1
Oct
2017
การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น “สถานการณ์การเข้าถึงระบบบริการสุขภาพช่องปากของคนพิการไทย” Categories : กิจกรรมโครงการ คนพิการก็มีฟัน
1 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

โครงการ พัฒนานวัตกรรมกระบวนการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากของคนพิการในประเทศไทย ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) บริหารโครงการโดย ทพญ.นิธิมา เสริมสุธีอนุวัฒน์ ดำเนินการจัดการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น “สถานการณ์การเข้าถึงระบบบริการสุขภาพช่องปากของคนพิการไทย” ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พัฒนาเครือข่ายทันตบุคลากรเพื่อการดูแลสุขภาพช่องปากคนพิการสำหรับประเทศไทย ในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ. ห้อง 501 ชั้น 5 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

มีผู้ตัวแทนคนพิการทุกประเภทเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 คน ดังนี้ คนตาบอดจากวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล, ผู้ปกครองเด็กออทิสติกจากมูลนิธิออทิสติกไทย, ผู้ปกครองเด็กดาวน์ซินโดรมและผู้ปกครองเด็กออทิสติกจากศูนย์บริการคนพิการทางสติปัญญา(สาขาคลองเตย), คนพิการทางการเคลื่อไหวจาก ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการ จังหวัดปทุมธานี  

มีทันตแพทย์ 5 คน จากหน่วยงานรัฐคือ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ศูนย์อนมัยเขต เข้าร่วมประชุม 

ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปปัญหาในการดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับคนพิการประเภทต่างๆ ได้ดังนี้
 คนพิการทางการเห็น ได้แก่ ตาบอด หรือ ตาเห็นเลือนราง 
ปัญหาในช่องปากที่พบได้บ่อยคือ ฟันผุ เหงือกอักเสบ แผลในปาก
เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น ทำให้มีความกังวลในเสียงที่เกิดขึ้นขณะรับการรักษาทางทันตกรรม จึงต้องการคำอธิบายในแต่ละขั้นตอนการรักษาฟันอย่างละเอียด 

ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะในการดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับคนพิการประเภทต่างๆ ได้ดังนี้

 คนพิการทางการเห็น ได้แก่ ตาบอด หรือ ตาเห็นเลือนราง: ปัญหาในช่องปากที่พบได้บ่อยคือ ฟันผุ เหงือกอักเสบ แผลในปาก เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น ทำให้มีความกังวลในเสียงที่เกิดขึ้นขณะรับการรักษาทางทันตกรรม จึงต้องการคำอธิบายในแต่ละขั้นตอนการรักษาฟันอย่างละเอียด 

 คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ได้แก่ หูหนวก หูตึง ความพิการทางการสื่อความหมาย: ปัญหาในช่องปากที่พบได้บ่อยคือ ฟันผุ เหงือกอักเสบ แผลในปาก เนื่องจาก ความบกพร่องทางการได้ยิน ทำให้มีความจำกัดในการสื่อสารกับทันตบุคลากร ในกรณีคนพิการทางการได้ยินที่เข้าใจภาษามือ ควรนัดล่ามภาษามือมาช่วยในการสื่อสาร แต่ในกรณีที่ไม่เข้าใจภาษามือ สามารถใช้ภาษาใจ ภาษากาย ภาษาภาพ ภาษาเขียน หรือสื่อสารผ่านผู้ดูแล เพื่ออธิบายขั้นตอนการรักษาฟันอย่างละเอียด 

คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย: ปัญหาในช่องปากที่พบได้บ่อยคือ ฟันผุ เหงือกอักเสบ แผลในปาก 
ความจำกัดในการดูแลสุขภาพช่องปาก พบว่าเนื่องจาก ความไม่สะดวกในการใช้มือ และบางคนมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง ทำให้การแปรงฟัน และการใช้ไหมขัดฟัน เป็นไปด้วยความยากลำบาก คนพิการที่นั่ง รถเข็น Wheelchair จะมีความกังวลในการรับการรักษาทางทันตกรรม และมีความรู้สึกไม่มั่นคงในการนั่งบนเก้าอี้ทันตกรรม ทั้งนี้คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย มีความหลายหลายในระดับความพิการ ลักษณะความพิการ ทันตบุคลากรควรตระหนัก และให้เวลาในการส่งเสริมสุขภาพช่องปากคนพิการ ตามความจำกัดเฉพาะรายบุคคล
q
คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม หมายถึงบุคคลที่มีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน หรือการเข้าสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากความบกพร่องหรือความผิดปกติทางจิตใจ หรือสมองในส่วนของการรับรู้ อารมณ์ หรือความคิด
ปัญหาในช่องปากที่พบได้บ่อยคือ ฟันผุ เหงือกอักเสบ แผลในปาก ฟันสึก ปากแห้ง น้ำลายน้อย
การดูแลสุขภาพช่องปาก ขึ้นอยู่กับการควบคุมความผิดปกติทางจิตใจ ด้วยการรับประทานยาควบคุมอาการทางจิต พบจิตแพทย์ตามนัด คนพิการทางจิตบางคนไม่รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ละเลยการดูแลสุขภาพช่องปากในชีวิตประจำวัน และ มีปัญหาเรื้อรังในช่องปาก 
q
คนพิการทางสติปัญญา หมายถึงบุคคลที่มีพัฒนาการช้ากว่าปกติ หรือมีระดับเชาว์ปัญญาต่ำกว่าบุคคลทั่วไป โดยความปกตินั้นแสดงก่อนอายุ 18 ปี
q
คนพิการทางการเรียนรู้ หมายถึงบุคคลที่มีความบกพร่องทางสมอง ทำให้เกิดความบกพร่องในการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ หรือกระบวนการเรียนรู้พื้นฐานอื่น ในระดับความสามารถที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานตามช่วงอายุและระดับสติปัญญา
q
คนพิการทางออทิสติก หมายถึง บุคคลที่มีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากความบกพร่องทางพัฒนาการทางสังคม ภาษา และการสื่อความหมาย พฤติกรรมและอารมณ์ โดยมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของสมองและความผิดปกตินั้นแสดงก่อนอายุสองปีครึ่ง
q
ปัญหาในช่องปากของคนพิการทางสติปัญญา คนพิการทางการเรียนรู้ และคนพิการทางออทิสติก ที่พบได้บ่อยคือ ฟันผุ เหงือกอักเสบ แผลในปาก ฟันมีรูปร่างผิดปกติ ปากแห้ง น้ำลายน้อย
q
การดูแลสุขภาพช่องปากเด็กพิการทางสติปัญญา การเรียนรู้ และ ออทิสติก ผู้ปกครองควรได้รับการให้ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ตั้งแต่เด็กเป็นทารกแรกเกิด โดยนัดพบทันตบุคลากรเพื่อดูแลรักษาฟันเด็กอย่างต่อเนื่อง
คนพิการทางสติปัญญา การเรียนรู้ และ ออทิสติก มีความหลายหลายในระดับความพิการ ลักษณะความพิการ ทันตบุคลากรควรตระหนักและให้เวลาในการส่งเสริมสุขภาพช่องปากคนพิการ ตามความจำกัดเฉพาะรายบุคคล

หมายเหตุ:คนพิการในบทความนี้ยินยอมอนุญาตให้เปิดเผยรูปภาพ

คนพิการก็มีฟัน
Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก