2
Nov
2017
พบ ผอ.สปสช เขต 12 จ.สงขลา เพื่อขอคำแนะนำการพัฒนาระบบสุขภาพช่องปากคนพิการ Categories : กิจกรรมโครงการ คนพิการก็มีฟัน
1 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

 

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 โครงการ พัฒนานวัตกรรมกระบวนการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากของคนพิการในประเทศไทย ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จะจัดการศึกษาเรียนรู้ “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพช่องปากคนพิการ” วัตถุประสงค์ที่ 2 พัฒนารูปแบบการจัดบริการเพื่อการดูแลสุขภาพช่องปากคนพิการสำหรับประเทศไทย กิจกรรม ที่ 2.1 ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพช่องปากคนพิการ 
โดยกิจกรรมในวันนี้ทีมงานโครงการฯ เข้าพบเพื่อขอคำแนะนำในการทำงานส่งเสริมสุขภาพคนพิการกับดร.ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 12 สงขลา

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 โครงการ พัฒนานวัตกรรมกระบวนการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากของคนพิการในประเทศไทย ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จะจัดการศึกษาเรียนรู้ “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพช่องปากคนพิการ” วัตถุประสงค์ที่ 2 พัฒนารูปแบบการจัดบริการเพื่อการดูแลสุขภาพช่องปากคนพิการสำหรับประเทศไทย กิจกรรม ที่ 2.1 ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพช่องปากคนพิการ

โดยกิจกรรมในวันนี้ทีมงานโครงการฯ เข้าพบเพื่อขอคำแนะนำในการทำงานส่งเสริมสุขภาพคนพิการกับดร.ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 12 สงขลา

 

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก