Editor's talk

เมื่อการสื่อสารในโลกออนไลน์ ย่อโลกทั้งใบมาอยู่ในมือผู้คน...การสร้างเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันได้ทำให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้กว้างขึ้น

Editor's talk ก่อนหน้า
8
Oct
2017
รพ.ขอนแก่น ออกเยี่ยมเด็กพิการในชุมชน Categories : กิจกรรมเครือข่าย คนพิการฟันดี free style
1 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

รพ.ขอนแก่น ออกเยี่ยมเด็กพิการในชุมชน ที่รับผิดชอบ ม.17 หนองกุง ให้คำแนะผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพช่องปาก 

http://www.youtube.com/watch?v=uG-i2svffz0

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก