22
Jun
2019
จัดบูธ นิทรรศการ คนพิการก็มีฟัน Categories : กิจกรรมโครงการ คนพิการก็มีฟัน
1 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

อ.ทญ.ดร.นิธิมา เสริมสุธีอนุวัฒน์ ผู้รับผิดชอบโครงการ พัฒนานวัตกรรมกระบวนการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากของคนพิการในประเทศไทย ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดบูธ นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / ถ่ายทอดประสบการณ์ ในเวทีวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเสริมสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ “1 ทศวรรษความเป็นธรรมทางสุขภาพ” ขึ้น ระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2562 ณ อิมแพค เมืองทองธานี ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พัฒนาเครือข่ายทันตบุคลากรเพื่อการดูแลสุขภาพช่องปากคนพิการสำหรับประเทศไทย มีผู้กิจกรรมที่บูธของโครงการ จำนวน 425 คน

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก