2
Nov
2017
เยี่ยมชม รพ.นาทวี จ.สงขลา ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพช่องปากคนพิการ Categories : กิจกรรมโครงการ คนพิการก็มีฟัน
1 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 โครงการ พัฒนานวัตกรรมกระบวนการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากของคนพิการในประเทศไทย ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จะจัดการศึกษาเรียนรู้ “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพช่องปากคนพิการ” วัตถุประสงค์ที่ 2 พัฒนารูปแบบการจัดบริการเพื่อการดูแลสุขภาพช่องปากคนพิการสำหรับประเทศไทย กิจกรรม ที่ 2.1 ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพช่องปากคนพิการ ที่ รพ. นาทวี จ.สงขลา ได้เห็นพื้นที่ชุมชนที่เข้มแข็ง คนนาทวีไม่ทอดทิ้งกัน มีโรงงานขาเทียม การส่งเสริมอาชีพ และมี อบต ที่สนับสนุนสถานที่ศูนย์ฟื้นฟูผู้พิการ ในตำบลนาหมอศรี และตำบลทับช้าง มีแกนนำชุมชน เป็นคนเชื่อมทุกกระทรวงมาช่วยกันทำเพื่อชุมชน

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก