2
Nov
2017
เยี่ยมชม รพ.จะนะ จ.สงขลา ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพช่องปากคนพิการ Categories : กิจกรรมโครงการ คนพิการก็มีฟัน
1 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 โครงการ พัฒนานวัตกรรมกระบวนการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากของคนพิการในประเทศไทย ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จะจัดการศึกษาเรียนรู้ “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพช่องปากคนพิการ” วัตถุประสงค์ที่ 2 พัฒนารูปแบบการจัดบริการเพื่อการดูแลสุขภาพช่องปากคนพิการสำหรับประเทศไทย กิจกรรม ที่ 2.1 ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพช่องปากคนพิการ 

โดยเริ่มกิจกรรมที่รพสต.จะโหน่ง อ.จะนะ จ.สงขลา ได้เยี่ยมชมการทำงานของ รพสต.จะโหน่ง ศูนย์การศึกษาพิเศษและเยี่ยมบ้านคนพิการ 2 ราย ในการนี้ขอขอบคุณ นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ และ ทีมทันตบุคลากร โรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา ผู้ประสานงานในการจัดกิจกรรม

 

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก