4
Feb
2020
สิทธิคนพิการทางการแพทย์ ตอน5 Categories : กิจกรรมโครงการ คนพิการก็มีฟัน
0 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

สิทธิคนพิการทางการแพทย์ ที่หลายคนยังไม่ทราบ (ตอน5)
21.การสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวหรือการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น O & M
22. การบริการจัดสภาพแวดล้อมให้คนพิการสามารถเข้าถึง และได้ใช้ประโยชน์จากการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยกระบวนการทางการแพทย์
23. การฝึกอบรมการพัฒนาทักษะที่จำเป็นแก่ผู้พิการ และผู้ดูแล
24.การบริการด้านข้อมูลข่าวสารทางด้านสุขภาพและการส่งเสริมพัฒนาการ เพื่อบำบัดรักษา หรือเพื่อปรับสภาพทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ การดำเนินชีวิต ตลอดจนองค์ความรู้ทางการฟื้นฟูสมรรถภาพ หรือการบริการด้านสุขภาพผ่านสื่อในรูปแบบที่เหมาะสม ซึ่งคนพิการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
25. บริการอื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

คลิกดูข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
https://www.specialcaredent.com/

 

 

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก