2
Jun
2020
ออกแบบโลโก้ใหม่ ให้รองรับกับการทำ Corporate Identity Categories : ออกแบบโลโก้
0 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

ออกแบบ Logo และการปรับเปลี่ยน Corporate Identity

การปรับเปลี่ยน ci ขององค์กรต้องคำนึงประกอบหลายด้าน

1. ชื่อและสัญลักษณ์ที่สมัยเมื่อสัญลักษณ์ขององค์กรมีการใช้งานภายในระยะเวลานานพอสมควรก็มีความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มีความทันสมัยและเหมาะสมยิ่งขึ้นสิ่งที่องค์กรพึงระวังคือพยายามหลีกเลี่ยงความสับสนที่เกิดแก่ผู้บริโภค ด้วยการสื่อสารให้ผู้บริโภครับรู้และเข้าใจถึงการปรับเปลี่ยนสัญลักษณ์นานๆ

2. การขยายองค์กรจะเกิดขึ้นเมื่อองค์กรได้ดำเนินธุรกิจและมีผลทำให้เกิดขึ้นจึงเกิดการขยายองค์กรเป็นบริษัทสาขาหรืออาจเกิดจากการขยายตัวไปสู่ธุรกิจประเภทอื่นๆซึ่งทำให้ต้องการสัญลักษณ์ที่สามารถแสดงหรือครอบคลุมขอบเขตของธุรกิจนั้นๆได้ดีขึ้น

3. การเลือกดำเนินธุรกิจบางส่วนการปรับโครงสร้างหรือการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานและองค์กรซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ในการบริหารและส่งผลกระทบภาพรวมขององค์กร

4. ตลาดของธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงเช่นมีคู่แข่งเพิ่มขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของอุตสาหกรรมนั้นๆ

5. เมื่อสินค้าหรือบริการเป็นที่รู้จักและจดจำมากกว่าสัญลักษณ์ขององค์กรตัวอย่างเช่น Nivea เป็นผลิตภัณฑ์ที่คนทั่วไปรู้จักมากกว่าชื่อบริษัท เบียร์สคอร์ฟ ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเองเสียอีก

6. ผลประกอบการลดลง สัดส่วนของผลกำไรหรือส่วนแบ่งทางการตลาดที่ลดลงเป็นดัชนีบ่งชี้ที่ชัดเจนที่มังกรจะต้องรีบหันมาพัฒนาตนเองอย่างรีบด่วนองค์กรที่สาธารณชนเป็นผู้กำหนดในการซื้อสินค้าหรือบริการมักอาศัยภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นสำคัญสภาพอากาศที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือลบส่วนใหญ่เป็นผลสืบเนื่องจากความรู้สึกที่เกิดขึ้นไม่เฉพาะแต่ผู้บริโภคแต่รวมถึงผู้ลงทุนลูกค้าในอนาคตอีกด้วย การมี ci ที่ดีจะมีส่วนช่วยเพิ่มผลกำไรและช่วยให้องค์กรสามารถดำรงอยู่ในตลาดต่อไปได้

7. บริษัทลูกที่อยู่ภายใต้บริษัทแม่ที่มีชื่อเสียง ต้องการสร้างภาพลักษณ์โอนให้เด่นชัดและประสบความสำเร็จเทียบเท่าบริษัทแม่

8. ปัญหาและเรื่องการสรรหาบุคลากรเพื่อมาทำงานและองค์กรหรือเกิดปัญหาภายในระหว่างฝ่ายต่างๆหรือระหว่างฝ่ายกับองค์กร

9. จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นเพียงดัชนีบ่งชี้บางประการ เที่ยวก็สามารถใช้ประกอบพิจารณาเพื่อปรับเปลี่ยน ci

--------------------------------------------------------------
อ้างอิง
เนื้อหา: หนังสือการออกแบบอัตลักษณ์
ภาพประกอบ: by Philippe Oursel on Unsplash
LogoBigbang: https://g.page/LogoBigbang
https://www.bigbang.co.th/Logo-Design
--------------------------------------------------------------
ซึ่งอาจมีประเด็นนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นขึ้นอยู่กับขนาดและความซับซ้อนในการบริหารงานขององค์กรนั้นๆ อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลง CI แต่เพียงอย่างเดียวไม่อาจทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรนั้นดีขึ้นหรือทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพต่ำให้กลับมามีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นได้ ถ่ายการทำงานร่วมมือระหว่างนักออกแบบผู้บริหารองค์กรและการตลาดและอีกหลายๆส่วนจึงทำให้เกิดระบบเอกลักษณ์ขององค์กรที่มีประสิทธิภาพ

 

หน้าหลักบล็อก