1
Oct
2017
กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ของคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว ที่ศูนย์ดำรงชีวิตอิสระคนพิการ จ.ปทุมธานี Categories : กิจกรรมโครงการ คนพิการก็มีฟัน
1 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 โครงการ พัฒนานวัตกรรมกระบวนการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากของคนพิการในประเทศไทย ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนัก9 ดำเนินการจัดกิจกรรม พัฒนาแนวทางการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว จากศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการ จ.ปทุมธานี ตามวัตถุประสงค์ที่ 2 พัฒนารูปแบบการจัดบริการเพื่อการดูแลสุขภาพช่องปากคนพิการสำหรับประเทศไทย ครั้งที่ 1 มีคนพิการและผู้ดูแลเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 25 คน

a

a

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 โครงการ พัฒนานวัตกรรมกระบวนการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากของคนพิการในประเทศไทย ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนัก 9 โดย ทพญ.นิธิมา เสริมสุธีอนุวัฒน์ ผู้บริหารโครงการฯ ดำเนินการจัดกิจกรรม พัฒนาแนวทางการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว จากศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการ จ.ปทุมธานี ตามวัตถุประสงค์ที่ 2 พัฒนารูปแบบการจัดบริการเพื่อการดูแลสุขภาพช่องปากคนพิการสำหรับประเทศไทย ครั้งที่ 2 มีคนพิการและผู้ดูแลเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 25 คน

a

a

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 โครงการ พัฒนานวัตกรรมกระบวนการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากของคนพิการในประเทศไทย ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนัก 9 โดย ทพญ.นิธิมา เสริมสุธีอนุวัฒน์ ผู้บริหารโครงการฯ ดำเนินการจัดกิจกรรม พัฒนาแนวทางการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว จากศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการ จ.ปทุมธานี ตามวัตถุประสงค์ที่ 2 พัฒนารูปแบบการจัดบริการเพื่อการดูแลสุขภาพช่องปากคนพิการสำหรับประเทศไทย ครั้งที่ 3 มีคนพิการและผู้ดูแลเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 26 คน

a

a

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 โครงการ พัฒนานวัตกรรมกระบวนการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากของคนพิการในประเทศไทย ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนัก9 โดย ทพญ.นิธิมา เสริมสุธีอนุวัฒน์ ผู้บริหารโครงการฯ ดำเนินการจัดกิจกรรม พัฒนาแนวทางการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว จากศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการ จ.ปทุมธานี ตามวัตถุประสงค์ที่ 2 พัฒนารูปแบบการจัดบริการเพื่อการดูแลสุขภาพช่องปากคนพิการสำหรับประเทศไทย ครั้งที่ 4 มีคนพิการและผู้ดูแลเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 30 คน

 

หมายเหตุ:คนพิการในบทความนี้ยินยอมอนุญาตให้เปิดเผยรูปภาพ

คนพิการก็มีฟัน
Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก