22
Jun
2019
เผยแพร่สื่อความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ Categories : กิจกรรมโครงการ คนพิการก็มีฟัน
1 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

 

อ.ทญ.ดร.นิธิมา เสริมสุธีอนุวัฒน์ ผู้รับผิดชอบโครงการ พัฒนานวัตกรรมกระบวนการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากของคนพิการในประเทศไทย ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดบูธ นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / ถ่ายทอดประสบการณ์ ในเวทีวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเสริมสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ “1 ทศวรรษความเป็นธรรมทางสุขภาพ” ขึ้น ระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2562 ณ อิมแพค เมืองทองธานี มีผู้กิจกรรมที่บูธของโครงการ จำนวน 425 คน
มีจำนวนสื่อความรู้ได้รับการเผยแพร่ดังต่อไปนี้
(1) คลิปวิดีโอได้รับการเผยแพร่ จำนวน 6 ชุด ชุดละ 100 แผ่น รวมเผยแพร่ 600 แผ่นซีดี 
(2) แผ่นพับได้รับการเผยแพร่ 2 ชุด ชุดละ 500 แผ่นพับ รวมเป็น 1000 แผ่นพับ 
(3) สมุดโน๊ตคนพิการก็มีฟันได้รับการเผยแพร่ 520 เล่ม 
(4) Roll up ได้รับการเผยแพร่ในงาน 9 ชุด 

อ.ทญ.ดร.นิธิมา เสริมสุธีอนุวัฒน์ ผู้รับผิดชอบโครงการ พัฒนานวัตกรรมกระบวนการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากของคนพิการในประเทศไทย ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดบูธ นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / ถ่ายทอดประสบการณ์ ในเวทีวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเสริมสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ “1 ทศวรรษความเป็นธรรมทางสุขภาพ” ขึ้น ระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2562 ณ อิมแพค เมืองทองธานี มีผู้กิจกรรมที่บูธของโครงการ จำนวน 425 คน

มีจำนวนสื่อความรู้ได้รับการเผยแพร่ดังต่อไปนี้

(1) คลิปวิดีโอได้รับการเผยแพร่ จำนวน 6 ชุด ชุดละ 100 แผ่น รวมเผยแพร่ 600 แผ่นซีดี 

(2) แผ่นพับได้รับการเผยแพร่ 2 ชุด ชุดละ 500 แผ่นพับ รวมเป็น 1000 แผ่นพับ 

(3) สมุดโน๊ตคนพิการก็มีฟันได้รับการเผยแพร่ 520 เล่ม 

(4) Roll up ได้รับการเผยแพร่ในงาน 9 ชุด 

 

 

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก