12
September
2018
เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ที่เป็นเลิศ Excellence Pediatric Nursing 2018 Categories : ข่าวสาร
0 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล และผู้ที่สนใจทั่วไป เข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ที่เป็นเลิศ : Excellence Pediatric Nursing 2018

ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2561
ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจในการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ที่เป็นเลิศ
 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลกับเด็กและครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการร่วมกัน
ค่าลงทะเบียน
 • ค่าลงทะเบียนคนละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)
*หมายเหตุ ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัครลงทะเบียน 1 ฉบับ
 2. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 1 ฉบับ
 3. สำเนาใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน 1 ฉบับ

โปรดส่งเอกสารประกอบการสมัครพร้อมกับชำระค่าลงทะเบียนตามวันเวลาที่กำหนด โดยชำระค่าลงทะเบียนผ่าน

1.บัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อบัญชี “ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” เลขที่บัญชี 566–4–12445-8 หรือ

2.บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพ สาขาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อบัญชี “ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”เลขที่บัญชี 968-0-05361-9

ช่องทางการส่งเอกสารประกอบการสมัคร
 1. ทางโทรสาร หมายเลข 053-212629
 2. ทาง E-mail nsccmunews@gmail.com
 3. ทางไปรษณีย์ ถึง ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 4. สมัครออนไลน์ที่ www.nurse.cmu.ac.th/nsccmu
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์ : 053-936074, 053-949151, 081-9925828
โทรสาร : 053-212629
Email : nsccmunews@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/nsccmu
Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก