2
Nov
2021
ทำความเข้าใจความสำคัญและหน้าที่ของ จป บริหาร ก่อนอบรม จป บริหาร Categories : การฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน
1 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ทุกระดับ ล้วนมีความสำคัญต่อองค์กร สำหรับจป.บริหารเองก็เช่นเดียวกัน พนักงานระดับผู้บริหารคนใดที่ได้รับการแต่งตั้งให้รับตำแหน่งจป.ด้วย น่าจะทราบข้อมูลกันดีว่าต้องไปอบรม จป บริหารเสียก่อนจะปฏิบัติตามหน้าที่ได้ แต่ก่อนจะอบรมอยากให้ทุกท่านมาทำความรู้จักและเข้าใจเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯระดับนี้กันให้มากขึ้นก่อน

จป บริหาร

            จป บริหาร หรือ เจ้าหน้ามีความปลอดภัยระดับบริหาร คือพนักงานที่มีตำแหน่งตั้งแต่ผู้จัดการขึ้นไป และผ่านการอบรม จป บริหารมาแล้วอย่างน้อย 12 ชั่วโมง (ไม่จำเป็นต้องเป็น จปหัวหน้างานมาก่อน) หากกิจการนั้นๆไม่มีพนักงานระดับบริหาร ผู้ที่ต้องมาเป็นจประดับนี้จะต้องเป็นนายจ้างหรือเจ้าของกิจการ ซึ่งเป็นการเป็นโดยตำแหน่ง

หน้าที่ของจป บริหาร

            จป.บริหาร มีความสำคัญต่อองค์กรไม่น้อย เพราะต้องคอยกำกับ ดูแลจป. ในบังคับบัญชาทุกคน ต้องส่งเสริมและสนับสนุน รวมทั้งติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของการปฏิบัติงาน เสนอแผนความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง หากติดตามผลแล้วแผนมีข้อบกพร่อง ก็ต้องคอยติดตามดูแลและแก้ไขเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างปลอดภัยมากที่สุด

ความสำคัญของจป.บริหาร

            สถานประกอบการส่วนใหญ่ต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอย่างน้อย 2 ระดับ คือระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร เพราะฉะนั้นจป.บริหารมีความสำคัญต่อองค์กรแน่นอน โดยมาตรา 13 ในพรบ.ความปลอดภัยฯ 2554 กำหนดไว้ว่า “ให้นายจ้างจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่ายงาน หรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงฯ”

            และในมาตรา 56 จากพรบ.ฉบับเดียวกัน กล่าวไว้ว่า “นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 13 มาตรา 16 หรือ มาตรา 32 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือ ปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

            จากข้อมูลทางด้านบนอธิบายได้ง่ายๆคือกิจการตามทางกระทรวงฯกำหนด จะต้องมีจป.บริหาร หากไม่มีถือว่านายจ้างทำผิดกฎหมาย มีโทษติดคุก ปรับเงินหรือทั้งจำทั้งปรับได้เลยทีเดียว

            เมื่ออ่านกันมาถึงตรงนี้ก็น่าจะช่วยให้หลายคนเข้าใจความสำคัญและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.) ระดับบริหารกันมากขึ้น สำหรับใครที่ถูกแต่งตั้งให้เข้ารับตำแหน่งนี้ ก่อนเข้าอบรม จป บริหาร ก็อย่าลืมศึกษาข้อมูลกันดู เพื่อที่จะเตรียมตัวกันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม หลังอบรมเสร็จเรียบร้อยและเข้ามาทำงานแล้วจะได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้สถานประกอบกิจการมีความปลอดภัยสูงที่สุด

อบรม จป บริหาร, อบรม จป บริหาร ออนไลน์
Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก