16
Dec
2018
การประชุม “พัฒนาเครือข่ายทันตบุคลากรเพื่อการดูแลสุขภาพช่องปากคนพิการสำหรับประเทศไทย ครั้งที่ 3 Categories : กิจกรรมโครงการ คนพิการก็มีฟัน
1 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

โครงการพัฒนานวัตกรรมกระบวนการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากของคนพิการในประเทศไทย บริหารโครงการโดย ทันตแพทย์หญิง นิธิมา เสริมสุธีอนุวัฒน์ ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการประชุม “พัฒนาเครือข่ายทันตบุคลากรเพื่อการดูแลสุขภาพช่องปากคนพิการสำหรับประเทศไทย ครั้งที่ 3 ” ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พัฒนาเครือข่ายทันตบุคลากรเพื่อการดูแลสุขภาพช่องปากคนพิการสำหรับประเทศไทย เมื่อวันจันทร์ ที่ 29 ตุลาคม 2561 ณ. โรงแรม เอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร โดยมีเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพช่องปากคนพิการเข้าร่วมทั้งหมด 12 พื้นที่ทั่วประเทศ

คนพิการก็มีฟัน
Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก