1
Oct
2017
เข้าร่วมการประชุมพัฒนาศักยภาพภาคีด้วยเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Categories : เรื่องเล่าโครงการ คนพิการก็มีฟัน
1 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

เมื่อวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2560 ทพญ.นิธิมา เสริมสุธีอนุวัฒน์ ผู้บริหารโครงการพัฒนานวัตกรรมกระบวนการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากของคนพิการในประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ประชุมพัฒนาศักยภาพภาคีด้วยเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการจัดการประชุมนี้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาคีด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ บทเรียน และองค์ความรู้ ด้านวิธีการสร้างเสริมสุขภาพ ข้ามแผนงาน/โครงการ หรือประเด็นการทำงาน จัดโดย โครงการ พัฒนาศักยภาพภาคีด้วยเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนโดย การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ระหว่างวันที่ 10 -11 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมวีว่า อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ผลการร่วมประชุมทำให้ได้พบ น.ส.วันทา สุขเกาะทวด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และ นางฟารีดา สนิ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ผู้มีประสบการณ์ในการงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน และเชิญมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับเครือข่ายทันตบุคลากร ในกิจกรรม “พัฒนาเครือข่ายทันตบุคลากรเพื่อการดูแลสุขภาพช่องปากคนพิการสำหรับประเทศไทย” ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พัฒนาเครือข่ายทันตบุคลากรเพื่อการดูแลสุขภาพช่องปากคนพิการสำหรับประเทศไทยต่อไป

 

 

คนพิการก็มีฟัน
Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก