1
Oct
2017
การประชุมพัฒนาเครือข่ายทันตบุคลากรเพื่อการดูแลสุขภาพช่องปากคนพิการสำหรับประเทศไทย Categories : กิจกรรมโครงการ คนพิการก็มีฟัน
1 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

โครงการ พัฒนานวัตกรรมกระบวนการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากของคนพิการในประเทศไทย ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินการจัดการประชุม “พัฒนาเครือข่ายทันตบุคลากรเพื่อการดูแลสุขภาพช่องปากคนพิการสำหรับประเทศไทย” ” ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พัฒนาเครือข่ายทันตบุคลากรเพื่อการดูแลสุขภาพช่องปากคนพิการสำหรับประเทศไทย ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 และ วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 ณ. ห้องเบญจรัตน์ ชั้น 1 โรงแรม เอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร มีผู้ร่วมงานทั้งหมด 80 คน

มีผู้ตัวแทนคนพิการทุกประเภทเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 13 ท่าน จากวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล, ผู้ปกครองเด็กออทิสติกจากมูลนิธิออทิสติกไทย, คนพิการทางการเคลื่อนไหวจาก ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการ จังหวัดปทุมธานี

มีทันตแพทย์ ทันตาภิบาล พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุขเข้าร่วมประชุมจำนวน 60 ท่านจากหน่วยงานดังต่อไปนี้คือ โรงพยาบาลทั่วไป, โรงพยาบาลชุมชน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, สาธารณสุขอำเภอ, ศูนย์แพทย์ชุมชน, ศูนย์อนามัยเขต, คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 7 ท่าน จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพช่องปากคนพิการดังนี้ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.), โรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต2 พิษณุโลก, สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์, สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ, รพสต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา, รพ. สันทราย จ.เชียงใหม่.

ผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมประชุมพบว่าผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจมาก (4) ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เสนอแนะให้เพิ่มเวลาในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสอบถามกับวิทยากรให้มากขึ้น

จากการประชุมมีหน่วยงานลงทะเบียนเป็นเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพช่องปากคนพิการจำนวน 29 พื้นที่ ทั่วประเทศ

Download slide presentations  https://goo.gl/zwbs5C

คนพิการก็มีฟัน
Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก