Editor's talk

เมื่อการสื่อสารในโลกออนไลน์ ย่อโลกทั้งใบมาอยู่ในมือผู้คน...การสร้างเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันได้ทำให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้กว้างขึ้น

Editor's talk ก่อนหน้า
16
Dec
2018
การส่งเสริมสุขภาพช่องปากคนพิการ รพสต.อุ่มเม่า อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด Categories : กิจกรรมเครือข่าย คนพิการฟันดี free style
1 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

คนพิการก็มีฟัน
Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก