12
September
2018
เชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 4 Categories : ข่าวสาร
0 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญพยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 4 

ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ - 26 พฤษภาคม 2562
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 4 มกราคม 2562

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการอบรม

 1. เป็นพยาบาลวิชาชีพและปฏฺบัติงานทางการพยาบาลมาแล้วหลังสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 3 ปี
 2. เป็นอาจารย์พยาบาลที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปและปฏิบัติงานทางการพยาบาลไม่น้อยกว่า 1 ปี

กำหนดการรับสมัครและการสอบคัดเลือก

 • ปิดรับสมัครวันที่ 4 มกราคม 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 8 มกราคม 2562
 • รายงานตัว ทางโทรศัพท์ ระหว่างวันที่ 8-14 มกราคม 2562
 • ชำระค่าลงทะเบียน 40,000 บาท ระหว่างวันที่ 8-18  มกราคม 2562
ค่าลงทะเบียน
ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องชำระค่าลงทะเบียนคนละ 40,000 บาท(สี่หมื่นบาทถ้วน)
ผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อบัญชี "ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" เลขที่บัญชี 566-4-12445-8 หรือ บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพ สาขาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อบัญชี "ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" เลขที่บัญชี 968-0-05361-9
โดยค่าลงทะเบียนนี้เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าตอบแทนวิทยากรค่าเอกสารประกอบการบรรยาย ค่าสถานที่จัดอบรม และแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ(ไม่รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าหนังสือและตำราที่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมต้องซื้อเพื่อการศึกษา และค่าใช้จ่ายในการฝึกภาคปฏิบัติ)

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัครลงทะเบียน
 2. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์
 3. หนังสืออนุมัติให้ลาศึกษาต่อจากผู้บังคับบัญชา
ส่งเอกสารการสมัครได้ทาง
 • E-mail : nsccmunews@gmail.com
 • โทรสาร : 053-212629
 • ไปรษณีย์ : ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
 • สมัครออนไลน์ ที่ www.nurse.cmu.ac.th/nsccmu
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์ : 053-936074, 053-949151, 081-9925828
โทรสาร : 053-212629
Email : nsccmunews@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/nsccmu

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก