14
Oct
2017
Dental platform ช่วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจฟันคนพิการ จริงๆ Categories : กิจกรรมโครงการ คนพิการก็มีฟัน
1 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2560 โครงการ พัฒนานวัตกรรมกระบวนการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากของคนพิการในประเทศไทย ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนัก9 โดย ทพญ.นิธิมา เสริมสุธีอนุวัฒน์ ผู้บริหารโครงการดำเนินการจัดกิจกรรม พัฒนาแนวทางการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว จากศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการ จ.ปทุมธานี ตามวัตถุประสงค์ที่ 2 พัฒนารูปแบบการจัดบริการเพื่อการดูแลสุขภาพช่องปากคนพิการสำหรับประเทศไทย ครั้งที่ 6 มีคนพิการและผู้ดูแลเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 25 คน ในการนี้ได้ใช้ Dental platform เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจฟัน พบว่าคนพิการมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก 

คนพิการก็มีฟัน
Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก