6
Aug
2020
อุปสรรคในการเข้าถึงบริการทันตกรรมในกลุ่มคนพิการ Categories : กิจกรรมโครงการ คนพิการก็มีฟัน
0 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

สุขภาพช่องปากที่ดีนั้น มีความสำคัญต่อสุขภาพร่างกายและความเป็นอยู่ที่ดีของคนพิการ ทำให้ได้รับโภชนาการที่ดี นำไปสู่การลดหรือจัดการกับการเจ็บป่วยได้

ตรงกันข้ามกับสุขภาช่องปากที่ไม่ดี (ฟันผุ เหงือกอักเสบ เป็นต้น) จะลดความสามารถของบุคคลในการกินอาหารที่ดี มีคุณค่าทางโภชนาการ นำไปสู่ภาวะก่อให้เกิดโรคภัยและความเจ็บป่วยได้


 สุขภาพช่องปากที่ดีนั้น จะส่งเสริมการสื่อสารคือพูดได้อย่างมั่นใจมากขึ้น ยิ้มได้อย่างมั่นใจมากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นำพามาซึ่งโอกาสแห่งการประกอบอาชีพที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้น...ทำให้คนพิการได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่า มีความนับถือตนเองได้ มีศักดิ์ศรีในสังคม และมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ขึ้นจากการสุขภาพปากที่ดีขึ้น

 

 

อ.ทญ.ดร.นิธิมา เสริมสุธีอนุวัฒน์
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก