2
September
2019
กิจกรรมเครือข่ายรพ.สต.กุดโดน Categories : กิจกรรมเครือข่าย คนพิการฟันดี free style
1 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

 

ภาพกิจกรรมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดโดน​ที่ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายกุดโดนชุมชนฟันดี ปี62 มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายกุดโดนชุมชนฟันดีร่วมเรียนรู้งานทันตในผู้พิการ​และอบรมดูแลผู้พิการและออกตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากและมอบอุปกรณ์แปรงฟันแก่ผู้พิการร่วมกับ อสม.ในพื้นที่โครงการ 
เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรมกระบวนการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากของคนพิการในประเทศไทย ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ทั้งนี้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดโดน ได้จัดทำกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องและในปี 2562 นี้เอง จึงได้จัดให้มีกิจกรรม "เครือข่ายกุดโดนชุมชนฟันดี" ที่เชื่อโยงทุกภาคส่วน เข้ามาร่วมทำงานอย่างบูรณาการให้เป็นรูปแบบที่ชัดเจนมากขึ้น

 

 

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก