7
Jan
2020
แนวทางการพัฒนาสุขภาวะและสุขภาพคนพิการ Categories : กิจกรรมโครงการ คนพิการก็มีฟัน
0 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

แนวทางการพัฒนาสุขภาวะและสุขภาพคนพิการ

1.ให้ความรู้ในด้านสุขภาพ และสุขภาวะแก่ผู้พิการและผู้เกี่ยวข้อง

2.ส่งเสริมสุขภาวะ แสะสุขภาพคนพิการและครอบครัวตลอดจนสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการดำรงชีวิต

3.ป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่บั่นทอนคุณภาพชีวิตของคนพิการลงไปอีก

4.ให้การดูแลรักษาโดยจัดระบบการเข้าถึงบริการที่เอื้อประโยชน์ต่อสภาวะความพิการแต่ละละประเภท

5.ฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และสุขภาพ ให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี

 

คลิกดูข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
https://www.specialcaredent.com/

 

 

 

 

สุขภาพช่องปากคนพิการ
Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก