5
September
2018
เชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ Categories : ข่าวสาร
0 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญพยาบาลวิชาชีพ บุคลากรสุขภาพ คณาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา และผู้สนใจทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2562
ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่

ได้รับหน่วยคะแนน 19.5 หน่วยคะแนน (CNEU)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 มกราคม 2562

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถ

 • วินิจฉัยการวินิจฉัยการติดเชื้อตามเกณฑ์การวินิจฉัยใหม่ได้ถูกต้อง
 • อธิบายแนวทางการป้องกันการติดเชื้อตำแหน่งผ่าตัดตามแนวปฏิบัติใหม่ได้ถูกต้อง
 • อธิบายแนวทางการป้องกันการติดเชื้อดื้อยาตามแนวปฏิบัติใหม่ได้ถูกต้อง
 • อธิบายแนวทางการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคตามแนวปฏิบัติใหม่ได้ถูกต้อง
 • อธิบายแนวทางการป้องกันการติดเชื้อในภาวะภัยพิบัติตามแนวปฏิบัติใหม่ได้ถูกต้อง
 • ทำแผนภูมิควบคุม (control chart) ได้ถูกต้อง
 • เขียนรายงาน บทความทางวิชาการ และบทความวิจัยได้ถูกต้อง
 • นำเสนอรายงาน บทความทางวิชาการ และบทความวิจัยได้ถูกต้อง
ค่าลงทะเบียน
 • ค่าลงทะเบียนคนละ 3,200 บาท (สามพันสองร้อยบาท)
*หมายเหตุ ไม่รับลงทะเบียนหน้างาาน

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัครลงทะเบียน 1 ฉบับ
 2. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 1 ฉบับ
 3. สำเนาใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน 1 ฉบับ

โปรดส่งเอกสารประกอบการสมัครพร้อมกับชำระค่าลงทะเบียนตามวันเวลาที่กำหนด โดยชำระค่าลงทะเบียนผ่าน

1.บัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อบัญชี “ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” เลขที่บัญชี 566–4–12445-8 หรือ

2.บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพ สาขาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อบัญชี “ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”เลขที่บัญชี 968-0-05361-9

ช่องทางการส่งเอกสารประกอบการสมัคร
 1. ทางโทรสาร หมายเลข 053-212629
 2. ทาง E-mail nsccmunews@gmail.com
 3. ทางไปรษณีย์ ถึง ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 4. สมัครออนไลน์ที่ www.nurse.cmu.ac.th/nsccmu เครื่องตุ๋นยาจีน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์ : 053-936074, 053-949151, 081-9925828
โทรสาร : 053-212629
Email : nsccmunews@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/nsccmu
Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก