27
Oct
2021
จิตบำบัดในครอบครัว Categories : จิตบำบัด
0 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

ครอบครัวบำบัดเป็นหัวใจสำคัญของหลักสูตรการรักษาที่เดอะดอว์น ซึ่งเน้นการเยียวยาแบบบูรณาการ ทั้งร่างกาย จิตใจ และความสัมพันธ์ภายในครอบครัว เพื่อที่เมื่อการรักษาเสร็จสิ้นลง ผู้เข้ารับการรักษาจะสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมเดิม โดยมีครอบครัวคอยประคับประคองไม่ให้หันไปหาสารเสพติดหรือพฤติกรรมเสพติดใดๆ อีก

ความหมายของครอบครัวบำบัด คือ การบำบัดภายในจิตใจของบุคคลในครอบครัว เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีคุณค่าต่อตนเอง มีแนวทางแก้ปัญหา มีความรับผิดชอบ และความสอดคล้องกลมกลืนภายในตนเอง จนเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ขึ้นได้อย่างยั่งยืน
ในการทำครอบครัวบำบัด นักจิตวิทยาคลินิกของศูนย์ฯ ยึดแนวทางจิตบำบัดแบบซาเทียร์ ซึ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงและเติบโตภายในตัวตน โดยมีเป้าหมายเพื่อ

  1. ปรับปรุงการสื่อสารในครอบครัว
  2. พัฒนาให้สมาชิกแต่ละคนเป็นตัวของตัวเอง
  3. ลดความขัดแย้งในครอบครัวใช้เวลาด้วยกันให้มากขึ้น เช่น ดูหนัง ฟังเพลง ทำกิจกรรม ดูnetflix ร่วมกัน
  4. มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในจิตใจ
  5. ลดความทุกข์ใจของสมาชิกในครอบครัว

ทั้งนี้ จิตบำบัดแบบซาเทียร์มีรากฐานมาจากความเชื่อที่ว่า

  • คนเราแต่ละคนเป็นเจ้าของอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง จึงสามารถเรียนรู้ที่จะเป็น “นาย” ความรู้สึกของตนได้
  • ทุกคนมีทรัพยากรอยู่ภายใน ที่สามารถนำมาใช้ในการปรับตัวและพัฒนาตนเอง
  • สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ปัญหา แต่วิธีที่เราจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นต่างหากที่เป็นปัญหา
  • แม้การเปลี่ยนแปลงภายนอกจะทำได้อย่างจำกัด แต่การเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจเป็นไปได้เสมอ
  • เราไม่อาจเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต แต่สามารถเปลี่ยนผลกระทบที่มีมาถึงปัจจุบันได้
Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก