้นที่ภาคกลาง ด้วยการสานพลังผู้นำชุมชนท้องถิ่น พลังทุนทางสังคมของพื้นที่ พลังการนำใช้ข้อมูล พลังนวัตกรรม และพลังความร่วมมือขององค์กรใน-นอกพื้นที่ อันนำไปสู่การเชื่อมโยงกับเชิงนโยบายและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

  ตำแหน่งที่รับสมัคร

                 นักวิชาการ จำนวน 2 คน

  คุณลักษณะ

  - วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป 

  - มีกรอบความคิดที่ให้ความสำคัญกับการค้นหาคุณค่าและความหมายจากชุมชน

  - พร้อมเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับลักษณะขององค์กรและการทำงานกับผู้คนที่หลากหลาย

  - ทำงานเต็มเวลา ทำงานในวันหยุดได้ และมีความยืดหยุ่นในการปรับแผนการดำเนินงานได้ตามความเหมาะสม

  - มีประสบการณ์ทำงานกับชุมชน การทำงานพัฒนา ไม่น้อยกว่า 2 ปี

  - มีทักษะและความสามารถในการทำวิจัยและการเขียนรายงานทางวิชาการ

  - สามารถลงพื้นที่ทำกิจกรรมในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัดได้

  - สามารถทำงานโดยลำพังและทำงานเป็นทีมได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

  - มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การสื่อสาร

  - หากมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ

  - มีความซื่อสัตย์สุจริต

  บทบาทหน้าที่

  (1) สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวกับข้อมูลสุขภาวะตามที่ได้รับผิดชอบ

  (2) สร้างการเรียนรู้และการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ตำบลสุขภาวะตามแผนปฏิบัติการ

  (3) กำกับติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานของโครงการที่ได้รับมอบหมาย

  (5) รับผิดชอบกระบวนการวิจัยชุมชน การจัดทำระบบข้อมูล และการจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้

  (6) แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายพื้นที่

  (7) จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน

  (8) รับผิดชอบการพัฒนาศักยภาพการวิจัยชุมชนและระบบข้อมูลตำบล ด้วยการประสานงานสนับสนุนแก่ศูนย์จัดการเครือข่าย ศูนย์เรียนรู้ และ ศูนย์ประสานงานเฉพาะประเด็นในพื้นที่รับผิดชอบ

  ค่าตอบแทน

                 15,000 - 25,000 บาท (พิจารณาจากความสามารถและประสบการณ์)

   

  ผู้สนใจสามารถส่งประวัติส่วนตัวพร้อมจดหมายแนะนำตัว :  ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

  มาที่ อีเมล์ tussaneepan@yahoo.com หรือ 

  โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการและบริหารจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคกลาง

  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย)

  3/13 หมู่ที่ 6 ซอยบางอ้อ 2 ถนนบางรักน้อย 18 ตำบลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 086-300-4342