Editor's talk

เมื่อการสื่อสารในโลกออนไลน์ ย่อโลกทั้งใบมาอยู่ในมือผู้คน...การสร้างเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันได้ทำให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้กว้างขึ้น

Editor's talk ก่อนหน้า
หน้าหลักบล็อก