20
September
2018
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการและฟื้นฟูการทำงานของกล้ามเนื้อหายใจจากภาวะการหายใจล้มเหลวทางคลินิกระหว่างวันที่ 3 - 6 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ Categories : ข่าวสาร
0 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการและฟื้นฟูการทำงานของกล้ามเนื้อหายใจจากภาวะการหายใจล้มเหลวทางคลินิกระหว่างวันที่ 3 - 6 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยผู้เข้าร่วมอบรมประกอบไปด้วย นักกายภาพบำบัด พยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางอายุรกรรมทางระบบหายใจ เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู บุคลากรทางการแพทย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 200 คน

 

           อัตราค่าลงทะเบียน *รับสมัครภายใน วันที่ 30 ตุลาคม 2561*

           - นักกายภาพบำบัดและบุคคลากรวิชาชีพอื่นๆ (180 คน)           คนละ   5,500.-   บาท

           - นักศึกษาทุกระดับ (20 คน)                                          คนละ   2,000.-   บาท

 

มีค่าคะแนน PTCU = 23.3

สมัครออนไลน์ได้ที่นี่

หน้าหลักบล็อก