12
Mar
2014
ปิดเทอมนี้...กับกิจกรรม การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดย ปราชญ์ชาวบ้านคุณลุงมนูญ Categories : คติธรรมในการดำเนินชีวิต
3 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้พัฒนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อที่จะให้พสกนิกรชาวไทยได้เข้าถึงทางสายกลางของชีวิตและเพื่อคงไว้ซึ่งทฤษฏีของการพัฒนาที่ยั่งยืน ทฤษฎีนี้เป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตซึ่งอยู่ระหว่าง สังคมระดับท้องถิ่นและตลอดระดับสากล จุดเด่นของแนวปรัชญานี้คือ แนวทางที่สมดุล โดยชาติสามารถทันสมัย และก้าวสู่ความเป็นสากลได้ โดยปราศจากการต่อต้านกระแสโลกาภิวัตน์ และการอยู่รวมกันของทุกคนในสังคม

 

ปิดเทอมนี้จึงอยากเชิญชวนวัยรุ่น มาทำกิจกรรม เข้าใจเรื่องความพอเพียง เพื่อให้วัยรุ่นตระหนักถึงเรื่องค่าใช้จ่ายของเขา  รู้จักการบริหารเงิน รู้จักใช้จ่ายและเห็นคุณค่าของเศรษฐกิจพอเพียง"

 

ผมในฐานะเยาวชนคนเมืองแพร่จึงอยากเชิญชวนวัยรุ่นและผู้ปกครองมาร่วมกิจกกรรมอบรม ศูนย์การเรียนรู้การทำ เกษตรแบบพอเพียง ของคุณลุง นายมนูญ วงศ์อรินทร์

 

โดยจุดเด่นของศูนย์การเรียนรู้นี้

กลุ่มเครือข่ายแลกเปลี่ยนแบ่งปันผลผลิตและรวมกลุ่มกันขายผลิตผลในตลาดชุมชน  ปุ๋ยชีวภาพ   น้ำหมักชีวภาพ   ถ่านและน้ำส้มควันไม ้  อุปกรณ์เลี้ยงปลา เพาะกล้าพันธุ์ไม ้  การทำไข่เค็ม  การเลี้ยงมดแดง

 

หลักสูตรที่จัดอบรม

แนวคิดในการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำ ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการขยายเครือข่ายชุมชน เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได ้ และส่งเสริมให้ชุมชุนมีความเข้มแข็งแบบมีส่วนร่วมในการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปรับเปลี่ยนแนวคิดวิถีการดำเนินชีวิตของเกษตรกรจากกระแสทุนนิยม มาดำเนินวิถีชีวิตที่เรียบง่ายสามารถพึ่งตนเองได้ในปัจจัยที่เป็นพื้นฐานที่มีอยู่กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

เพื่อนวัยรุ่นสามารถเข้าชมได้ทุกวันนะครับไม่จำเป็นต้องรวมกลุ่มกันไป  เข้าดูได้ทุกวันจะมีวิทยากรคือลุงมนูญ  และป๋าติ๋ว  ขอให้คำแนะนำอย่างเป็นกันเอง  เมื่อทุกท่านได้ฟังเรื่องราวของท่านอาจเกิดแรงบัลดาลใจขึ้นมาได้

 

สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ชื่อ-สกุล นายมนูญ วงศ์อรินทร์

ที่อยู่  88/1 หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ

 ตำบลแม่หล่าย

 อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

โทรศัพท์ 08-6183-5329 

 

 

 

      ภาพหน้าศูนย์การเรียนรู้                                        การเพาะถั่วงอกไร้สารพิษในตระกร้า

 

      การสอนทำไข่เค็ม                                               ไข่เค็มอร่อยมาก  ทำง่าย  ขายได้จริง

                             

                   ตัวอย่างบรรยากาศการเล่าเรื่องราวถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงของวิทยากร

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก