19
Feb
2016
สู่...การเป็นนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ Categories : การจัดการโรงเรียนปลอดบุหรี่
1 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

              ชื่อ  วราภรณ์    หงษ์ดิลกกุล   เพื่อนๆ เรียกว่า “วรา”นะคะ

              จบปริญญาโท  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  จากคณะจิตวิทยา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

              พี่เคยทำงานเป็นครูแนะแนวมากว่า   30 ปี 

              งานที่ทำเกี่ยวข้องกับงานบริการแนะแนว  5  บริการ  และงานบริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 ปี 2548  พี่ได้มีโอกาสเข้าไปรับการอบรมโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่จัดโดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่   นับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้  พี่หลงเสน่ห์การทำงาน  โรงเรียนปลอดบุหรี่จนถอนตัวไม่ขึ้น   จากคนที่ไม่เคยมีความรู้เรื่องบุหรี่เลย   กลายเป็นคนที่สนใจศึกษา  เรียนรู้  ค้นคว้า  ถึงกลยุทธ์ต่างๆในการที่จะทำงานในแวดวงการเป็นนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่จนเกิดความเชี่ยวชาญ

กว่า 1  ทศวรรษที่ทำงานเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่  โดยชักชวนคุณครูให้รู้จักโรงเรียนปลอดบุหรี่ในมิติใหม่  ปรับเปลี่ยนทัศนคติ  เสนอแนะแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ที่มีประสิทธิภาพ   ติดตามเสริมพลัง  ให้กำลังใจในการทำงานโรงเรียนปลอดบุหรี่   โรงเรียนทำได้ดีก็ประชาสัมพันธ์ให้เป็นต้นแบบ  ส่งเสริมให้คุณครูที่มีศักยภาพมีผลงานการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ที่เป็นรูปธรรมได้เป็นวิทยากร  รวมตัวกันเป็นเครือข่าย  ขยายเครือข่ายในจังหวัดของตนเอง  ขยายสู่ภูมิภาค  ปัจจุบันเรามีโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบกว่า  100  โรงเรียน  กระจายอยู่ใน 13  จังหวัดทั้ง 4  ภูมิภาค

การทำงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ให้อะไรกับเรา  ทำไมคุณครูนักรณรงค์ทุกคนจึงทุ่มเทให้กับการทำงานงานนี้อย่างต่อเนื่อง   เสียสละ  แม้จะมีอุปสรรค  ไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย  เพราะการทำงานของเรามีผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงสังคม  เป็นสังคมเล็กๆในโรงเรียนของเราที่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ  บุคลากรทุกคนทั้งครู  นักเรียน  ผู้ปกครองเห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือในการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่  เราเริ่มด้วยการประกาศนโยบายโรงเรียนของเราเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย   มีคณะทำงานรับผิดชอบ  มีการจัดสภาพแวดล้อมให้เห็นชัดเจนว่าโรงเรียนของเราเป็นเขตปลอดบุหรี่  คุณครูนำสาระเรื่องบุหรี่สอดแทรกในการเรียนการสอน  ทั้งในและนอกหลักสูตร  ดึงนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์  มีการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ติดบุหรี่ให้สามารถเลิกบุหรี่ได้สำเร็จควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่  แล้วจึงขยายผลสู่ชุมชนเพื่อให้ชุมชนร่วมกับโรงเรียนในการดูแลเฝ้าระวังไม่ให้เยาวชนสูบบุหรี่   แล้วยังอาจขยายสู่บ้านปลอดบุหรี่และชุมชนปลอดบุหรี่ต่อไป

 

       

 

 

การดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่
Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก